Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 128
 • Документ
  Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових якостей юних легкоатлетів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кузякова Вікторія Юріївна; Kuziakova Viktoriia Yuriivna; Ворона Віта Вікторівна; Vorona Vita Viktorivna
  У магістерській роботі обґрунтовується ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових якостей юних легкоатлетів. Визначено особливості використання ігрового методу у процесі підготовки юних легкоатлетів. На основі отриманих результатів розроблено методику застосування ігрового методу у тренувальному процесі легкоатлетів 11–12 років для розвитку їх швидкісно-силових якостей. Експериментально доведено ефективність розробленої методики.
 • Документ
  Моделювання різних сторін підготовленості кваліфікованих спортсменів з хокею на траві
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Литвиненко Валерія Андріївна; Lytvynenko Valeriia Andriivna; Кулик Ніна Анатоліївна; Kulyk Nina Anatoliivna
  Сьогодні спорт посідає головне місце, так як зростає конкуренція на змаганнях різного рівня і підвищується значність перемоги. Спортсмен, або команда повинні гідно представляти свою країні на змаганнях різного рівня і бути достойними конкурентами провідним командам. Удосконалювання різноманітної підготовки спортсменів різної кваліфікації можливо з метою досягнення і підвищення тренувального процесу в сучасних умовах підготовки для всебічного розвитку та покращення результату, підвищення функціональних можливостей організму. Сучасні вимоги в змагальні діяльності, які висуваються суспільством до спортсмена та команди, обумовлюють необхідність модернізації змагальної діяльності шляхом використання моделі змагальної діяльності на етапі спеціалізованої базової підготовки хокеїстів дівчат на траві і є актуальною темою дослідження. В роботі зроблено визначення аспектів підготовленості кваліфікованих спортсменів з хокею на траві, розроблено моделі різносторонньої підготовленості висококваліфікованих спортсменів.
 • Документ
  Використання засобів фітнесу у процесі фізичної підготовки футболістів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Миронов Микола Андрійович; Myronov Mykola Andriiovych; Бермудес Діана Валеріївна; Bermudes Diana Valeriivna
  Кваліфікаційну роботу магістра присвячено оптимізації спортивного тренування футболістів, раціональному вирішенню задач фізичної підготовки у футболі. Аналізом науково-методичної літератури з’ясовано, що у багаторічній підготовці футболістів важливим є змістовна спрямованість тренувального процесу. В роботі теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено програму фізичної підготовки з використанням засобів фітнесу для студентів групи підвищення спортивної майстерності з футболу.
 • Документ
  Розвиток координаційних здібностей спортсменів 12–14 років у кінному спорті
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Орендовська Олександра Анатоліївна; Orendovska Oleksandra Anatoliivna; Міщенко Олександр Володимирович; Mishchenko Oleksandr Volodymyrovych
  У кваліфікаційній магістерській роботі розглядаються проблеми, що стосуються впливу вершника та коня засобами управління, між якими повинна бути точна узгодженість, між конем та вершником. Координаційні здібності є необхідними передумовами для успішного навчання вершників. Вони впливають на темп, вид і спосіб засвоєння техніки, сидіти в сідлі прямо, вміння зберігати рівновагу, легко входити в ритм руху коня.
 • Документ
  Педагогічні умови гуманізації фізичного виховання студентів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Луценко Андрій Михайлович; Lutsenko Andrii Mykhailovych; Титович Андрій Олександрович; Tytovych Andrii Oleksandrovych
  Виходячи з поставлених автором завдань по формуванню особистості студента-фахівця в галузі фізичного виховання, хотілося б докладніше зупинитися, спираючись на педагогіку сімейного виховання, на фізичне виховання в сім'ї. Здається, що в даному дослідженні це питання має важливе значення, так як через короткий відрізок часу молоді люди стануть молодими батьками і від того, наскільки повно вони будуть володіти знаннями, навичками, вміннями фізичної культури, наскільки повно вона увійде в їхнє життя і побут, буде залежати здоров'я нації.
 • Документ
  Відбір до шкільної спортивної секції на етапі початкової підготовки дітей 6–8 років
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Мартиненко Олександр Михайлович; Martynenko Oleksandr Mykhailovych; Рибалко Петро Федорович; Rybalko Petro Fedorovych
  В роботі теоретично обґрунтовано найбільш ефективні методи відбору та спортивної орієнтації хлопчиків для занять спортивною гімнасткою, визначено сучасні підходи до встановлення довгострокових критеріїв відбору та орієнтації дітей 6–8 років для придатності до занять спортивною гімнастикою. Показано і надано можливість зробити об’єктивні висновки і надати практичні рекомендації щодо покращення критеріїв відбору дітей 6–8 років для занять спортивною гімнастикою. Матеріали магістерської роботи можуть бути використані для підготовки методичних рекомендацій для молодих спеціалістів, вчителів фізичної культури загальноосвітньої школи, а також для батьків.
