Наукові видання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
  • Документ
    Теорія і практика вікової психокорекції
    (2020) Кузікова Світлана Борисівна; Kuzikova Svitlana Borysivna
    У навчальному посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, особливості розвитку особистості в онтогенезі і можливі причини його ускладнення. Викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфери і поведінки особистості. Як приклад інтегративного використання різних методів психокорекції подається авторська програма тренінгу особистісного саморозвитку для підлітків та юнаків. Психокорекційний вплив проаналізовано з позиції принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції. Адресований студентам, викладачам закладів вищої освіти. Прислужиться практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, реабілітологам.
  • Документ
    Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці
    (2020) Кузікова Світлана Борисівна; Kuzikova Svitlana Borysivna
    У монографії викладено концептуальні засади дослідження феномену саморозвитку особистості загалом та становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці зокрема. Наведено понятійні моделі, змістову та структурно-рівневу характеристики, механізми, критерії саморозвитку особистості, чинники актуалґенезу та закономірності становлення суб’єкта саморозвитку. Висвітлено результати дослідження особливостей саморозвитку як суб’єктної діяльності в осіб юнацького віку. Розглянуто можливості формування суб’єкта саморозвитку в контексті надання психологічної допомоги. Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови та технології оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Монографія стане у пригоді психологам, педагогам, викладачам, аспірантам, студентам психологічних факультетів закладів вищої освіти, фахівцям у галузі практичної психології.
  • Документ
    Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості
    (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019)
    Колективна монографія присвячена актуальним питанням сучасної персонології. У розділах книги висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження проблеми ефективного функціонування та розвитку особистості в різних сферах життєдіяльності в умовах соціальних змін. Розглядаються соціогенетичні, психологічні, духовні чинники підтримки її самоефективності та життєстійкості. Подаються авторські технології психологічного супроводу, консультування, реабілітації особистості в ускладнених і кризових ситуаціях життя. Особливий акцент зроблено на актуалізації ресурсів особистісного зростання людини в генезі її буття. Адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.
  • Документ
    Лидерская позиция учителя в современной общеобразовательной школе
    (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019) Зливков Валерій Лаврентійович; Zlyvkov Valerii Lavrentiiovych; Кузікова Світлана Борисівна; Kuzikova Svitlana Borysivna
    В статье рассмотрены современные теории лидерства педагогов, внимание обращено на необходимость применения различных форм лидерства, как в управлении педагогическим коллективом, так и в работе с учениками и их родителями.
  • Документ
    Можливі шляхи формування психологічної культури школярів
    (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    Статтю присвячено проблемі психологічної культури школярів. Розкривається сутність психологічної культури особистості і аналізуються складові її компоненти. Виділяються два рівня психологічної культури особистості: життєвий і науковий, який може бути загальним і професійним. Основним фактором формування психологічної культури особистості є психологічна просвіта. Розглядаються деякі форми і методи психологічної просвіти школярів.
  • Документ
    Психологические ориентиры современных учебников
    (Katowice: Nowa nauka, 2018) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    У статті пропонується радикально змінити стиль і вектор націленості шкільних підручників. Нові підручники повинні писатися "під учня" і бути націлені на те, щоб відігравати роль своєрідних "самовчителів" для учнів. Такий підручник стає умовою організації навчання як спільної діяльності вчителя і учня. Розглядається комплекс принципів, орієнтованих на створення підручників нового типу: гуманітаризації, інтеграції, нелінійності, розведення рівнів.
  • Документ
    Шкільний підручник: ресурси розвитку творчої особистості (до 30-річчя педагогічної технології "Екологія і діалектика")
    (ВВП «Мрія», 2018-11) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    У статті пропонується радикально змінити стиль і вектор націленості шкільних підручників. Нові підручники повинні писатися "під учня" і бути націлені на те, щоб відігравати роль своєрідних "самовчителів" для учнів. Такий підручник стає умовою організації навчання як спільної діяльності вчителя і учня. Розглядається комплекс принципів, орієнтованих на створення підручників нового типу: гуманітаризації, інтеграції, нелінійності, розведення рівнів.
  • Документ
    Образ "ідеального викладача" в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
    (Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018-11) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    В статті стверджується значимість ділових та особистісних професійних якостей викладача, як чинника професійної підготовки майбутніх педагогів. Аналізуються складові образу "ідеального викладача" у сприйнятті студентами освітнього рівня "Магістр".
  • Документ
    Особливості використання кольоротерапії в процесі сучасної школи
    (ФОП Цьома С. П., 2017-12) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna
    Стаття присвячена проблемі впливу кольору на особливості сприйняття учбового матеріалу школярами в ході уроку, на повсякденну поведінку дітей у школі. У статті розкриваються особливості виникнення фізичних реакцій у дітей на той чи інший колір, розкривається психологічна складова кольоротерапії, запропоновано варіанти використання знань про колір з метою гармонізації учбового процесу.
  • Документ
    Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога
    (2017) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna
    У статті розглядається феномен ефективного спілкування та особливості його впровадження і активного використання в рамках професійної діяльності сучасного педагога. Окрему увагу приділено бар’єрам спілкування, що впливають на успіх комунікативної взаємодії педагога з учнями. Висвітлено фактори, що протидіють ефективному спілкуванню вчителя. Наголошується на вагомості активного слухання в ході професійної взаємодії, розглядаються рівні активного слухання та можливості використання типів слухання в процесі спілкування педагога зі школярами.
