Особливості розвитку гнучкості у дівчат старшого шкільного віку в процесі занять з фізичного виховання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Актуальність даної роботи зумовлена протиріччями: між значною кількістю досліджень з питань фізичного здоров’я дітей і підлітків та невтішною статистикою стану здоров’я підростаючого покоління; між необхідністю вдосконалення фізичного виховання молоді та відвідуванням учнями занять з фізичної культури; між бажаннями старшокласниць до зміни своїх фізичних якостей та теоретико-методичним обґрунтуванням стретчинг-програми для розвитку гнучкості. Розв’язано науково-прикладну проблему, що виявляється у відсутності методики розвитку гнучкості засобами стретчингу, недостатністю спеціально направлених вправ щодо розвитку гнучкості в інваріантній складовій загальної фізичної підготовки та відсутністю стретчингу як варіативного модуля в шкільній програмі з фізичної культури.
The relevance of this work is due to the contradictions: between the significant number of studies on the physical health of children and adolescents and disappointing statistics on the health of the younger generation; between the need to improve the physical education of young people and attendance students of physical education classes; between the desire of high school students to change their physical qualities and the theoretical and methodological justification of the stretching program for the development of flexibility. The scientific and applied problem is solved, which is manifested in the lack of methods of flexibility development by means of stretching, lack of specially directed exercises on flexibility development in the invariant component of general physical training and lack of stretching as a variable module in the school curriculum.
Опис
Ключові слова
гнучкість, старший шкільний вік, фізичне виховання, дівчата-старшокласниці, flexibility, senior school age, physical education, high school girls
Бібліографічний опис
Паладич, М. О. Особливості розвитку гнучкості у дівчат старшого шкільного віку в процесі занять з фізичного виховання [Текст] : магістер. робота / М. О. Паладич ; науковий керівник С. В. Гвоздецька. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 110 с.