 • Документ
  Розвиток силових якостей школярів на секційних заняттях з вільної боротьби
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Мигаль Владислав Володимирович; Myhal Vladyslav Volodymyrovych; Дубинська Оксана Яківна; Dubynska Oksana Yakivna
  Сучасна вільна боротьба вимагає від спортсмена гарної фізичної, функціональної й техніко-тактичної підготовки. Скорочення часу сутички привело до того, що збільшилася інтенсивність борцівського двобою. Час на підготовку будь-якої атаки, особливо в партері, скоротився. Спостерігається тенденція до збільшення загального арсеналу технічних дій і різноманітності їх структури. У магістерській роботі теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено організаційно-методичні умови, які сприяють шляхи удосконаленню фізичної підготовленості школярів, які займаються вільною боротьбою.
 • Документ
  Розвиток фізичних якостей школярів середнього віку із застосуванням елементів грепплінгу на секційних заняттях у ЗСО
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Мусаєлян Лернік Борикович; Musaielian Lernik Borykovych; Копитіна Яна Миколаївна; Kopytina Yana Mykolaivna
  Магістерська робота розкриває особливості застосування на секційних заняттях для школярів середнього віку елементів грепплінгу з метою розвитку фізичних якостей. Мета дослідження – науково обґрунтувати та розробити зміст секційних занять з елементами грепплінгу для школярів середнього віку в умовах ЗСО. Завдання роботи: 1. Провести аналіз та узагальнення літературних даних стосовно питань застосування елементів грепплінгу на секційних заняттях для школярів середнього віку в умовах ЗСО. 2. Дослідити вихідні показники фізичного стану школярів середнього віку, які займаються на секційних заняттях. 3. Розробити та експериментально довести доцільність застосування елементів грепплінгу на секційних заняттях для школярів середнього віку. 4. Встановити вплив розробленої системи занять фізичною культурою на зміну показників фізичних якостей школярів середнього віку. Методи дослідження: аналіз літературних джерел; педагогічні методи (визначення ступеня розвитку фізичних якостей, педагогічний експеримент); клінічні методи (визначення типу конституції тіла); функціональні методи (дослідження ЧСС та ЧД), інструментальні методи (антропометрія – дослідження екскурсії грудної клітки, динамометрія); тестування фізичної підготовленості (тест «Фламінго», «Човниковий» біг» 4×9 м); методи математичної статистики.
 • Документ
  Удосконалення швидкісно-силових якостей старшокласників які займаються у шкільній секції з боксу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Нестеров Артем Олександрович; Nesterov Artem Oleksandrovych; Леоненко Андрій Васильович; Leonenko Andrii Vasylovych
  Аналіз даних літературних джерел дозволяє відмітити, що оптимальний розвиток швидкісно-силових здібностей старшокласників, які відвідують секцію з боксу може бути забезпечений за умов виявлення оптимальних параметрів швидкісно-силових якостей у старшокласників які займаються у шкільній секції з боксу та обґрунтування ефективної методики розвитку даних здібностей. Рівень розвитку швидкісно-силових якостей у старшокласників які займаються у шкільній секції з боксу відображають наступні показники: стрибки у довжину й у висоту з місця, метання набивного м’яча масою 3 кг двома руками знизу вперед, стрибки через скакалку. Розроблено методику розвитку швидкісно-силових здібностей старшокласників які займаються у шкільній секції з боксу протягом експерименту. Основними методами є наступні: 1) сполученого впливу; 2) варіативного впливу; 3) короткочасних зусиль і повторний.
 • Документ
  Удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Нестерова Аніта Володимирівна; Nesterova Anita Volodymyrivna; Леоненко Андрій Васильович; Leonenko Andrii Vasylovych
  Випускна кваліфікаційна робота розкриває актуальне питання підвищення рухової активності школярів, удосконалення їхньої фізичної підготовки в закладах загальної середньої освіти. У результаті розроблена програма удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів. Робота містить 56 стр., 9 табл., 5 рис., 45 використаних джерел. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Розроблена програма удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів. Рівень фізичної підготовки старшокласниць визначається за такими фізичними якостями: силова витривалість, швидкість, координація рухів(спритність), гнучкість. Виконана експериментальна перевірка програми та доведена її ефективність.
