Курс «Адаптивне мовлення» як вибірковий компонент освітніх програм для майбутніх учителів англійської мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
Відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО» складовою мовно-комунікативної компетентності вчителя іноземної мови визначена здатність забезпечувати навчання учнів іноземної мови, а складовою предметно-методичної компетентності – здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів. Навчальна дисципліна «Адаптивне мовлення вчителя англійської мови» спрямована на формування в майбутніх учителів АМ вмінь мовленнєвої адаптації, тобто однієї зі складових як мовно-комунікативної так і предметно-методичної компетентностей. Мовленнєва адаптація визначається як пристосування мовлення вчителя до рівня підготовки учнів з метою підвищення ефективності навчання та здійснюється шляхом модифікації мовлення вчителя, тобто його змін на різних лінгвістичних рівнях. Оволодіння майбутніми вчителями АМ вміннями мовленнєвої адаптації є ефективним шляхом оптимізації підготовки здобувачів вищої освіти.
According to the Professional Standard for professions "Primary School Teacher", "Teacher" the component of language and communication competence of a foreign language teacher is the ability to organize foreign language teaching, and the component of subject-methodological competence is the ability to select and use modern and effective methods and technologies of teaching, education and development of pupils. The course "Adaptive speech of an English teacher" is aimed at the development of future English teachers' speech adaptation skills, which is one of the components of both language-communicative and subject-methodological competencies. Speech adaptation is defined as the adaptation of teacher's speech to the level of preparation of pupils by modifying the teacher's speech at different linguistic levels in order to increase the effectiveness of language teaching. Mastering the skills of speech adaptation by future teachers is an effective way to optimize the training of higher education students.
Опис
Ключові слова
мовленнєва адаптація, майбутні вчителі англійської мови, англомовне професійно орієнтоване говоріння, мовлення вчителя на уроці, speech adaptation, future Enlish Language teachers, professionally oriented speaking, teacher talk
Бібліографічний опис
Коробова, Ю. В. Курс «Адаптивне мовлення» як вибірковий компонент освітніх програм для майбутніх учителів англійської мови [Текст] / Ю. В. Коробова, С. М. Коваленко // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : збірник матеріалів ІV міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 30 листопада 2021 р., м. Суми. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – С. 95–98.