Актуалізація мовної особистості детектива в сучасному британському теледискурсі (на матеріалі телесеріалу Sherlock. Season 1.) та її репрезентація українською мовою

Анотація
У роботі розглянуто поняття медійного дискурсу та підходи до його вивчення, з’ясовано статус теледискурсу у сучасних лінгвістичних студіях, досліджена мовна особистість та способи її моделювання в сучасних дискурсивних дослідженнях та проаналізовано британський телесеріал Sherlock у контексті сучасного англомовного теледискурсу. розглянуто способи моделювання мовної особистості персонажа, здійснено класифікацію характеристик персонажа за соціолінгвістичними, психолінгвістичним та лінгвокультурними чинниками. Досліджено причини, за якими головний персонаж успадкував певні риси характеру та проаналізовано складові риси мовного образу досліджуваного персонажа. Проаналізовано мовні засоби репрезентації мовної особистості Шерлока Холмса у телесеріалі Sherlock. Season 1. Досліджено адекватність перекладу українською мовою скрипту з використання лексичних, стилістичних і граматичних перекладацьких трансформацій.
The research examines the concepts of media discourse and approaches to its study, clarifies the status of television discourse in modern linguistic studios, investigates linguistic identity and ways of modelling it in modern discourse studies and analyses the British television series Sherlock in the context of modern English language television discourse. It deals with the key ways of modeling a character's linguistic personality and classifies the character's characteristics according to sociolinguistic, psycholinguistic and linguocultural factors. The paper named the reasons why the main character inherited these character traits. The components of the features of his speech image are analyzed. The means of representation of the linguistic personality of Sherlock Holmes in the television series Sherlock. Season 1. The adequacy of translation into Ukrainian of the script using lexical, stylistic and grammatical translation transformations is investigated.
Опис
Ключові слова
мовна особистість, медійний дискурс, теледискурс, підходи до моделювання мовної особистості, соціолінгвістичний чинник, психолінгвістичний чинник, лінгвокультурологічний чинник, мовні засоби, лексичні засоби, стилістичні засоби, граматичні засоби, перекладацькі трансформації, language personality, media discourse, TV discourse, approaches to modeling of linguistic personality, sociolinguistic factor, psycholinguistic factor, linguocultural factor, language means, lexical means, stylistical means, grammatical means, translation transformations
Бібліографічний опис
Древаль, А. А. Актуалізація мовної особистості детектива в сучасному британському теледискурсі (на матеріалі телесеріалу Sherlock. Season 1.) та її репрезентація українською мовою [Текст] : магістер. робота / А. А. Древаль ; науковий керівник О. В. Багацька. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 107 с.