Фізична культура в сільській школі середній та старшій ланці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дослідженні було розроблення та апробування системи роботи по формуванню здорового способу життя у середній та старшій ланці в сільській школі засобами фізичної культури. Було поставлено і виконано такі завдання: - охарактеризувати особливості поняття «фізична культура»; - дати загальну характеристику фізичним засобам виховання у середній та старшій ланці в сільській школі; - охарактеризувати формування навичок здорового способу життя методами інтерактивного виховання учнів середніх та старших класів; - дати загальну характеристику особливостям педагогічної технології формування фізичної культури учнів у середній та старшій ланці; - охарактеризувати форми та методи формування здорового способу життя засобами фізичної культури у позакласний час; - проаналізувати стан роботи вчителів по формуванню здорового способу життя учнів 8-го класу; - проаналізувати системи роботи з формування здорового способу життя учнів 8-го класу засобами фізичної культури; - навести та проаналізувати результати проведеного педагогічного дослідження.
The study included the development and testing of a system of work on the formation of a healthy lifestyle in middle and high school in a rural school by means of physical culture. The following tasks were set and performed: - describe the features of the concept of "physical culture"; - give a general description of the physical means of education in the middle and senior level in a rural school; - to characterize the formation of skills of a healthy lifestyle by methods of interactive education of middle and high school students; - to give the general characteristic to features of pedagogical technology of formation of physical culture of pupils in average and senior link; - to characterize the forms and methods of forming a healthy lifestyle by means of physical culture in extracurricular activities; - to analyze the state of work of teachers on the formation of a healthy lifestyle of 8th grade students; - to analyze the systems of work on the formation of a healthy lifestyle of 8th grade students by means of physical culture; - present and analyze the results of the pedagogical research.
Опис
Ключові слова
фізична культура, середня та старша ланка, сільська школа, здоровий спосіб життя, physical culture, middle and senior level, rural school, healthy lifestyle
Бібліографічний опис
Капля, А. О. Фізична культура в сільській школі середній та старшій ланці [Текст] : магістер. робота / А. О. Капля ; науковий керівник М. О. Лянной. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 59 с.