Оцінка водних ресурсів Сумської області

Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена оцінці водних ресурсів Сумської області за кількісними та якісними показниками за басейновим принципом. У дослідженні розглянуто теоретичні засади та сучасні методики оцінки водних ресурсів, детально описана власна методика оцінки водних ресурсів, встановлена водозабезпеченість в межах басейнів головних річок області, обрахована стійкість та якісні показники поверхневих вод регіону, здійснено комплексну оцінку водних ресурсів. Встановлено, водні ресурси басейну р. Десна у межах Сумської області характеризуються високою оцінкою, а водні ресурси басейну р. Псел у межах регіону, навпаки, низькою.
Qualification work is devoted to the assessment of water resources of Sumy region by quantitative and qualitative indicators on the basin principle. The research considers theoretical principles and modern methods of water resources assessment, describes in detail its own method of water resources assessment, establishes provision of water within the basins of the main rivers of the region, calculated sustainability and surface water quality of the region, comprehensive assessment of water resources. It has been established that the water resources of the Desna river basin within Sumy region are characterized by high assessment, and water resources of the Psel river basin within the region, on the contrary, is low.
Опис
Ключові слова
водні ресурси, водозабезпеченість, стійкість, оцінка водних ресурсів, Сумська область, water resources, provision of water, sustainability, assessment of water resources, Sumy region
Бібліографічний опис
Гавриш, В. В. Оцінка водних ресурсів Сумської області [Текст] : магістер. робота / В. В. Гавриш ; науковий керівник О. С. Данильченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 69 с.