Сутність та специфіка професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
В даній роботі розглядаються проблеми формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до різних сторін професійної діяльності: позаурочної роботи, професійної творчості, індивідуалізації навчання, виховної роботи, спортивно-педагогічної роботи. Вивчено проблеми формування особистості студента у процесі навчальної діяльності, педагогічної майстерності, педагогічних здібностей, педагогічних умінь та навичок, професійно-педагогічної спрямованості особистості тощо. Розроблено методику формування професійної готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності, що передбачає застосування комплексу різноманітних методів навчання з поступовим переходом від репродуктивних до проблемно-пошукових та тестових методик.
This paper considers the problems of forming the readiness of future teachers of physical culture for various aspects of professional activity: extracurricular activities, professional creativity, individualization of education, educational work, sports and pedagogical work. Problems of formation of the student's personality in the process of educational activity, pedagogical skill, pedagogical abilities, pedagogical abilities and skills, professional-pedagogical orientation of the personality, etc. are studied. A method of forming the professional readiness of future physical education teachers for professional activities has been developed, which involves the use of a set of different teaching methods with a gradual transition from reproductive to problem-solving and test methods.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, фізична культура, професійна підготовка, студенти, future teachers, physical culture, professional training, students
Бібліографічний опис
Кусовнік, М. О. Сутність та специфіка професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності [Текст] : магістер. робота / М. О. Кусовнік ; науковий керівник А. Д. Красілов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 69 с.