Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 66
 • Документ
  Лінгвостилістичні засоби створення ефекту ілюзорності світу в романі Ф. К. Діка «Убік» та особливості їх перекладу українською мовою
  (2021) Кривошия Ксенія Сергіївна; Kryvoshyia Kseniia Serhiivna; Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  У магістерський роботі виокремлено семантичні домінанти, розглянуто виразні засоби та стилістичні прийоми створення ефекту ілюзорності світу в романі Ф. К. Діка «Убік», а також способи та особливості їх перекладу українською мовою.
 • Документ
  Специфіка перекладу англійських паремій з семантикою порівняння
  (2021) Зякун Юлія Вячеславівна; Ziakun Yuliia Viacheslavivna; Буренко Тетяна Миколаївна; Burenko Tetiana Mykolaivna
  У кваліфікаційній роботі на здобуття освітнього рівня магістр розглянуто історію вивчення паремій у лінгвістиці, першоджерела їх виникнення та місце у мовній системі, а також приділяється увага проблемі дефініції та розмежування прислів’їв та приказок. Описано паремії у аспекті мовленнєвого етикету, національні специфіки українських та англійських прислів’їв та приказок та їх диференціацію за видами. Проаналізовано загальні правила перекладу паремій, поняття адекватності та еквівалентності перекладацької діяльності та особливості перекладу англійських прислів’їв та приказок з семантикою порівняння на українську мову. Також проведено аналіз лексико – граматичних та фонетичних особливостей англійських паремій з семантикою порівняння.
 • Документ
  Професійно-мовна картина світу економіста в сучасному канадійському дискурсі та її репрезентація українською мовою
  (2021) Вовчок Світлана Володимирівна; Vovchok Svitlana Volodymyrivna; Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna
  В магістерській роботі розглянуто професійно-мовну картину світу економіста в сучасному канадійському дискурсі та її репрезентація українською мовою Магістерська робота містить такі розділи: лінгвістична репрезентація мовної картини світу в сучасних філологічних та перекладацьких студіях; лінгвістичні особливості професійно-мовної картини світу економіста в сучасному канадійському дискурсі;репрезентація професійно-мовної картини світу економіста в сучасному канадійському дискурсі українською мовою. В процесі роботи зроблено висновки щодо професійної мовної картини світу економіста та визначено найбільш доцільні прийоми перекладу економічної термінології
 • Документ
  Особливості відтворення антирелігійних мотивів у перекладах роману Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура»
  (2021) Булгакова Анастасія Олегівна; Bulhakova Anastasiia Olehivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У роботі розглянуто існуючі напрацювання з проблематики вивчення мотиву як предмету інтерпретації художнього тексту, його ознаки та функції. У роботі проаналізовано та описано термін мотиву та особливості його відтворення. Визначено особливості мотивного аналізу літературного твору Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура». Магістерська робота дозволяє зробити ще один крок до теоретичного розуміння мотиву в літературознавстві. Практичне значення даної роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані в ході підготовки лекцій з теорії тексту і при зборі та підготовці навчального матеріалу до практичних занять з лінгвістики і літературознавства, а також перекладознавства, та дисциплін, пов'язаних з аналізом та інтерпретацією художнього тексту. Простежені особливості передачі антирелігійних мотивів роману «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура» Марка Твена та його україномовних перекладів, виконаного М. Дмитренком, Ю. Лісняк, С. Павличко та М. Пінчевським. Також було висвітлено, як і які критичні та художні твори М. Твена зверталися до гострих тем сучасності, активно підтримували гуманістичні ідеї, вкорінені в долі простих американців, засуджували нерівність і утиски свободи.
 • Документ
  Вербальна та невербальна репрезентація емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою»
  (2021) Сасіна Юлія Олександрівна; Sasina Yuliia Oleksandrivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  Об’єктом дослідження є вираження емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою». Предметом дослідження є особливості вербальної та невербальної репрезентації позитивних та негативних емоційних станів особистості у романі Джоджо Мойєс «До зустрічі з тобою».
 • Документ
  Мовленнєва репрезентація анексії Криму Російською Федерацією у 2014 році у сучасних англомовних ЗМІ
  (2021) Немирович-Данченко Таміла Олександрівна; Nemyrovych-Danchenko Tamila Oleksandrivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  У науково-дослідницькій роботі розглянуто підходи до визначення «анексія» вітчизняних та зарубіжних науковців; дано визначення медійного дискурсу та досліджено його особливості; проаналізовано та визначено за допомогою яких мовних засобів подають новини про анексію Кримського півострова Російською Федерацією у 2014 році читачам журналісти; якими стратегіями користуються автори медіатекстів для донесення інформації аудиторії.
