Демографічний розвиток Сумської області

Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено проблеми демографічного розвитку Сумської області. Проаналізовано динаміку основних демографічних показників населення, смертності, народжуваності, природній рух.Запропоновано шляхи подолання негативних демографічних тенденцій.
The qualification work researches the problems of Demographic developement of Sumy region. The dynamics of the main demographic indicators of population, mortality, fertility, natural movement are analyzed. The ways of overcoming the negative demographic trends are suggested.
Опис
Ключові слова
демографічий розвиток, населення, смертність, народжуваність, демографічне навантаження, demographic development, population, mortality, fertility, demographic load
Бібліографічний опис
Пройдакова, Д. Є. Демографічний розвиток Сумської області [Текст] : магістер. робота / Д. Є. Пройдакова ; науковий керівник О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 77 с.