Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 243
 • Документ
  Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця
  (ФОП Цьома С.П., 2020)
  Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця». У матеріалах конференції розглядаються актуальні проблеми розвитку освіти ХХІ століття в Україні та світі; виклики для розвитку освіти України ХХІ століття в умовах надшвидкого розвитку цифрових технологій; підготовка покоління вчених, які здатні в умовах тотальної цифровізації прогнозувати, узагальнювати і систематизувати великі обсяги даних та продукувати нові знання та сенси.
 • Документ
  До питання використання LMS Moodle для визначення рівня просторового мислення учнів
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Харченко Володимир Миколайович; Kharchenko Volodymyr Mykolaiovych
  У статті описано досвід використання LMS Moodle для діагностики просторового мислення учнів. Наведено якісний аналіз проведеного тестування та виявлено доречність його використання учителем геометрії під час навчального процесу.
 • Документ
  Современные тенденции использования информационных и коммуникационных технологий в образовании
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Спольник Олександр; Spolnyk Oleksandr; Каліберда Любов; Kaliberda Liubov
  Статья посвящена анализу современных тенденций использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. Отмечаются положительные результаты применения этих технологий в процессе преподавания курса физики в техническом вузе. Обсуждаются перспективы использования мобильных технологий в образовании.
 • Документ
  Використання ІТ-технологій під час вивчення математики у професійно технічному навчальному закладі
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Рудніцька Юлія; Rudnitska Yuliia
  У статті розглядаються основні можливості застосування ІТ-технологій під час вивчення математики у ПТНЗ та математичних середовищ для робітничих професій. А саме, застосування ІТ- технологій у вивченні математики та розв’язування задач графічним шляхом для полегшення та збільшення швидкості роботи.
 • Документ
  Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх педагогів будівельного профілю
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Бондаренко Микола; Bondarenko Mykola; Чорноплат Ігор; Chornoplat Ihor
  У статті розкрито значення інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх педагогів будівельного профілю.
 • Документ
  Методичні особливості вивчення майбутніми вчителями інформатики схемографіки пристроїв ЕОМ у середовищі електронного підручника
  (2017) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Удовиченко Ольга Миколаївна; Udovychenko Olha Mykolaivna
  У статті акцентується увага на необхідності візуалізації навчального матеріалу. Зокрема, описано візуальну підтримку теми «Схемографіка пристроїв ЕОМ» на основі схем, таблиць, графіків, які подано в авторському електронному підручнику.
 • Документ
  Комплексний підхід до формування ключових компетентностей при вивченні фізики
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Савкіна Тетяна; Savkina Tetiana; Єчкало Юлія; Yechkalo Yuliia
  У статті розглядається комплексний підхід до формування ключових компетентностей учнів профільних класів при вивченні фізики у рамках спецкурсу із застосуванням проектних та дослідницьких технологій.
 • Документ
  Аналіз функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Пономарьова Наталія Олександрівна; Ponomarova Nataliia Oleksandrivna
  Стаття присвячена визначенню та аналізу функцій вчителя інформатики у професійній орієнтації школярів на ІТ-спеціальності: інформаційно-орієнтуючої, діагностуючої, консультуючої, організаційної функцій, функції орієнтації школярів у медіа-просторі, спрямовуючої та координуючої функцій.
 • Документ
  Педагогічний аналіз уроку трудового навчання
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Пасівенко Андрій; Pasivenko Andrii
  Визначено орієнтовні основи аналізу сучасного уроку трудового навчання. Охарактеризовано основні компоненти диференційованого підходу до аналізу уроку трудового навчання. Автор доводить думку, що в ході дидактичного аналізу навчального процесу необхідно враховувати: мета навчання і виховання; зміст, процес навчання і його основні види; принципи, методи, форми організації навчання.
 • Документ
  Формування продуктивного навчання фізики засобами традиційних і новітніх технологій навчання
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Миколайко Володимир; Mykolaiko Volodymyr
  У статті проаналізовано формування продуктивного навчання фізики засобами традиційних і новітніх технологій навчання. Встановлено, що продуктивне навчання учнів, зокрема у процесі вивчення фізики - це спроба вийти на новий рівень творчо організованої освіти, заснованої на інтересах підлітка, який навчається самостійно та взаємодіє з учителем лише для консультацій.
 • Документ
  Криптографія на уроках математики – нові-старі цікавинки
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Мамонова Ганна; Mamonova Hanna; Задорожня Тетяна; Zadorozhnia Tetiana
  У статті запропоновано використання задач на шифрування та дешифрування інформації на заняттях з математики. Подано короткий аналіз класичних шифрів.
