Оптимізація сировинних зон молочних підприємств Полтавської області

Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються науково-методичні засади суспільно-географічного дослідження молокопродуктового підкомплексу АПК. Сировинним фундаментом молокопереробної галузі виступає сільське господарство, зокрема – молочне та м'ясо-молочне скотарство, а також польове кормовиробництво в сукупності з природними кормовими угіддями. Особливості територіальної організації молокопродуктового підкомплексу найкраще передають індекси територіальної концентрації та індекси локалізації. Перший показник носить більше еколого-економічний характер, другий – соціально-економічний. Важливе їх паралельне використання, оскільки серед факторів розміщення молочної підгалузі харчової промисловості присутні як природні (структура сільськогосподарських угідь), так і суспільні (соціально-економічні, демографічні). Конфігурація і розміри сировинних зон істотно впливають на ефективність функціонування молочних підприємств. У представленому дослідженні вперше створено картосхему сировинних зон молочних підприємств Полтавської області. Для цього попередньо опрацьовані статистичні дані щодо поголів’я сільськогосподарських тварин за категоріями господарств, потужностей молочних заводів, проведено типізацію молочних підприємств Полтавської області. Серед заходів оптимізації пропонується підсилити територіальну концентрацію молочного скотарства в Миргородському районі, оскільки сировинні зони Миргородського сироробного комбінату, приватного підприємства «Білоцерківська агропромислова група» та Решетилівського маслозаводу є занадто великими за площею. Водночас слід наростити потужність АТ «ПолтаваХолод» і ВАТ «Глобинський маслозавод» та розширити асортимент їх продукції цих. В тексті наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи при навчанні географії у закладах загальної середньої освіти та розроблено виробничу екскурсію на Лубенський молочний завод «Гармонія».
In the qualification work the scientific and methodical bases of social and geographical research of the dairy subcomplex of agro-industrial complex are considered. The raw material foundation of the dairy industry is agriculture, in particular - dairy and meat and dairy farming, as well as field fodder production in combination with natural fodder lands. The peculiarities of the territorial organization of the dairy subcomplex are best conveyed by the indices of territorial concentration and localization indices. The first indicator is more ecological and economic, the second - socio-economic. Their parallel use is important, because among the factors of location of the dairy sub-sector of the food industry there are both natural (agricultural land structure) and social (socio-economic, demographic). The configuration and size of raw material zones significantly affect the efficiency of dairy enterprises. In the presented research for the first time the map of raw material zones of dairy enterprises of Poltava region is created. For this purpose, statistical data on the number of farm animals by categories of farms, capacities of dairy plants were preliminarily processed, typification of dairy enterprises of Poltava region was carried out. Among the optimization measures, it is proposed to strengthen the territorial concentration of dairy cattle in Myrhorod district, as the raw material zones of Myrhorod Cheese Factory, private enterprise "Bila Tserkva Agroindustrial Group" and Reshetyliv Dairy Plant are too large in area. At the same time, the capacity of «PoltavaKholod» JSC and «Globinsky Dairy Plant» OJSC should be increased and the range of their products should be expanded. The text provides examples of the use of qualification work materials in the teaching of geography in general secondary education and developed a production tour of the Lubny Dairy Plant "Harmony".
Опис
Ключові слова
сировинна зона, галузь господарства, молокопродуктовий підкомплекс, Полтавська область, оптимізація, raw material zone, branch of economy, dairy subcomplex, Poltava region, optimization
Бібліографічний опис
Борисова, В. В. Оптимізація сировинних зон молочних підприємств Полтавської області [Текст] : магістер. робота / В. В. Борисова ; науковий керівник С. І. Сюткін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 49 с.