 • Документ
  Формування англомовної граматичної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій в учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти
  (2021) Махнуша Світлана Михайлівна; Makhnusha Svitlana Mykhailivna; Дука Марія Володимирівна; Duka Mariia Volodymyrivna
  У роботі розглянуто теоретичні засади формування в учнів 10-11 класів англомовної граматичної компетентності із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблено методику формування англомовної граматичної компетентності учнів 10-11 класів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Здійснено експериментальну перевірку ефективності методики формування англомовної граматичної компетентності учнів 10-11 класів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Документ
  Психолінгвістичні особливості прояву агональності в англомовному політичному дискурсі
  (2021) Кукса Олена Миколаївна; Kuksa Olena Mykolaivna; Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Метою роботи стало з’ясування психолінгвістичних особливостей вербальної та прагматичної реалізації категорії агональності в англомовному політичному дискурсі на прикладі промов американських президентів
 • Документ
  Текстова ситуація «соціальний захист жінок-військовослужбовців» у сучасних англомовних ЗМІ: лексико-семантичний аспект
  (2021) Забуга Альона Олександрівна; Zabuha Alona Oleksandrivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  У науково-дослідницькій роботі було розглянуто підходи до визначення англомовного медійного дискурсу, досліджено особливості текстової ситуації «соціальний захист» у сучасних англомовних ЗМІ, визначено учасників текстової ситуації «соціальний захист жінок-військовослужбовців», проаналізовано її сутність, зміст та змістову реалізацію в англомовних ЗМІ, розглянуто лексичну наповненість текстової ситуації; визначено лексико-семантичні групи засобів мовної репрезентації текстової ситуації «соціальний захист жінок-військовослужбовців» у сучасних англомовних ЗМІ.
 • Документ
  Комунікативно-прагматичний аналіз текстової ситуації «евтаназія» у романі Jojo Moyes «Me Before You»
  (2021) Бабошина Ганна Олександрівна; Baboshyna Hanna Oleksandrivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  У науково-дослідницькій роботі було розглянуто специфіку художнього дискурсу, досліджено особливості моделювання текстової ситуації «евтаназія» у романі Jojo Moyes «Me before you», розглянуто лексичну наповненість текстової ситуації, визначено та проаналізовано мовні засоби втілення тактик реалізації стратегії «добровільне прощання з життям».
 • Документ
  Концепт «Дитинство» в перекладах творів Ч. Діккенса
  (2021) Свергун Валерія Геннадіївна; Sverhun Valeriia Hennadiivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У магістерській роботі було розглянуто та проаналізовано концепт «Дитинство» в перекладах творів англійського романіста Чарльза Діккенса. Даний концепт розглядається на прикладі романів раннього періоду творчості митця. Не меншою мірою простежується особливий почерк, індивідуальність, неповторність у відтворенні Діккенсом концепту «Дитинство» в своїх працях.
 • Документ
  Відтворення концептів «Добро і «Зло» ( на матеріалі перекладу роману Джека Лондона «Біле Ікло»)
  (2021) Краснова Олена Юріївна; Krasnova Olena Yuriivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У магістерській роботі проаналізовано наявні дефініції поняття «жанр» та окреслено подальший вектор розвитку означеного феномена, а також вивчено вербалізацію концептів «Добро» та «Зло» роману Джека Лондона «Біле Ікло» у площині перекладу.
 • Документ
  Проблеми перекладу англомовних економічних текстів
  (2021) Кончаков Антон Сергійович; Konchakov Anton Serhiiovych; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У магістерській роботі проаналізовано основні проблеми та особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою. Ґрунтовно проаналізовано основні прийоми перекладу. Розглянуто лексичні та граматичні явища, що спричиняють труднощі перекладу англійської економічної термінології.
 • Документ
  Перекладацькі способи передачі експресивності персонажного мовлення в українському перекладі роману Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і В’язень Азкабану»
  (2021) Ковтун Тетяна Вікторівна; Kovtun Tetiana Viktorivna; Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  Магістерська робота присвячена виявленню засобів передачі експресивності персонажного мовлення у романі Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і В’язень Азкабану» та способів їхньої передачі в українському перекладі.
