Відтворення концептів «Добро і «Зло» ( на матеріалі перекладу роману Джека Лондона «Біле Ікло»)

Анотація
У магістерській роботі проаналізовано наявні дефініції поняття «жанр» та окреслено подальший вектор розвитку означеного феномена, а також вивчено вербалізацію концептів «Добро» та «Зло» роману Джека Лондона «Біле Ікло» у площині перекладу.
The master's thesis analyzes the existing definitions of "genre" and outlines the further vector of development of this phenomenon, as well as studied the verbalization of the concepts of "Good" and "Evil" of Jack London's novel "White Fang" in the plane of translation.
Опис
Ключові слова
добро, зло, вербалізація, жанр, переклад, good, evil, verbalization, genre, translation
Бібліографічний опис
Краснова, О. Ю. Відтворення концептів «Добро і «Зло» ( на матеріалі перекладу роману Джека Лондона «Біле Ікло») [Текст] : магістер. робота / О. Ю. Краснова ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 71 с.