Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Методичні особливості формування інформаційно-цифрової компетентності на уроках географії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022) Логвин Ганна Олександрівна; Lohvyn Hanna Oleksandrivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У кваліфікаційній роботі розглянуто цифрову компетентність, як одну із основних складових професійної компетентності майбутніх вчителів географії. Проаналізовано різні підходи щодо визначення цифрової компетентності майбутніх фахівців, термінологію, яка використовується в науковій літературі для визначення цього поняття. Вивчено досвід вчених та методистів, що займаються запропонованою проблемою. Уточнено поняття: «компетентність», «інформаційна компетентність». Проаналізовано сутність поняття «цифрова компетентність» та визначено складові «цифрової компетентності» майбутніх учителів географії та окреслено напрями її розвитку. У кваліфікаційній роботі подано визначення цифрової компетентності згідно концепції НУШ, за яким ця компетентність визначається як одна із ключових компетентностей для навчання впродовж життя і трактується як впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у житті суспільства. Розкрито особливості використання інформаційно-кумунікативних технологій при формуванні інформаційно-цифрової компетентності на уроках географії. Представлено розробки уроків географії згідно з використанням відповідних визначених компетентностей, та показано їх застосування на уроках географії під час дистанційного навчання.
 • Документ
  Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії
  (2021) Король Олена Миколаївна; Korol Olena Mykolaivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  Об’єктом дослідження є інформатична компетентність майбутніх бакалаврів географії. Предмет дослідження – особливості формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й перевірити на практиці модель формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена мета та завдання дослідження. У першому розділі висвітлено теоретичні основи та стан сформованості інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії у їх професійній підготовці, розкрито сутність ІК МБГ та описано сучасні підходи її формування. У другому розділі проаналізовано методологічну основа формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії, що представлена загальнодидактичними та специфічними принципами та описано модель її формування. У третьому розділі обґрунтовано й розкрито етапи та процес організації інформатичної підготовки майбутніх бакалаврів географії в СумдДПУ імені А.С. Макаренка, висвітлено результати формування інформатичної компетентності на основі запропонованого спецкурсу, міжпреметних зв’язків та професійно-спрямованих завдань. У висновках узагальнено основні результати магістерського дослідження. Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження було представлено на науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня: міжнародних: Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Science, Research, Development" (Warszawa, 2020), ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (Суми, 2021); всеукраїнських: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сумські наукові географічні читання» (Суми, 2020); Всеукраїнська наукова конференція «Шості Сумські наукові географічні читання» (Суми, 2020).
 • Документ
  Оцінка екологічного стану річки Стрілки в межах міста Суми
  (2021) Гречаненко Олена Сергіївна; Hrechanenko Olena Serhiivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Кваліфікаційна робота присвячена оцінці екологічного стану річки Стрілки в межах міста Суми. У дослідженні проведено аналіз гідрологічних характеристик річки Стрілки та її басейну, описані фізичні та хімічні властивості води, визначено мутність річкової води, здійснено оцінку параметрів річки та прибережної захисної смуги, заплави, змін, що сталися за останні роки, з’ясовано гострі екологічні проблеми річки, створено рекомендації щодо водоохоронних заходів, розроблені рекомендації щодо використання матеріалів дослідження у шкільному курсі географії. Екологічний стан річки у межах міста Суми оцінено як «незадовільний» та «вкрай важкий».
 • Документ
  Гідроекологічний стан малої річки Реть
  (2021) Березна Тетяна Степанівна; Berezna Tetiana Stepanivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Кваліфікаційна робота присвячена гідроекологічному стану річки Реть. У дослідженні проаналізовано гідрологічні характеристики річки Реть: морфологічні характеристики річки та басейну, кількісні характеристики стоку, фізичні та гідрохімічні властивості річкової води, оцінено якість води річки Реть за індексом забрудненості води. Екологічний стан річки Реть у межах села Тулиголове оцінено як «ще добрий», «задовільний» та «незадовільний».
