Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Застосування метрик у дослідженні ритму англійського мовлення українців
  (2023) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У тезах наукової доповіді обгрунтовано застосування метрик для обчислення тривалості голосних інтервалів у зразках підготовленого та спонтанного мовлення задля виявлення особливостей ритму мовлення українців-білігвів.
 • Документ
  Використання потенціалу мовлення вчителя англійської мови для подолання комунікативного бар’єру
  (Київський національний авіаційний університет, 2021) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Комунікативний бар’єр, який виникає під час педагогічного спілкування, розглядається як інформаційний бар’єр, в основі якого лежить недостатня увага вчителя до модифікацій власного мовлення на різних лінгвістичних рівнях відповідно до рівня підготовки учнів та педагогічної ситуації. Методика навчання мовленнєвої адаптації сприяє розв’язанню проблеми підвищення якості навчання професійно орієнтованого говоріння майбутніх учителів АМ.
 • Документ
  The Dynamic Parameter of Intonation of Rural Static Landscape Descriptions in English Prose
  ("Baltija Publishing" Czestochowa, Republic of Poland, 2021) Humeniuk Inna Leonidivna; Гуменюк Інна Леонідівна
  Тези наукової доповіді присвячено вивченню функціонування динамічного параметру в інтонації сільских статичних описів природи в англомовній прозі.
 • Документ
  Варіювання тонального інтервалу в інтонаційному оформленні англомовних динамічних описів природи
  (ФОП Цьома С.П., 2021) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  Тези наукової доповіді присвячено дослідженню варіювання тонального інтервалу в інтонаційному оформленні динамічних описів природи англомовної прози
 • Документ
  Курс «Адаптивне мовлення» як вибірковий компонент освітніх програм для майбутніх учителів англійської мови
  (ФОП Цьома С.П., 2021-11) Коробова Юлія Володимирівна; Коваленко Світлана Миколаївна; Korobova Yuliia Volodymyrivna; Kovalenko Svitlana Mykolaivna
  Відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО» складовою мовно-комунікативної компетентності вчителя іноземної мови визначена здатність забезпечувати навчання учнів іноземної мови, а складовою предметно-методичної компетентності – здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів. Навчальна дисципліна «Адаптивне мовлення вчителя англійської мови» спрямована на формування в майбутніх учителів АМ вмінь мовленнєвої адаптації, тобто однієї зі складових як мовно-комунікативної так і предметно-методичної компетентностей. Мовленнєва адаптація визначається як пристосування мовлення вчителя до рівня підготовки учнів з метою підвищення ефективності навчання та здійснюється шляхом модифікації мовлення вчителя, тобто його змін на різних лінгвістичних рівнях. Оволодіння майбутніми вчителями АМ вміннями мовленнєвої адаптації є ефективним шляхом оптимізації підготовки здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Використання потенціалу мовлення вчителя англійської мови для подолання комунікативного бар’єру
  (2021-11) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Метою статті є обґрунтування способу подолання комунікативного бар’єру, який виникає під час педагогічного спілкування, та розглядається як інформаційний бар’єр, в основі якого лежить недостатня увага вчителя до модифікацій власного мовлення на різних лінгвістичних рівнях відповідно до рівня підготовки учнів та педагогічної ситуації. Методика навчання мовленнєвої адаптації сприяє розв’язанню проблеми підвищення якості навчання професійно орієнтованого говоріння майбутніх учителів АМ.
 • Документ
  Особливості автономії студентів в умовах дистанційного навчання
  (2020-06) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Метою дослідження є аналіз преваг та недоліків використання системи Moodle для навчання іноземної мови студентів закладів вищої освіти. Увага зосереджена на особливостях автономії студентів в умовах дистанційного навчання. Для проведеного дослідження було використано теоретичні методи аналізу, узагальнення, порівняння, інтерпретації. Проаналізовано вплив Moodle-орієнтованої дидактичної моделі розвитку загальних та фахових компетентностей на процес навчання і формування особистості майбутніх учителів іноземної мови.
 • Документ
  Специфіка просодичного оформлення сільських пейзажних описів англомовної прози
  (НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка", 2011-03-23) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У роботі схарактеризовано інтонаційну модель реалізації сільсьских пейзажних описів.
 • Документ
  Динамічні закономірності інтонаційного оформлення міських англомовних пейзажних описів
  (ПВЗС "Український гуманітарний інститут", Міленіум, 2017-02-22) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У роботі схарактеризовано результати акустичного аналізу динамічних параметрів просодичної організації міських пейзажних описів та їх варіацій у статичних, статично-динамічних та динамічних описах. У ході експерименту досліджувалися максимум інтенсивності та його локалізація, діапазон інтенсивності, рівень інтенсивності та інтервал інтенсивності.
