Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці

Анотація
У монографії викладено концептуальні засади дослідження феномену саморозвитку особистості загалом та становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці зокрема. Наведено понятійні моделі, змістову та структурно-рівневу характеристики, механізми, критерії саморозвитку особистості, чинники актуалґенезу та закономірності становлення суб’єкта саморозвитку. Висвітлено результати дослідження особливостей саморозвитку як суб’єктної діяльності в осіб юнацького віку. Розглянуто можливості формування суб’єкта саморозвитку в контексті надання психологічної допомоги. Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови та технології оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Монографія стане у пригоді психологам, педагогам, викладачам, аспірантам, студентам психологічних факультетів закладів вищої освіти, фахівцям у галузі практичної психології.
The monograph outlines the conceptual foundations of the study of the phenomenon of self-development of the individual in general and the formation of the subject of self-development in adolescence in particular. Conceptual models, semantic and structural-level characteristics, mechanisms, criteria of personal self-development, factors of actual genesis and regularities of formation of the subject of self-development are given. The results of the study of the peculiarities of self-development as a subjective activity in adolescents are highlighted. The possibilities of forming a subject of self-development in the context of providing psychological assistance are considered. Experimentally tested psychological and pedagogical conditions and technologies for optimizing the formation of the subject of personal and professional self-development in the process of professional training of student psychologists for psycho-correctional activities are presented. The monograph will be useful for psychologists, teachers, professors, graduate students, students of psychological faculties of higher education, specialists in the field of practical psychology.
Опис
Ключові слова
особистість, розвиток, самоактивність, особистісний саморозвиток, професійний саморозвиток, суб’єкт саморозвитку, діагностика саморозвитку, формування суб’єкта саморозвитку, personality, development, self-activity, personal self-development, professional self-development, subject of self-development, diagnostics of self-development, formation of the subject of self-development
Бібліографічний опис
Кузікова, С. Б. Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці [Текст] : монографія / С. Б. Кузікова. – Суми, 2020. – 324 с.