 • Документ
  Комплексна характеристика природно-ресурсного потенціалу Чернігівської області
  (2021) Балдас Юлія Олегіна; Baldas Yuliia Olehivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Чернігівська область має потужний мінерально-сировинний потенціал. Добуваються поклади нафти і газу, є значні запаси торфу у поліській зоні. Значними є ресурси нерудних корисних коралин, найпоширенішими з яких є будівельні корисні копалини. На сході Чернігівщини знаходяться значні поклади крейди і цементних мергелів, розробляються родовища формувальних пісків, є вапняки, скляні піски та вогнетривкі глини. Із хімічної сировини розвідано фосфорити. Область бідна на рудні ресурси. Чернігівська область виділяється своїми лісовими і водними ресурсами. До лісових ресурсів також належать не тільки деревина, а й інші корисні властивості лісів: здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо. Лісами вкрито 26% території, на півночі області показник лісистості зростає до 30-40%. Регіон повністю належить до басейну Дніпра − основної водної артерії України, забезпечення господарського комплексу водними ресурсами достатнє, а в Поліссі − надмірне, у зв'язку з чим тут діють осушувальні системи. Добре забезпечений регіон і ресурсами підземних вод. Збільшення обсягів використання природних, зокрема земельних ресурсів призводить до зростання тиску на природне середовище.
 • Документ
  Географія Лубенського району: природа, населення, господарство
  (2021) Хоменко Тетяна Олександрівна; Khomenko Tetiana Oleksandrivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Робота присвячена дослідженню сучасного Лубенського району як цілісної території й адміністративної одиниці. Розглянуто тектоніко-геологічну будову та корисні копалини району, наведена загальна характеристика корінних та четвертинних відкладів. Вивчено рельєф території та пов’язаних з ним процесів. Встановлено основні показники сонячної радіації, термічного режиму та зволоження. Охарактеризовано особливості атмосферної циркуляції та характер пір року. Крім того, досліджено відмінності термічного режиму та кількості опадів шляхом зіставлення даних, отриманих за різні періоди спостережень на метеостанції м. Лубни. Розглянуто внутрішні води району із характеристикою кожної групи водойм. Вивчено ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ та природні комплекси. Також було складено таблиці рідкісних видів рослин і тварин Лубенщини. З’ясовано загальну чисельність, густоту, розселення та національний склад населення. Проаналізовано його природний та механічний рух, також кількість шлюбів та розлучень. Вивчено статево-вікову структуру населення і чисельність трудових ресурсів. Розглянуто господарство району, а саме його промисловість з наведенням прикладів підприємств кожної галузі, сільське господарство та сферу послуг. Проведено соціологічне опитування населення Лубенського району щодо основних напрямів розвитку сфери обслуговування. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи при навчанні географії у закладах загальної середньої освіти.
 • Документ
  Екологічний стан річки Ворскли у межах Сумської області
  (2021) Туркіна Юлія Вікторівна; Turkina Yuliia Viktorivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Кваліфікаційна робота присвячена аналізу та оцінці екологічного стану річки Ворскли в межах Сумської області. У дослідженні проведено аналіз природних умов та господарської діяльності у басейні річки Ворскли у межах Сумської області, здійснено оцінку стану річки та характеристик води, прибережної захисної смуги, заплави, змін, що сталися за останні роки, з’ясовано гострі екологічні проблеми річки, створено рекомендації щодо водоохоронних заходів. Екологічний стан річки Ворскли у межах Сумської області оцінено як «добрий», «ще добрий» та «задовільний».
