Теорія і практика вікової психокорекції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У навчальному посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, особливості розвитку особистості в онтогенезі і можливі причини його ускладнення. Викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфери і поведінки особистості. Як приклад інтегративного використання різних методів психокорекції подається авторська програма тренінгу особистісного саморозвитку для підлітків та юнаків. Психокорекційний вплив проаналізовано з позиції принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції. Адресований студентам, викладачам закладів вищої освіти. Прислужиться практичним психологам, соціальним працівникам, педагогам, реабілітологам.
The textbook covers issues of psychological correction of the development of children, adolescents and youth. Theoretical bases and preconditions of psychocorrectional practice, features of development of the person in ontogenesis and the possible reasons of its complication are considered. Methods of correction of cognitive, emotional and volitional sphere and behavior of the person are stated. As an example of integrative use of different methods of psychocorrection the author's program of training of personal self-development for teenagers and young men is given. Psychocorrective influence is analyzed from the standpoint of the principle of personal self-development in psychological correction. Addressed to students, teachers of higher education institutions. Serves practical psychologists, social workers, teachers, rehabilitation specialists.
Опис
Ключові слова
психологічна допомога, психологічна корекція, дитячо-юнацький вік, корекція пізнавальної діяльності, корекція особистісних проблем і поведінки, саморозвиток, самокорекція, psychological assistance, psychological correction, childhood and adolescence, correction of cognitive activity, correction of personal problems and behavior, self-development, self-correction
Бібліографічний опис
Кузікова, С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : навчальний посібник / С. Б. Кузікова. – 2-ге видання, перероблене, доповнене. – Суми, 2020. – 300 с.