Текстова ситуація «соціальний захист жінок-військовослужбовців» у сучасних англомовних ЗМІ: лексико-семантичний аспект

Анотація
У науково-дослідницькій роботі було розглянуто підходи до визначення англомовного медійного дискурсу, досліджено особливості текстової ситуації «соціальний захист» у сучасних англомовних ЗМІ, визначено учасників текстової ситуації «соціальний захист жінок-військовослужбовців», проаналізовано її сутність, зміст та змістову реалізацію в англомовних ЗМІ, розглянуто лексичну наповненість текстової ситуації; визначено лексико-семантичні групи засобів мовної репрезентації текстової ситуації «соціальний захист жінок-військовослужбовців» у сучасних англомовних ЗМІ.
The research work considered approaches to the definition of English mass media discourse, studied the features of the textual situation "social protection" in modern English mass media, identified participants of the textual situation "social protection of military women", analyzed its essence, content and meaningful implementation of the textual situation and considered the lexical content. Lexical and semantic groups of means of linguistic representation of the textual situation "social protection of military women " in modern English mass media have been identified.
Опис
Ключові слова
медійний дискурс, медіапростір, текстова ситуація, жінки-військовослужбовці, типологія медійного дискурсу, media discourse, media space, textual situation, military women, typology of media discourse
Бібліографічний опис
Забуга, А. О. Текстова ситуація «соціальний захист жінок-військовослужбовців» у сучасних англомовних ЗМІ: лексико-семантичний аспект [Текст] : магістер. робота / А. О. Забуга ; науковий керівник А. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 103 с.