Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця». У матеріалах конференції розглядаються актуальні проблеми розвитку освіти ХХІ століття в Україні та світі; виклики для розвитку освіти України ХХІ століття в умовах надшвидкого розвитку цифрових технологій; підготовка покоління вчених, які здатні в умовах тотальної цифровізації прогнозувати, узагальнювати і систематизувати великі обсяги даних та продукувати нові знання та сенси.
The collection contains the materials of the International scientific and practical conference "Scientific activity as a way of forming the professional competences of the future specialist". The materials of the conference consider current problems of the development of education of the 21st century in Ukraine and the world; challenges for the development of education in Ukraine in the 21st century in the conditions of the ultra-fast development of digital technologies; training a generation of scientists who are able to predict, generalize and systematize large volumes of data and produce new knowledge and meanings in the conditions of total digitalization.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, освіта XXІ століття, організація наукової та навчальної діяльності, компетентнісний підхід, дослідницька діяльність, самореалізація сучасного фахівця, професійна підготовка фахівця, формальна, неформальна та інформальна освіта, SSPU of A. S. Makarenko, education of the 21st century, organization of scientific and educational activities, competence approach, research activity, self-realization of a modern specialist, professional training of a specialist, formal, non-formal and informal education
Бібліографічний опис
Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2020) [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4 грудня 2020 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [оргкомітет: Ю. О. Лянной, О. В. Семеніхіна, З. Бак ]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – 170 с.