Особливості відтворення антирелігійних мотивів у перекладах роману Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура»

Анотація
У роботі розглянуто існуючі напрацювання з проблематики вивчення мотиву як предмету інтерпретації художнього тексту, його ознаки та функції. У роботі проаналізовано та описано термін мотиву та особливості його відтворення. Визначено особливості мотивного аналізу літературного твору Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура». Магістерська робота дозволяє зробити ще один крок до теоретичного розуміння мотиву в літературознавстві. Практичне значення даної роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані в ході підготовки лекцій з теорії тексту і при зборі та підготовці навчального матеріалу до практичних занять з лінгвістики і літературознавства, а також перекладознавства, та дисциплін, пов'язаних з аналізом та інтерпретацією художнього тексту. Простежені особливості передачі антирелігійних мотивів роману «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура» Марка Твена та його україномовних перекладів, виконаного М. Дмитренком, Ю. Лісняк, С. Павличко та М. Пінчевським. Також було висвітлено, як і які критичні та художні твори М. Твена зверталися до гострих тем сучасності, активно підтримували гуманістичні ідеї, вкорінені в долі простих американців, засуджували нерівність і утиски свободи.
The thesis considers current development in the study of motive as a subject of interpretation of literary text, its features and functions. The term of motive and particularities of its rendering were analyzed and described in the thesis. The thesis allows to make one more step towards theoretical understanding of the motive in literature studies. The practical value of this work is in that the results of the study can be used in course of lectures on the theory of text and in preparation of educational material for practical classes in linguistics and literature studies, as well as translation studies, in disciplines related to the analysis and interpretation of the fiction text. The features of the motive analysis of the literary novel «A Connektickut Yankee at King Arthur’s Court” (by Twain M.) and its translation in Ukrainian, made by M. Dmitrenko, Yu. Lisnyak, S. Pavlychko and M. Pinchevsky are determined. The features of the presentation of anti-religious motives in Ukrainian translations of the novel were observed. It was also highlighted how and which critical and fiction works by M. Twain addressed sensitive subjects of present time, actively supported humanistic ideas, rooted for the fate of simple Americans, condemned inequality and infringement of freedom.
Опис
Ключові слова
мотив, інтерпретація художнього тексту, антирелігійні мотиви, переклад, motive, fiction work interpretation, antireligious ideas (motives), translation
Бібліографічний опис
Булгакова, А. О. Особливості відтворення антирелігійних мотивів у перекладах роману Марка Твена «Янкі з Коннектикуту при дворі короля Артура» [Текст] : магістер. робота / А. О. Булгакова ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 94 с.