 • Документ
  Особливості розвитку гнучкості у дівчат старшого шкільного віку в процесі занять з фізичного виховання
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Паладич Марина Олександрівна; Paladych Maryna Oleksandrivna; Гвоздецька Світлана Володимирівна; Hvozdetska Svitlana Volodymyrivna
  Актуальність даної роботи зумовлена протиріччями: між значною кількістю досліджень з питань фізичного здоров’я дітей і підлітків та невтішною статистикою стану здоров’я підростаючого покоління; між необхідністю вдосконалення фізичного виховання молоді та відвідуванням учнями занять з фізичної культури; між бажаннями старшокласниць до зміни своїх фізичних якостей та теоретико-методичним обґрунтуванням стретчинг-програми для розвитку гнучкості. Розв’язано науково-прикладну проблему, що виявляється у відсутності методики розвитку гнучкості засобами стретчингу, недостатністю спеціально направлених вправ щодо розвитку гнучкості в інваріантній складовій загальної фізичної підготовки та відсутністю стретчингу як варіативного модуля в шкільній програмі з фізичної культури.
 • Документ
  Методичні особливості розвитку силових здібностей школярів старшого шкільного віку засобами армспорту
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Плодистий Євгеній Олексійович; Plodystyi Yevhenii Oleksiiovych; Лазоренко Сергій Анатолійович; Lazorenko Serhii Anatoliiovych
  Сучасний армспорт стрімко розвивається на міжнародній спортивній арені, стрімко зростає конкуренція серед спортсменів на світових та Європейських чемпіонатах. За останні роки створені всі передумови для того, щоб у найближчому майбутньому армспорт був включений до програми Олімпійських ігор. Тому пошук інноваційних шляхів розвитку силових здібностей армспортсменів юнацького та юніорського віку, на противагу традиційним методикам, є перспективою у теоретичному забезпеченні боротьби на руках та є актуальним і своєчасним для сучасної тренувальної практики. Дана робота, присвячена саме вирішенню цієї теми.
 • Документ
  Програма загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону для студентів педагогічних спеціальностей
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Пресіч Юрій Васильович; Presich Yurii Vasylovych; Лазоренко Сергій Анатолійович; Lazorenko Serhii Anatoliiovych
  У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз сучасної науково-методичної літератури з проблеми дослідження. Зокрема визначено особливості фізичного виховання студентів педагогічних закладів освіти: мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою та спортом з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, роль рухової активності студентів у житті, аспекти формування здорового способу життя, принципи побудови програм здоров’язберігаючого напрямку, роль фізичних вправ у формуванні певних елементів педагогічної майстерності, зміни в усвідомленні студентами цінностей фізичної культури протягом навчання, змістову складову занять фізичними вправами, що відповідає інтересам молоді тощо. Здійснено характеристику панкратіону в структурі змішаних одноборств. На основі аналізу наукових досліджень встановлено структуру та зміст техніко-тактичних дій, особливості змагальної діяльності, розвиток саморегуляції особистості у процесі занять, взаємозв’язок спеціальної фізичної підготовки та психологічного супроводу в підготовці панкратіастів. Розроблено та теоретично обґрунтовано програму загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону для студентів педагогічних спеціальностей.
 • Документ
  Аналітичний зміст структури основних видів діяльності вчителя фізичної культури
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Рекуненко Євген Вікторович; Rekunenko Yevhen Viktorovych
  Головною метою даної роботи є теоретичне обґрунтування змісту структури основних видів та складових компонентів діяльності майбутнього вчителя фізичної культури, з якою автор впорався повністю. В даній роботі зовсiм новими є вiдомостi про взаємозв'язки змiсту професiйної дiяльностi вчителя фiзичної культури. Встановлено, що технологiя вирiшення вчителем фiзичної культури кожного педагогiчного завдання складається з трьох, тісно пов'язаних мiж собою, етапiв: пiдготовчого, виконавчого й контрольного. Професiйна діяльнiсть майбутнього фахiвця характеризується iнтегративним станом особистостi, що вмiщує в собi оптимальну систему знань, умiнь, навичок, потреб, мотивiв i здiбностей, тобто все те, що складає професiйнi якостi фахiвця та його ставлення до дiяльностi. Визначено залежнiсть оцiнок значимостi компонентiв професiйної дiяльностi вiд рiвня квалiфiкацiї фахiвця.
