Формування англомовної компетентності у техніці письма з використанням буквених ігор в учнів середнього ступеня навчання закладів загальної середньої освіти

Анотація
У роботі з’ясовано поняття «гейміфікації» , «буквених ігор», «компетентності в техніці письма». Проаналізовано існуючі класифікації буквених, запропоновано методичну типологію буквених ігор для формування англомовної компетентності в техніці письма. Розроблено практичний репрезентант запропонованої підсистеми вправ – комплекс вправ для формування англомовної компетентності в техніці письма з використанням буквених ігор в учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти (на матеріалі теми «Sport in our life»). Сформульовано методичні рекомендації щодо реалізації методики формування англомовної компетентності в техніці письма з використання буквених ігор в учнів середнього ступеня навчання закладів загальної середньої освіти.
The concept of "gamification", "letter games", "competence in writing technique" is clarified in the work. The existing classifications of letter games are analyzed, the methodical typology of letter games for formation of English-language competence in writing technique is offered. A practical representative of the proposed subsystem of exercises - a set of exercises for the formation of English competence in writing techniques using letter games in students of 5th grade secondary schools (based on "Sport in our life"). Methodical recommendations on the implementation of the method of formation of basic school pupils' English writing technique competence with the use of word games in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
англомовна компетентність в техніці письма, гейміфікація, буквені ігри, комплекс вправ, середній ступінь навчання, English writing technique competence, gamification, word games, basic school pupils', exercises
Бібліографічний опис
Шинкаренко, А. О. Формування англомовної компетентності у техніці письма з використанням буквених ігор в учнів середнього ступеня навчання закладів загальної середньої освіти [Текст] : магістер. робота / А. О. Шинкаренко ; науковий керівник Г. І. Подосиннікова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 105 с.