 • Документ
  Динамічні характеристики сільських англомовних пейзажних описів
  (2015-03-25) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У праці подано результати акустичного аналізу динамічних характеристик та їх варіювання у статичних, статично-динамічних та динамічних описів. У процесі експерименту досліджувалися максимум інтенсивності та його локалізація, рівень інтенсивності, інтервал інтенсивності.
 • Документ
  Варіювання тривалості звучання англомовних міських пейзажних описів
  (Academic Society of Michal Baldyansky, Ukrainian Association of Scientists of Economics, Bratislava, Slovak Republic, 2016-01-18) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У праці подано результати акустичного аналізу тривалості звучання англомовних міських пейзажних описів.
 • Документ
  Темпоральні особливості інтонації міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози
  (ФОП Цьома С. П., 2019-11-29) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У тезах наукової доповіді подано результати дослідження темпоральних особливостей внтонації міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози.
 • Документ
  Intonation of Static Urban Landscape Descriptions in English Prose
  (Lithuania, Vilnus : Institute of Lithuanian Language, 2019-10) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  The abstract highlights intonation organisation of static urban landscape descriptions in English prose. The author presented the data, obtained during auditory analysis. The theoretical ground for the experiment was the developed classification of landscape descriptions' linguistic features and multilevel language units' interaction model in actualising descriptive fragments.
 • Документ
  Варіювання швидкості зміни руху тону в англомовних сільських пейзажних описах
  (Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-04-19) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У тезах наукової доповіді подано результати акустичного аналізу просодичних засобів реалізації англомовних сільських пейзажних описів. Результати акустичного аналізу дали змогу виокремити варіації зміни швидкості руху тону у досліджуваних прозових описових фрагментах.
 • Документ
  Варіювання максимуму інтенсивності та його локалізація в міських англомовних пейзажних описах
  (Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018-04-26) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У праці подано результати акустичного аналізу як етапу експериментального фонетичного дослідження просодичних засобів реалізації англомовних міських пейзажних описів. Методика експерименту розроблена згідно вимог сучасної фонетики, класифікації англомовних пейзажних описів та методики, запропонованої автором.За результатами акустчного аналізу автор виокремив варіації максимуму інтенсивності та її локалізації в англомовних міських пейзажних описах.
 • Документ
  Моделювання професійної орієнтації практичних занять з англійської мови для майбутніх учителів на початковому ступені навчання
  (ФОП Цьома С. П., 2019-11-29) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Стаття присвячена розв'язанню проблеми професіоналізації навчання майбутніх учителів англійської мови. Складовою частиною процесу реалізації професійної орієнтації на практичних заняттях з іноземної мови вважається формування вмінь мовленнєвої адаптації. Наведено професійно орієнтовані завдання, які розроблено з урахуванням тем та ситуацій спілкування, мовленнєвого матеріалу у вигляді виразів класного вжитку та мовного фонетичного матеріалу.
 • Документ
  Іншомовна підготовка як фактор ідентифікації менеджера з міжнародного туризму
  (ФОП Цьома С. П., 2018-11) Чикалова Марина Миколаївна; Chykalova Maryna Mykolaivna
  Іншомовна підготовка менеджерів міжнародного туризму набуває все більшої значущості, зокрема в плані їх професійного зростання. Особлива увага повинна приділятися крос-культурним комунікаціям, а також пріоритетності напрямів вивчення іноземних мов студентами вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Відбір матеріалу для навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації
  (ФОП Цьома С. П., 2018-11) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  У статті розглянуто проблему відбору матеріалу для навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови - студентів третіх курсів факультетів іноземних мов. Визначено такі компоненти: теми та ситуації спілкування, мовленнєвий матеріал, мовний матеріал, невербальні засоби спілкування (жести).
 • Документ
  Формування вмінь комплексної мовленнєвої адаптації в майбутніх учителів англійської мови
  (2018-04) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Успішне формування вмінь професійно орієнтованого говоріння у студентів 3 курсів мовних ЗВО для більш ефективного виконання ними професійних функцій учителя англійської мови на уроці може реалізовуватися в результаті впровадження розробленої методики навчання мовленнєвої адаптації. Досягнення мети навчання забезпечується підсистемою професійно орієнтованих вправ, яка складається з чотирьох груп. Нами було конкретизовано склад групи вправ, спрямованої на формування вмінь комплексної мовленнєвої адаптації.