Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії

Анотація
Об’єктом дослідження є інформатична компетентність майбутніх бакалаврів географії. Предмет дослідження – особливості формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й перевірити на практиці модель формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена мета та завдання дослідження. У першому розділі висвітлено теоретичні основи та стан сформованості інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії у їх професійній підготовці, розкрито сутність ІК МБГ та описано сучасні підходи її формування. У другому розділі проаналізовано методологічну основа формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії, що представлена загальнодидактичними та специфічними принципами та описано модель її формування. У третьому розділі обґрунтовано й розкрито етапи та процес організації інформатичної підготовки майбутніх бакалаврів географії в СумдДПУ імені А.С. Макаренка, висвітлено результати формування інформатичної компетентності на основі запропонованого спецкурсу, міжпреметних зв’язків та професійно-спрямованих завдань. У висновках узагальнено основні результати магістерського дослідження. Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження було представлено на науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня: міжнародних: Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Science, Research, Development" (Warszawa, 2020), ІХ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля» (Суми, 2021); всеукраїнських: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сумські наукові географічні читання» (Суми, 2020); Всеукраїнська наукова конференція «Шості Сумські наукові географічні читання» (Суми, 2020).
The object of research is the informative competence of future bachelors of geography. The purpose of the study is to substantiate theoretically and test in practice the model of formation of informative competence of future bachelors of geography. The master’s thesis consists of an introduction, three sections, conclusions and a list of used sources. The introduction substantiates the relevance of the study, defines the purpose and objectives of the study. The first section highlights the theoretical foundations and the state of formation of informative competence of future bachelors of geography in the process of their training, the essence of informative competence of future bachelors of geography is revealed and modern approaches to its formation are described. The second section analyzes the methodological basis of formation of informative competence of future bachelors of geography, which is presented by general didactic and specific principles and describes the model of its formation. The third section substantiates and reveals the stages and process of organization of informative training of future bachelors of geography at SumdSPU named after A.S. Makarenko; highlights the results of the formation of informative competence on the basis of the proposed special course, interdisciplinary links and professionally-oriented tasks. The conclusions summarize the main results of the master’s research. Approbation of research results. Some results of the study have been presented at scientific and practical conferences and seminars at different levels: international: Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Science, Research, Development» (Warszawa, 2020), IX International Scientific Conference «Actual Problems of Environmental Research» (Sumy, 2021); All-Ukrainian: All-Ukrainian Scientific Conference «Fifth Sumy Scientific Geographical Readings» (Sumy, 2020); All-Ukrainian Scientific Conference «Sixth Sumy Scientific Geographical Readings» (Sumy, 2020).
Опис
Ключові слова
інформатична компетентність, інформатична компетентність майбутніх бакалаврів географії, професійна компетентність, формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії, модель формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії, informative competence, informative competence of future bachelors of geography, professional competence, formation of informative competence of future bachelors of geography, model of formation of informative competence of future bachelors of geography
Бібліографічний опис
Король, О. М. Формування інформатичної компетентності майбутніх бакалаврів географії [Текст] : магістер. робота / О. М. Король ; науковий керівник О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 96 с.