 • Документ
  Актуалізація мовної особистості детектива в сучасному британському теледискурсі (на матеріалі телесеріалу Sherlock. Season 1.) та її репрезентація українською мовою
  (2021) Древаль Альона Андріївна; Dreval Alona Andriivna; Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna
  У роботі розглянуто поняття медійного дискурсу та підходи до його вивчення, з’ясовано статус теледискурсу у сучасних лінгвістичних студіях, досліджена мовна особистість та способи її моделювання в сучасних дискурсивних дослідженнях та проаналізовано британський телесеріал Sherlock у контексті сучасного англомовного теледискурсу. розглянуто способи моделювання мовної особистості персонажа, здійснено класифікацію характеристик персонажа за соціолінгвістичними, психолінгвістичним та лінгвокультурними чинниками. Досліджено причини, за якими головний персонаж успадкував певні риси характеру та проаналізовано складові риси мовного образу досліджуваного персонажа. Проаналізовано мовні засоби репрезентації мовної особистості Шерлока Холмса у телесеріалі Sherlock. Season 1. Досліджено адекватність перекладу українською мовою скрипту з використання лексичних, стилістичних і граматичних перекладацьких трансформацій.
 • Документ
  Відтворення термінів та запозичень в українському перекладі роману Г. Мелвіля «Мобі Дік»
  (2021) Вялкова Ірина Миколаївна; Vialkova Iryna Mykolaivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  У магістерській роботі представлені основні проблеми перекладу термінів та запозичень, розглянуто шляхи їх подолання. У першому розділі обґрунтовано основні теоретичні положення роботи, надано характеристику термінам та запозиченням, вказано їх особливості функціонування в мові. Охарактеризували способи перекладу. Другий розділ присвячено аналізу способів перекладу термінів. Представлено на прикладі Ю. Лісняка, як обрати один еквівалент з поміж інших значень. Розглянуто питання перекладу без еквівалентних термінів у художньому тексті. У третьому розділі проаналізовано основні прийоми перекладу запозичень. Надано рішення проблем перекладу без еквівалентних запозичень. Описали, які мови найбільше збагатили словниковий склад англійської та простежили на прикладах як слово адаптується в мові.
 • Документ
  Лінгвостилістичні та прагматичні особливості перекладу рекламних текстів
  (2021) Каменський Денис Юрійович; Kamenskyi Denys Yuriiovych; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Об'єктом дослідження дипломної роботи є англомовні рекламні тексти. У дослідженні наведено приклади з багатьох сфер реклами, зокрема: рекламні тексти автомобільної тематики, реклама харчової продукції, реклама косметичних засобів та засобів особистої гігієни, реклама одягу.
 • Документ
  Формування англомовної компетентності у техніці письма з використанням буквених ігор в учнів середнього ступеня навчання закладів загальної середньої освіти
  (2021) Шинкаренко Анастасія Олегівна; Shynkarenko Anastasiia Olehivna; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Podosynnikova Hanna Ihorivna
  У роботі з’ясовано поняття «гейміфікації» , «буквених ігор», «компетентності в техніці письма». Проаналізовано існуючі класифікації буквених, запропоновано методичну типологію буквених ігор для формування англомовної компетентності в техніці письма. Розроблено практичний репрезентант запропонованої підсистеми вправ – комплекс вправ для формування англомовної компетентності в техніці письма з використанням буквених ігор в учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти (на матеріалі теми «Sport in our life»). Сформульовано методичні рекомендації щодо реалізації методики формування англомовної компетентності в техніці письма з використання буквених ігор в учнів середнього ступеня навчання закладів загальної середньої освіти.
 • Документ
  Семантико-стилістичні особливості англомовної афористики (на матеріалі афоризмів У. Черчілля, Дж. Оруела, С. Хокінга, С. Джобса)
  (2021) Фалендаш Костянтин Олександрович; Falendash Kostiantyn Oleksandrovych; Алексенко Світлана Федорівна; Aleksenko Svitlana Fedorivna
  У магістерській роботі досліджено теоретичне підґрунтя аналізу мовних властивостей англомовної авторської афористики, а також проаналізовано семантичні та стилістичні особливості на матеріалі корпусу відібраних афоризмів видатних англомовних діячів. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків та резюме англійською мовою. Загальний обсяг роботи становить 95, з яких 7 – додатки.
 • Документ
  Формування професійно-орієнтованої компетентності в писемному та монологічному мовленні з використанням інтерактивної технології «веб-квест» у майбутніх учителів англійської мови
  (2021) Приходько Олеся Андріївна; Prykhodko Olesia Andriivna; Подосиннікова Ганна Ігорівна; Podosynnikova Hanna Ihorivna
  У магістерській роботі визначено сутність інтерактивного навчання та роль інтерактивної технології «веб-квест» у навчальному процесі, проаналізовано особливості інтерактивної технології «веб-квест» як засобу формування компетентності у професійному писемному та монологічному мовленні майбутніх учителів англійської мови.