 • Документ
  Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату
  (2021) Ткаченко Яна Геннадіївна; Tkachenko Yana Hennadiivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  Робота присвячена дослідженню територіальних особливостей захворюваності населення Сумської області на ХОПА. Зроблено короткий огляд демографічної ситуації у Сумській області, на основі цього побудовано діаграми народжуваності, смертності та природного приросту. Розглянуто як загальний рівень первинної захворюваності та поширеності ХОПА серед населення Сумської області, так і по окремим хворобам ока. Розраховано індекс накопичення хвороб ока серед населення Сумської області. Проаналізовано динаміку змін первинної захворюваності та поширеності хвороб ока протягом останніх 10 років. Також було проаналізовано захворюваність населення районів в умовах адміністративно-територіальної реформи, на основі отриманих результатів побудовано картосхему. На основі проведених розрахунків методом ранжування адміністративно-територіальні одиниці Сумської області було згруповано у 3 групи районів: до І групи належать райони з високим рівнем захворюваності, до ІІ групи – із середнім рівнем, до ІІІ групи входять райони із низьким рівнем захворюваності на ХОПА. За результатами проведених досліджень побудовано картосхеми територіальних відмінностей окремо за рівнем первинної захворюваності та окремо за поширеністю серед населення Сумської області на конкретні нозоформи. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи при навчанні географії у закладах загальної середньої освіти.
 • Документ
  Географо-краєзнавча характеристика Конотопського району Сумської області
  (2021) Омельченко Дарина Костянтинівна; Omelchenko Daryna Kostiantynivna; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Кваліфікаційна робота дає географо-краєзнавчу характеристику Конотопського району Сумської області. У роботі подано характеристику природних умов території дослідження, зокрема особливості рельєфу території, закономірності річкової мережі та ґрунтово-рослинного покриву. Обґрунтовано перспективи господарського розвитку Конотопського району з урахуванням фізико-географічних особливостей досліджуваної території. Розглянуто адміністративно-територіальний устрій, що охоплює 8 територіальних громад. Охарактеризовано демографічну ситуацію та економіку Конотопського району Сумської області. Встановлено особливості територіальної та галузевої структури промислового комплексу Конотопського району. Розроблено рекомендації щодо впровадження матеріалів кваліфікаційної роботи в освітній процес з географії закладів загальної середньої освіти.
 • Документ
  Оптимізація сировинних зон молочних підприємств Полтавської області
  (2021) Борисова Вікторія Володимирівна; Borysova Viktoriia Volodymyrivna; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  У кваліфікаційній роботі розглядаються науково-методичні засади суспільно-географічного дослідження молокопродуктового підкомплексу АПК. Сировинним фундаментом молокопереробної галузі виступає сільське господарство, зокрема – молочне та м'ясо-молочне скотарство, а також польове кормовиробництво в сукупності з природними кормовими угіддями. Особливості територіальної організації молокопродуктового підкомплексу найкраще передають індекси територіальної концентрації та індекси локалізації. Перший показник носить більше еколого-економічний характер, другий – соціально-економічний. Важливе їх паралельне використання, оскільки серед факторів розміщення молочної підгалузі харчової промисловості присутні як природні (структура сільськогосподарських угідь), так і суспільні (соціально-економічні, демографічні). Конфігурація і розміри сировинних зон істотно впливають на ефективність функціонування молочних підприємств. У представленому дослідженні вперше створено картосхему сировинних зон молочних підприємств Полтавської області. Для цього попередньо опрацьовані статистичні дані щодо поголів’я сільськогосподарських тварин за категоріями господарств, потужностей молочних заводів, проведено типізацію молочних підприємств Полтавської області. Серед заходів оптимізації пропонується підсилити територіальну концентрацію молочного скотарства в Миргородському районі, оскільки сировинні зони Миргородського сироробного комбінату, приватного підприємства «Білоцерківська агропромислова група» та Решетилівського маслозаводу є занадто великими за площею. Водночас слід наростити потужність АТ «ПолтаваХолод» і ВАТ «Глобинський маслозавод» та розширити асортимент їх продукції цих. В тексті наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи при навчанні географії у закладах загальної середньої освіти та розроблено виробничу екскурсію на Лубенський молочний завод «Гармонія».
