Розвиток фізичних якостей школярів середнього віку із застосуванням елементів грепплінгу на секційних заняттях у ЗСО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Магістерська робота розкриває особливості застосування на секційних заняттях для школярів середнього віку елементів грепплінгу з метою розвитку фізичних якостей. Мета дослідження – науково обґрунтувати та розробити зміст секційних занять з елементами грепплінгу для школярів середнього віку в умовах ЗСО. Завдання роботи: 1. Провести аналіз та узагальнення літературних даних стосовно питань застосування елементів грепплінгу на секційних заняттях для школярів середнього віку в умовах ЗСО. 2. Дослідити вихідні показники фізичного стану школярів середнього віку, які займаються на секційних заняттях. 3. Розробити та експериментально довести доцільність застосування елементів грепплінгу на секційних заняттях для школярів середнього віку. 4. Встановити вплив розробленої системи занять фізичною культурою на зміну показників фізичних якостей школярів середнього віку. Методи дослідження: аналіз літературних джерел; педагогічні методи (визначення ступеня розвитку фізичних якостей, педагогічний експеримент); клінічні методи (визначення типу конституції тіла); функціональні методи (дослідження ЧСС та ЧД), інструментальні методи (антропометрія – дослідження екскурсії грудної клітки, динамометрія); тестування фізичної підготовленості (тест «Фламінго», «Човниковий» біг» 4×9 м); методи математичної статистики.
The master's thesis reveals the peculiarities of the use of elements of grappling in sectional classes for middle-aged students in order to develop physical qualities. The purpose of the study is to scientifically substantiate and develop the content of sectional classes with elements of grappling for middle-aged students in the conditions of ZSO. Tasks of work: 1. To analyze and summarize the literature on the application of elements of grappling in sectional classes for middle-aged students in the conditions of General Secondary Education. 2. Investigate the initial indicators of the physical condition of middle-aged students who are engaged in sectional classes. 3. To develop and experimentally prove the feasibility of using elements of grappling in sectional classes for middle-aged students. 4. To establish the influence of the developed system of physical education classes on the change of indicators of physical qualities of middle-aged students. Research methods: analysis of literature sources; pedagogical methods (determination of the degree of development of physical qualities, pedagogical experiment); clinical methods (determining the type of body constitution); functional methods (studies of heart rate and BP), instrumental methods (anthropometry - study of chest excursions, dynamometry); physical fitness testing ("Flamingo" test, "Shuttle" run "4 × 9 m"); methods of mathematical statistics.
Опис
Ключові слова
грепплінг, фізичні якості, секційні заняття, фізична культура, школярі середнього віку, grappling, physical qualities, sectional classes, physical culture, middle-aged students
Бібліографічний опис
Мусаєлян, Л. Б. Розвиток фізичних якостей школярів середнього віку із застосуванням елементів грепплінгу на секційних заняттях у ЗСО [Текст] : магістер. робота / Л. Б. Мусаєлян ; науковий керівник Я. М. Копитіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 58 с.