Специфіка перекладу англійських паремій з семантикою порівняння

Анотація
У кваліфікаційній роботі на здобуття освітнього рівня магістр розглянуто історію вивчення паремій у лінгвістиці, першоджерела їх виникнення та місце у мовній системі, а також приділяється увага проблемі дефініції та розмежування прислів’їв та приказок. Описано паремії у аспекті мовленнєвого етикету, національні специфіки українських та англійських прислів’їв та приказок та їх диференціацію за видами. Проаналізовано загальні правила перекладу паремій, поняття адекватності та еквівалентності перекладацької діяльності та особливості перекладу англійських прислів’їв та приказок з семантикою порівняння на українську мову. Також проведено аналіз лексико – граматичних та фонетичних особливостей англійських паремій з семантикою порівняння.
In the graduation project for the master's degree, the history of paremias in linguistics, the primary sources of their origin and place in the language system, as well as attention to the problem of defining and distinguishing proverbs and sayings were considered. Paremias in the aspect of speech etiquette, national specifics of Ukrainian and English proverbs and sayings and their differentiation by types were described. The general rules of translation of paremias, the concept of adequacy and equivalence of translation activity and features of translation of English proverbs and sayings with the semantics of comparison into Ukrainian were analyzed. The analysis of lexical - grammatical and phonetic features of English paremias with semantics of comparison was also carried out.
Опис
Ключові слова
метод, паремія, переклад, порівняння, приказка, прислів’я, method, paremia, translation, comparison, proverb, saying
Бібліографічний опис
Зякун, Ю. В. Специфіка перекладу англійських паремій з семантикою порівняння [Текст] : магістер. робота / Ю. В. Зякун ; науковий керівник Т. М. Буренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 70 с.