 • Документ
  Методика організації учнівських географічних шкіл на базі біостаціонару «Вакалівщина»
  (2020) Холявко Олександр Олександрович; Kholiavko Oleksandr Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У проекті представлені результати дослідження проведення літніх таборів з освітнім спрямуванням посиленого вивчення географії в умовах природнього середовища з використанням можливості проведення на базі «Вакалівщина» природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. В роботі розкриті основні методичні та правові рекомендації, щодо проведення учнівського табору з добовим перебуванням дітей. Наведений детальний графік робочого та вільного часу учнів під час проведення табору з урахуванням навантаження на навчання та перерв на відпочинок, що якнайкраще підходить для дітей шкільного віку. В досліджені також описані основні геологічні та гідрологічні об’єкти околиць села Вакалівщина, даючи розуміння різноманітності географічних об’єктів для вивчення учнями на місцевості. Додатково для зручності організації табору розроблено меню на весь час перебування дітей в таборі, в якому враховані стандарти харчування школярів.
 • Документ
  Демографічний розвиток Сумської області
  (2020) Пройдакова Діана Євгеніївна; Proidakova Diana Yevheniivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У кваліфікаційній роботі досліджено проблеми демографічного розвитку Сумської області. Проаналізовано динаміку основних демографічних показників населення, смертності, народжуваності, природній рух.Запропоновано шляхи подолання негативних демографічних тенденцій.
 • Документ
  Фізико-географічна характеристика Краснопільського району Сумської області
  (2020) Острога Дмитро Васильович; Ostroha Dmytro Vasylovych; Нешатаєв Борис Миколайович; Neshataiev Borys Mykolaiovych
  Дана робота захоплює актуальне питання, а саме дослідження одного району Сумської області. Дана кваліфікаційна робота розширює загальні знання та відкриває нові факти на фізичну географію даної місцевості. З точки зору фізичної характеристики, наведено досить багато прикладів та фактів які показують усі фізико-географічні особливості даного району. Дослідження на прикладі Краснопільського району, внесли також нові загальні відомості та факти, про Сумську область в цілому. Тому, дана робота внесла значний внесок в розвиток області.
 • Документ
  Загальна характеристика лісів Лебединського району
  (2020) Маслюк Владислав Григорович; Masliuk Vladyslav Hryhorovych; Нешатаєв Борис Миколайович; Neshataiev Borys Mykolaiovych
  Робота присвячена вивченню лісових комплексів України і Сумської області, зокрема Лебединського району. Визначено загальні особливості лісів Сумської області та України. Проаналізовано породний та віковий склад лісів Лебединського району. Охарактеризовано особливості використання, охорони та стану лісів Лебединського району. Крім того, проаналізовано ліси Лебединського району за їх призначенням Вивчено способи використання лісів Лебединського району, зокрема, особливості заготівлі деревини. Проаналізовано заходи щодо відновлення лісів та послаблення на них антропогенного навантаження. Охарактеризовано особливості охорона лісів Лебединського району організацієї лісозахисту та Лебединською районною природоохоронною організацією. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи під час вивчення географії в закладах середньої освіти і в позашкільний час.
 • Документ
  Еколого-географічні аспекти впливу нафтогазовидобувної промисловості Сумської області на локальне природне середовище
  (2020) Кругліченко Максим Миколайович; Kruhlichenko Maksym Mykolaiovych; Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych
  Робота присвячена вивченню впливу нафтогазовидобувної промисловості Сумської області на довкілля в еколого-географічному аспекті. Встановлено взаємозв'язок між покладами рідких і газоподібних горючих корисних копалин та геолого-тектонічною будовою Сумської області. З’ясовано закономірності поширення на території регіону родовищ паливних корисних копалин з прив’язкою до тектонічних структур, проведена їх загальна характеристика та порівняння. Проаналізовано ресурсну базу даних корисних копалин. Крім того, охарактеризовано територіальні аспекти свердловинного господарства нафтогазовидобувної промисловості, дано поділ свердловин за їх типами. Вивчено вплив нафтогазовидобувної промисловості на довкілля під час кожної стадії видобутку вуглеводнів. Розглянуто вплив видобутку нафти та газу на формування екологічного стану атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, ґрунтів, порушення надр, радіоактивного забруднення територій та видобувного обладнання. Визначено причини, джерела й наслідки надходження полютантів у навколишнє природне середовище, конкретизовано склад та структуру даних речовин. Наведено приклади випадків як технологічного, так і аварійного забруднення довкілля. Також було запропоновано шляхи вирішення екологічних проблем, пов'язаних з нафтогазовидобувним промислом. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи під час вивчення географії в школі та закладах вищої освіти.
