Психологічна просвіта – шлях до психологічної культури особистості

Анотація
Стаття розкриває сутність психологічної культури особистості. Проаналізовано напрямки та методи психологічного просвітлення, виявлено його зв'язок з іншими видами діяльності практичних психологів.
The article reveals the essence of the psychological culture of the individual. The directions and methods of psychological enlightenment are analyzed, its connection with other types of activity of practical psychologists is revealed.
Опис
Ключові слова
психологічна просвіта, практична психологія, психологічна служба, психологічна просвіта, професійна культура, психологічна культура, методика, psychology, practical psychology, psychological service, psychological enlightenment, professional culture, psychological culture, methodology, psychological enlightenment
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Психологічна просвіта – шлях до психологічної культури особистості [Текст] / Т. Б. Тарасова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : колективна монографія. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – C. 155–174.