 • Документ
  Фізична культура в сільській школі середній та старшій ланці
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Капля Аліна Олексіївна; Kaplia Alina Oleksiivna; Лянной Михайло Олегович; Liannoi Mykhailo Olehovych
  У дослідженні було розроблення та апробування системи роботи по формуванню здорового способу життя у середній та старшій ланці в сільській школі засобами фізичної культури. Було поставлено і виконано такі завдання: - охарактеризувати особливості поняття «фізична культура»; - дати загальну характеристику фізичним засобам виховання у середній та старшій ланці в сільській школі; - охарактеризувати формування навичок здорового способу життя методами інтерактивного виховання учнів середніх та старших класів; - дати загальну характеристику особливостям педагогічної технології формування фізичної культури учнів у середній та старшій ланці; - охарактеризувати форми та методи формування здорового способу життя засобами фізичної культури у позакласний час; - проаналізувати стан роботи вчителів по формуванню здорового способу життя учнів 8-го класу; - проаналізувати системи роботи з формування здорового способу життя учнів 8-го класу засобами фізичної культури; - навести та проаналізувати результати проведеного педагогічного дослідження.
 • Документ
  Історія розвитку українського футболу як фактор підвищення національного духу молоді
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Сухонос Віталій Сергійович; Sukhonos Vitalii Serhiiovych; Іваній Ігор Володимирович; Ivanii Ihor Volodymyrovych
  Автором досліджено процес історії розвитку футболу та його ігрових стилів, представлено аналіз футбольних тактик, описано процес розвитку футболу у довоєнні та післявоєнні роки у світі, продемонстровано яким чином футбол виступає як один з головних факторів підвищення національного духу молоді. Акцентовано увагу на розвитку футболу в Україні, як в цілому, так і в близьких до нас її регіонах. А саме на Харківщині та Київщині. На відомих гравцях, досягненнях клубів та цілої низки змагань, які присвячені популяризації футболу у цих місцевостях.
 • Документ
  Педагогічні умови гуманізації фізичного виховання студентів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Луценко Андрій Михайлович; Lutsenko Andrii Mykhailovych; Титович Андрій Олександрович; Tytovych Andrii Oleksandrovych
  Виходячи з поставлених автором завдань по формуванню особистості студента-фахівця в галузі фізичного виховання, хотілося б докладніше зупинитися, спираючись на педагогіку сімейного виховання, на фізичне виховання в сім'ї. Здається, що в даному дослідженні це питання має важливе значення, так як через короткий відрізок часу молоді люди стануть молодими батьками і від того, наскільки повно вони будуть володіти знаннями, навичками, вміннями фізичної культури, наскільки повно вона увійде в їхнє життя і побут, буде залежати здоров'я нації.
 • Документ
  Стимулювання мотивації фізичного самовдосконалення студента – майбутнього вчителя
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Серединський Богдан Ігорович; Seredynskyi Bohdan Ihorovych; Титович Андрій Олександрович; Tytovych Andrii Oleksandrovych
  З огляду на специфіку фізичної діяльності студента, розглянуті найбільш ефективні методи виявлення стимулів і бар'єрів мотивації фізичного самовдосконалення студента – майбутнього вчителя. Взявши за основу аналіз і самоаналіз фізичного самовдосконалення студента, ми провели дослідно-експериментальну роботу з виявлення найбільш значущих системо утворюючих стимулів і бар'єрів мотивації фізичного самовдосконалення.
 • Документ
  Сутність та специфіка професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кусовнік Максим Олександрович; Kusovnik Maksym Oleksandrovych; Красілов Андрій Дмитрович; Krasilov Andrii Dmytrovych
  В даній роботі розглядаються проблеми формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до різних сторін професійної діяльності: позаурочної роботи, професійної творчості, індивідуалізації навчання, виховної роботи, спортивно-педагогічної роботи. Вивчено проблеми формування особистості студента у процесі навчальної діяльності, педагогічної майстерності, педагогічних здібностей, педагогічних умінь та навичок, професійно-педагогічної спрямованості особистості тощо. Розроблено методику формування професійної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності, що передбачає застосування комплексу різноманітних методів навчання з поступовим переходом від репродуктивних до проблемно-пошукових та тестових методик.
 • Документ
  Покращення рівня фізичної підготовленості молодших школярів, які займаються хокеєм на траві
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Копиця Анастасія Ігорівна; Kopytsia Anastasiia Ihorivna; Лоза Тетяна Олександрівна; Loza Tetiana Oleksandrivna
  Метою дослідження було розробити та науково обґрунтувати методику занять з молодшими школярами, які займаються хокеєм на траві з використанням рухливих ігор та забав для покращення їх рівня фізичної підготовленості. У роботі були використані наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних даних, педагогічні спостереження, тестування, педагогічний експеримент та метод математичної статистики. Розроблена методика проведення занять з хокею на траві з використанням рухливих ігор та забав сприяла покращенню рівня фізичної підготовленості молодших школярів та є ефективною, вона може використовуватися, як вчителями на уроках фізичної культури, так і тренерами у позаурочний час на заняттях з молодшими школярами.