Програма загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону для студентів педагогічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено аналіз сучасної науково-методичної літератури з проблеми дослідження. Зокрема визначено особливості фізичного виховання студентів педагогічних закладів освіти: мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою та спортом з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, роль рухової активності студентів у житті, аспекти формування здорового способу життя, принципи побудови програм здоров’язберігаючого напрямку, роль фізичних вправ у формуванні певних елементів педагогічної майстерності, зміни в усвідомленні студентами цінностей фізичної культури протягом навчання, змістову складову занять фізичними вправами, що відповідає інтересам молоді тощо. Здійснено характеристику панкратіону в структурі змішаних одноборств. На основі аналізу наукових досліджень встановлено структуру та зміст техніко-тактичних дій, особливості змагальної діяльності, розвиток саморегуляції особистості у процесі занять, взаємозв’язок спеціальної фізичної підготовки та психологічного супроводу в підготовці панкратіастів. Розроблено та теоретично обґрунтовано програму загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону для студентів педагогічних спеціальностей.
In the qualification work the analysis of modern scientific and methodical literature on the problem of research is carried out. In particular, the peculiarities of physical education of students of pedagogical educational institutions are determined: motivational priorities for physical culture and sports taking into account the specifics of future professional activity, the role of physical activity of students in life, aspects of healthy lifestyle, principles of health programs. formation of certain elements of pedagogical skills, changes in students' awareness of the values of physical culture during their studies, the content component of physical exercises, which meets the interests of young people, etc. The characterization of pankration in the structure of mixed martial arts is carried out. Based on the analysis of scientific research, the structure and content of technical and tactical actions, features of competitive activities, the development of self-regulation of the individual in the classroom, the relationship of special physical training and psychological support in training pancratians. The program of general and special physical training with elements of pankration for students of pedagogical specialties is developed and theoretically substantiated.
Опис
Ключові слова
студенти, програма, панкратіон, фізична підготовка, рухова активність, students, program, pankration, physical training, physical activity
Бібліографічний опис
Пресіч, Ю. В. Програма загальної та спеціальної фізичної підготовки з елементами панкратіону для студентів педагогічних спеціальностей [Текст] : магістер. робота / Ю. В. Пресіч ; науковий керівник С. А. Лазоренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 55 с.