Професійно-мовна картина світу економіста в сучасному канадійському дискурсі та її репрезентація українською мовою

Анотація
В магістерській роботі розглянуто професійно-мовну картину світу економіста в сучасному канадійському дискурсі та її репрезентація українською мовою Магістерська робота містить такі розділи: лінгвістична репрезентація мовної картини світу в сучасних філологічних та перекладацьких студіях; лінгвістичні особливості професійно-мовної картини світу економіста в сучасному канадійському дискурсі;репрезентація професійно-мовної картини світу економіста в сучасному канадійському дискурсі українською мовою. В процесі роботи зроблено висновки щодо професійної мовної картини світу економіста та визначено найбільш доцільні прийоми перекладу економічної термінології
During the study the economist’s professional language picture of the world of in modern Canadian discourse and its representation in Ukrainian were studied and analyzed. The work contains the following sections: language representation of the language picture of the world in modern philological and translation studies; language features of the professional-language picture of the economist's world in modern Canadian discourse, representation of the professional-language picture of the economist's world in modern Canadian discourse in Ukrainian. The research results formulate the conclusions about the professional language picture of the world of economists and the most expedient methods of translation of economic terminology.
Опис
Ключові слова
картина світу, мовна картина світу, професійна мовна картина світу, концептуальна модель, прийоми перекладу, picture of the world, language picture of the world, professional language picture of the world, conceptual model, techniques for the translation
Бібліографічний опис
Вовчок, С. В. Професійно-мовна картина світу економіста в сучасному канадійському дискурсі та її репрезентація українською мовою [Текст] : магістер. робота / С. В. Вовчок ; науковий керівник О. В. Багацька. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 79 с.