Проблеми перекладу англомовних економічних текстів

Анотація
У магістерській роботі проаналізовано основні проблеми та особливості перекладу англійських економічних термінів українською мовою. Ґрунтовно проаналізовано основні прийоми перекладу. Розглянуто лексичні та граматичні явища, що спричиняють труднощі перекладу англійської економічної термінології.
The master’s thesis analyses the main problems and features of translating English economic terms into Ukrainian. The main translation techniques are thoroughly analysed. Lexical and grammatical phenomena that cause difficulties in translating English economic terminology are considered.
Опис
Ключові слова
економічна термінологія, лінгвістичне моделювання, термінологічні одиниці англійської мови, лексико-семантичні особливості, когнітивно-функціональний підхід у перекладі, economic terminology, linguistic modelling, terminological units of English, lexical-semantic features, cognitive-functional approach in translation
Бібліографічний опис
Кончаков, А. С. Проблеми перекладу англомовних економічних текстів [Текст] : магістер. робота / А. С. Кончаков ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 124 с.