 • Документ
  Сучасні особливості клімату лісостепу України
  (2020) Кириченко Олександр Сергійович; Kyrychenko Oleksandr Serhiiovych; Нешатаєв Борис Миколайович; Neshataiev Borys Mykolaiovych
  У даній роботі захоплено актуальне питання, що стосується кожного з нас і всього людства в цілому ─ зміна клімату на нашій планеті. Зміна кліматичних показників розглянута прикладі лісостепової зони України. Висвітлено різницю між кліматичною нормою та сучасними показниками. Дано прогноз на подальшу зміну кліматичних показників та як ця зміна вплине на життєдіяльність населення в міській та сільській місцевості.
 • Документ
  Водно-болотні угіддя Сумської області
  (2020) Герасименко Марина Михайлівна; Herasymenko Maryna Mykhailivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Кваліфікаційна робота присвячена аналізу водно-болотних угідь в межах Сумської області. У роботі розглянуто теоретичні аспекти та методичні положення дослідження водно-болотних угідь, динаміка їх чисельності у світі та Україні. Запропоновано водно-болотне угіддя Сеймське, як перспективне угіддя міжнародного значення. Складено детальний опис відповідно методичних рекомендацій. Встановлено відповідність водно-болотного угіддя рамсарським критеріям та встановлення типу ВБУ.
 • Документ
  Оцінка водних ресурсів Сумської області
  (2020) Гавриш Вікторія Володимирівна; Havrysh Viktoriia Volodymyrivna; Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Кваліфікаційна робота присвячена оцінці водних ресурсів Сумської області за кількісними та якісними показниками за басейновим принципом. У дослідженні розглянуто теоретичні засади та сучасні методики оцінки водних ресурсів, детально описана власна методика оцінки водних ресурсів, встановлена водозабезпеченість в межах басейнів головних річок області, обрахована стійкість та якісні показники поверхневих вод регіону, здійснено комплексну оцінку водних ресурсів. Встановлено, водні ресурси басейну р. Десна у межах Сумської області характеризуються високою оцінкою, а водні ресурси басейну р. Псел у межах регіону, навпаки, низькою.
 • Документ
  Природно – географічні особливості лісів Тростянецького району
  (2020) Бала Олег Романович; Bala Oleh Romanovych; Нешатаєв Борис Миколайович; Neshataiev Borys Mykolaiovych
  Було досліджено природно - географічні та лісорослинні умови лісів Тростянецького району. Проаналізовано породний, віковий склад дерев і їх запаси, види та кількість рубок за категоріями. З’ясовано які заходи застосовуються для охорони і збереження лісу. Розглянута можливість використання матеріалів кваліфікаційної роботи при викладанні географії в закладах загальної, середньої і вищої освіти.
 • Документ
  Географія рослинництва у Сумській області
  (2020) Радіна Вікторія Дмитрівна; Radina Viktoriia Dmytrivna; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  У роботі розглянуто головні аспекти сучасної територіальної та галузевої структури рослинництва у Сумській області. Особлива увага приділена динаміці галузевої структури, зміні співвідношення посівних площ. Розраховано індекси територіальної концентрації вирощування певних сільськогосподарських культур для різних адміністративних одиниць Сумської області.