Образ "ідеального викладача" в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Глухівський НПУ ім. О. Довженка
Анотація
В статті стверджується значимість ділових та особистісних професійних якостей викладача, як чинника професійної підготовки майбутніх педагогів. Аналізуються складові образу "ідеального викладача" у сприйнятті студентами освітнього рівня "Магістр".
The article confirms the importance of the business and personal qualities of the teacher as a factor in the training of future teachers. The components of the "ideal teacher" image in the perception of students of the educational level "Magister" are analyzed.
Опис
Ключові слова
викладач, студент, навчальний процес, заклад вищої освіти, образ "ідеальний викладач", teacher, student, educational process, institution of higher education, image "ideal teacher"
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Образ «ідеального викладача» в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, (Глухів, 8–9 листопада 2018 року) / Міністерство освіти і науки України, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Відділ освіти Глухівської міської ради, Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації. – Глухів, 2018. – С. 81–86.