Удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Випускна кваліфікаційна робота розкриває актуальне питання підвищення рухової активності школярів, удосконалення їхньої фізичної підготовки в закладах загальної середньої освіти. У результаті розроблена програма удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів. Робота містить 56 стр., 9 табл., 5 рис., 45 використаних джерел. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Розроблена програма удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів. Рівень фізичної підготовки старшокласниць визначається за такими фізичними якостями: силова витривалість, швидкість, координація рухів(спритність), гнучкість. Виконана експериментальна перевірка програми та доведена її ефективність.
The final qualifying work reveals the topical issue of increasing the motor activity of students, improving their physical fitness in secondary schools. As a result, a program to improve the physical education of high school students based on the use of mass sport events. The work contains 56 pages, 9 tables, 5 figures, 45 sources used. The work consists of a list of abbreviations, introduction, three sections, conclusions, a list of sources and appendices used. The program of improvement of physical education of high school students on the basis of application of mass sport events is developed. The level of physical training of high school students is determined by the following physical qualities: endurance, speed, coordination (agility), flexibility. Experimental verification of the program was performed and its effectiveness was proved.
Опис
Ключові слова
спортивно-масові заходи, учні, фізичне виховання, фізичні якості, sports and mass events, students, physical education physical qualities
Бібліографічний опис
Нестерова, А. В. Удосконалення фізичного виховання учнів старшого шкільного віку на основі застосування спортивно-масових заходів [Текст] : магістер. робота / А. В. Нестерова ; науковий керівник А. В. Леоненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 56 с.