Семантико-стилістичні особливості англомовної афористики (на матеріалі афоризмів У. Черчілля, Дж. Оруела, С. Хокінга, С. Джобса)

Анотація
У магістерській роботі досліджено теоретичне підґрунтя аналізу мовних властивостей англомовної авторської афористики, а також проаналізовано семантичні та стилістичні особливості на матеріалі корпусу відібраних афоризмів видатних англомовних діячів. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків та резюме англійською мовою. Загальний обсяг роботи становить 95, з яких 7 – додатки.
The master`s research work gives an account of the theoretical basis of the analysis of the language properties of English-language author's aphorisms, as well as analyzes semantic and stylistic features based on the material of the corpus of selected aphorisms of prominent English-speaking figures. The work consists of an introduction, three chapters, conclusions to the chapters, general conclusions, a list of sources, appendices and a summary in English. The total amount of the work are 95 pages, of which 7 pages are appendices.
Опис
Ключові слова
семантико-стилістичні особливості, англомовна афористика, авторський афоризм, індивідуально-авторський потенціал, мовна особистість автора, semantic and stylistic features, english-language aphorisms, аuthor`s aphorism, individual-authorial potential, language personality of the author
Бібліографічний опис
Фалендаш, К. О. Семантико-стилістичні особливості англомовної афористики (на матеріалі афоризмів У. Черчілля, Дж. Оруела, С. Хокінга, С. Джобса) [Текст] : магістер. робота / К. О. Фалендаш ; науковий керівник С. Ф. Алексенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 95 с.