Фізико-географічна характеристика Краснопільського району Сумської області

Анотація
Дана робота захоплює актуальне питання, а саме дослідження одного району Сумської області. Дана кваліфікаційна робота розширює загальні знання та відкриває нові факти на фізичну географію даної місцевості. З точки зору фізичної характеристики, наведено досить багато прикладів та фактів які показують усі фізико-географічні особливості даного району. Дослідження на прикладі Краснопільського району, внесли також нові загальні відомості та факти, про Сумську область в цілому. Тому, дана робота внесла значний внесок в розвиток області.
This work captures a topical issue, namely the study of one district of Sumy region. This qualification work expands the general knowledge and opens new facts on the physical geography of the area. In terms of physical characteristics, there are many examples and facts that show all the physical and geographical features of the area. Research on the example of Krasnopil district also introduced new general information and facts about Sumy region as a whole. Therefore, this work has made a significant contribution to the development of the region.
Опис
Ключові слова
фізико-географічна, історичні-аспекти, геологія, геоморфологія, клімат, кліматотвірні чинники, гідрологічні об′єкти, ландшафтна типологія, природні об′єкти, physical-geographical, historical-aspects, geology, geomorphology, climate, climatic factors, hydrological objects, landscape typology, natural objects
Бібліографічний опис
Острога, Д. В. Фізико-географічна характеристика Краснопільського району Сумської області [Текст] : магістер. робота / Д. В. Острога ; науковий керівник Б. М. Нешатаєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 62 с.