  • Документ
    Классический психоанализ З. Фрейда о структуре и функциях эго-сознания
    (Видавничий дім «Гельветика», 2016) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna; Вертель Антон Вікторович; Vertel Anton Viktorovych
    Статья посвящена философскому анализу комплекса вопросов, связанных с пониманием и интерпретацией проблемы сознания в классическом психоанализе З. Фрейда. Изложены основные положения психоаналитической философии сознания, показана динамика развития психоаналитических идей в системе бессознательное – предсознательное – сознание.
  • Документ
    Новая психология или современый миф: к вопросу о методологической состоятельности психоаналитических концепций
    (Видавничий дім «Гельветика», 2017) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna; Вертель Антон Вікторович; Vertel Anton Viktorovych
    Статья посвящена исследованию методологических аспектов психоаналитического учения. Рассмотрены взаимосвязи между психоанализом и философией. Сделана попытка проанализировать отношение к психоанализу в системе миф – философия – наука.
  • Документ
    Особливості методики психологічної просвіти батьків
    (2017) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    Стаття присвячена розгляданню основних особливостей методики психологічної просвіти батьків як одного з актуальних напрямків роботи психологічної служби загальноосвітніх шкіл. Стверджується пріоритет активних, особистісно-орієнтованих, проблемно-організованих методів.
  • Документ
    Теоретико-методологічні засади психологічної просвіти як напряму діяльності практичних психологів та соціальних педагогів
    (2013) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    У статті розкриваються теоретичні основи психологічної просвіти, спрямованої на формування психологічної культури особистості. Аналізуються напрямки і методи психологічної просвіти, як одного з напрямків професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.
  • Документ
    Психологічна просвіта – шлях до психологічної культури особистості
    (2013) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    Стаття розкриває сутність психологічної культури особистості. Проаналізовано напрямки та методи психологічного просвітлення, виявлено його зв'язок з іншими видами діяльності практичних психологів.
  • Документ
    Становлення професійної культури педагога засобами психологічної просвіти
    (2016) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    У статті розкривається актуальність і зміст професійної культури педагога. Стверджується, що найважливішим компонентом такої культури є культура психологічна, що формується шляхом психологічної просвіти.
  • Документ
    Methodology and Technology Research of Personality Self-Development Resources
    (2017-12) Кузікова Світлана Борисівна; Kuzikova Svitlana Borysivna
    The author's approach to the empirical study of the peculiarities of self-development of a person has been considered. The criteria of self-development as a subject activity have been characterized. Its indicators have been given. The psychological resources of personal self-development have been singled out: the need for self-development as its source and determinant; conditions that ensure its success; mechanisms as functional means and conditions for its implementation. Their essence has been revealed. The need for self-development has been determined by the actualization of the characteristics of self-development (self-activity, vital activity, development of self-consciousness) and has been occurred when the content structure of the individual consciousness and the transformation of semantic entities changed. Conditions of self-development has been defined by mature I of personality, openness, tolerance to the new, the presence of a conscious goal of self-realization and active life strategy. Reflection, self-regulation and feedback have been considered as mechanisms of self-development. The methodical approaches and means of studying the peculiarities and factors of the development of the subject of self-development in adolescence in the process of professional training have been offered, and the results of their integrated empirical research have been highlighted. Particular attention has been paid to the analysis of the level of actualization of self-development resources among students, discovered with the author's diagnostic method "DCPSD" (Dispositional Characteristic of Personality of Self-development). It has been proved that psychological resources as a set of possibilities of development already exist in the psychological reality of a person. It has been shown that the dominance of the level of self-development resources’ actualization of the individual (and their combination) can be correlated with the dimensions of the individual psychological space, indicating the individual peculiarity of the personal self-development organization. It has been noted that, at the same time, actualization, strengthening and harmonization of all psychological resources of a person self-development, enrichment of its relations with the environment and other people, and increasing spirituality is necessary for the implementation of progressive conscious personal self-development.
  • Документ
    Психологічна просвіта в системі діяльності практичного психолога закладу освіти
    (РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2015) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    Розглядається сутність психологічної просвіти, мета якої полягає у формуванні психологічної культури особистості. Стверджується, що психологічна просвіта органічно взаємопов'язана з іншими напрямами професійної діяльності практичного психолога.
  • Документ
    Особливості методики психологічної просвіти педагогів
    (РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2016) Тарасова Тетяна Борисівна; Tarasova Tetiana Borysivna
    Стаття присвячена розгляданню основних особливостей методики психологічної просвіти педагогів як одного з актуальних напрямків роботи психологічної служби загальноосвітніх шкіл. Стверджується пріоритет активних, особистісно-орієнтованих, проблемно-організованих методів.
  • Документ
    Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (результати експериментального дослідження)
    (ХДУ, 2016) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
    У статті розглядаються результати дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників. Виокремлено показники саморегуляції поведінки. Визначено структуру методичного комплексу дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників: поведінковий, когнітивний, темпоральний, емоційний та рефлексивний компоненти. Підібрано діагностичний інструментарій для дослідження таких компонентів саморегуляції як довільність поведінки, типи суб’єктної регуляції поведінки, рівень самооцінки, довільність запам’ятовування, здатність до орієнтації у часі та тривожність. Проаналізовано результати дослідження саморегуляції поведінки. Проведено кореляційний аналіз. Надано виявлені відмінності у показниках саморегуляції старших дошкільників різних статей.