Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Колективна монографія присвячена актуальним питанням сучасної персонології. У розділах книги висвітлюються теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження проблеми ефективного функціонування та розвитку особистості в різних сферах життєдіяльності в умовах соціальних змін. Розглядаються соціогенетичні, психологічні, духовні чинники підтримки її самоефективності та життєстійкості. Подаються авторські технології психологічного супроводу, консультування, реабілітації особистості в ускладнених і кризових ситуаціях життя. Особливий акцент зроблено на актуалізації ресурсів особистісного зростання людини в генезі її буття. Адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.
The collective monograph is devoted to the actual issues of modern personology. Theoretical-methodological and applied aspects of the study of the problem of the effective functioning and development of personality in various spheres of life in conditions of social change have been highlighted in the sections of the book. Sociogenetic, psychological, spiritual factors of support of self-efficacy and vitality have been considered. The author's technologies of psychological support, counseling, rehabilitation of the person in complicated and crisis situations of life have been given. A special emphasis has been made on updating the resources of personal growth of a person in the genesis of being. It has been addressed to specialists in psychology and its related disciplines, students, postgraduate students, general educators public.
Опис
Ключові слова
персонологія, теоретико-методологічні та прикладні аспекти, розвиток особистості, соціогенетичні, психологічні, духовні чинники підтримки самоефективності, технологія психологічного супроводу, кризові ситуації життя, консультування, психологія, personology, theoretical-methodological and applied aspects, development of personality, sociogenetic, psychological, spiritual factors of support of self-efficacy, technologies of psychological support, counseling, crisis situations, psychology
Бібліографічний опис
Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості [Текст] : монографія. Кн. 3 / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – 538 с.