Моделювання різних сторін підготовленості кваліфікованих спортсменів з хокею на траві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сьогодні спорт посідає головне місце, так як зростає конкуренція на змаганнях різного рівня і підвищується значність перемоги. Спортсмен, або команда повинні гідно представляти свою країні на змаганнях різного рівня і бути достойними конкурентами провідним командам. Удосконалювання різноманітної підготовки спортсменів різної кваліфікації можливо з метою досягнення і підвищення тренувального процесу в сучасних умовах підготовки для всебічного розвитку та покращення результату, підвищення функціональних можливостей організму. Сучасні вимоги в змагальні діяльності, які висуваються суспільством до спортсмена та команди, обумовлюють необхідність модернізації змагальної діяльності шляхом використання моделі змагальної діяльності на етапі спеціалізованої базової підготовки хокеїстів дівчат на траві і є актуальною темою дослідження. В роботі зроблено визначення аспектів підготовленості кваліфікованих спортсменів з хокею на траві, розроблено моделі різносторонньої підготовленості висококваліфікованих спортсменів.
Today, sport occupies a central place, as competition in competitions of various levels increases and the significance of victory increases. An athlete or team must represent their country with dignity at competitions of various levels and be worthy competitors to leading teams. Improving the various training of athletes of different qualifications is possible in order to achieve and improve the training process in modern conditions of training for comprehensive development and improvement of results, increase the functional capabilities of the body. Modern requirements for competitive activities, which are put forward by society to the athlete and the team, necessitate the modernization of competitive activities by using the model of competitive activities at the stage of specialized basic training of girls field hockey players and is a relevant research topic. The paper identifies aspects of the training of qualified athletes in field hockey, developed models of versatile training of highly qualified athletes.
Опис
Ключові слова
жінки, хокеїсти, хокей на траві, моделі, дівчата, фізичний розвиток, фізична підготовленість, women, hockey players, field hockey, models, girls, physical development, physical fitness
Бібліографічний опис
Литвиненко, В. А. Моделювання різних сторін підготовленості кваліфікованих спортсменів з хокею на траві [Текст] : магістер. робота / В. А. Литвиненко ; науковий керівник Н. А. Кулик. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.