 • Документ
  Проблема вивчення орфографічних правил учнями молодшого шкільного віку
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Калініченко Вікторія; Kalinichenko Viktoriia
  У статті розглядається проблематика учнів молодшого шкільного віку у роботі з орфографічним матеріалом, розкрито поняття орфографічного правила та його основних етапів.
 • Документ
  Застосування графічного методу при формуванні практичної компетентності з розв’язування задач
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Індиченко Світлана; Indychenko Svitlana; Бондаренко Ліна; Bondarenko Lina; Чорнобай Катерина; Chornobai Kateryna
  Дослідження присвячено формуванню інтегрованої практичної компетентності учнів з питань розв’язування графічних задач із використанням готового програмного забезпечення. Наведено приклади використання готового програмного засобу GRAN 1 при розв’язуванні графічних задач. Підкреслено переваги використання цього програмного продукту у навчальному процесі.
 • Документ
  Підсистеми комп’ютерної графіки у навчанні фізики
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Єфименко Світлана; Yefymenko Svitlana
  У статті зроблено аналіз реалізації комп 'ютерної графіки у навчанні фізики через використання графічних інтерфейсів педагогічних програмних засобів (ППЗ). Для прикладу наведено застосування графічних інтерфейсів ППЗ GRAN 1 та цифрових лабораторних комплексів Register Data Logger і NOVA. Вказано на їх значення для формування предметної компетентності майбутнього фахівця.
 • Документ
  Тестові технології в професійній діяльності вчителя математики: два кроки вперед, один – назад
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Дворецька Лариса; Dvoretska Larysa
  У статті наведено результати опитування вчителів математики на предмет з ’ясування їхнього рівня обізнаності з основами конструювання тестів для оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. Вказано на доцільність масового підвищення кваліфікації вчителів математики шляхом обов’язкового опрацювання ними спеціального курсу з основ тестології з метою ліквідації тестологічної безграмотності та підвищення рівня тестологічних знань.
 • Документ
  Оцінка результатів впровадження авторської моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Грудинін Борис Олександрович; Hrudynin Borys Oleksandrovych
  Наведено результати впровадження авторської моделі розвитку дослідницької компетентності учнів старших класів з фізики. Структура дослідницької компетентності, що лежить в основі моделі, представлена чотирма компонентами: мотиваційним, операційним, рефлексивним та технологічним.
 • Документ
  До питання про використання інтелект-карт у професійній діяльності вчителя математики
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Білошапка Наталія Миколаївна; Biloshapka Nataliia Mykolaivna
  У статті розглянуто можливості використання інтелект-карт на уроках математики. Автором наведено приклад інтелект-карти з теми «Чотирикутники» для 8-го класу, проаналізовано можливості використання на кожному етапі уроку. Окреслено педагогічні задачі, що вирішуються за допомогою використання інтелект-карт.
 • Документ
  Про засоби комп’ютерної візуалізації в роботі вчителя
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Безуглий Дмитро Сергійович; Bezuhlyi Dmytro Serhiiovych
  У роботі описано актуальність використання засобів комп ’ютерної візуалізації (ЗКВ) в навчальній діяльності. Розглянуті найпопулярніші засоби для створення візуалізованого контенту. Серед них: ПЗ для створення графіків, презентацій, інфографіки, динамічних математичних креслень, інтелект-карт, скрайбів. Коротко описано основні особливості кожного з програмних засобів.
 • Документ
  Особливості організації дослідницької діяльності студентів при вивченні «Методології та філософії математики»
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Швай Ольга Леонідівна; Shvai Olha Leonidivna
  У статті проаналізовано можливості підвищення пізнавальної активності студентів-математиків. Обґрунтовано, що раціональне поєднання різних видів навчально- пізнавальної діяльності студентів, стимулює їх дослідницьку діяльність.
 • Документ
  Роль гуртків та проблемних груп у розвитку науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів
  (ФОП Цьома С. П., 2017) Шаповалова Наталія; Shapovalova Nataliia; Панченко Лариса; Panchenko Larysa
  У статті проаналізована роль наукових студентських гуртків та проблемних груп для розкриття творчого та дослідницького потенціалу студентів ВНЗ. Розглянуто науково-методичний аспект активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Проаналізовані різні підходи і методичні системи, розглянуті різні форми організації та педагогічного керівництва науково-дослідницькою роботою студентів ВНЗ. Запропоновані різні методичні прийоми для оптимального поєднання класичних і новітніх методів організації науково- дослідницької діяльності студентів ВНЗ у контексті інтеграції України в європейський освітній простір.