Природно – географічні особливості лісів Тростянецького району

Анотація
Було досліджено природно - географічні та лісорослинні умови лісів Тростянецького району. Проаналізовано породний, віковий склад дерев і їх запаси, види та кількість рубок за категоріями. З’ясовано які заходи застосовуються для охорони і збереження лісу. Розглянута можливість використання матеріалів кваліфікаційної роботи при викладанні географії в закладах загальної, середньої і вищої освіти.
The natural - geographical and forest vegetation conditions of the forests of Trostyanets district were researched. The species, age composition of trees and their reserves, species and numbers of deforestation by categories were analyzed. Find out measures what are used to protect and preserve the forest. The possibility of using the materials of qualification work in teaching geography in institutions of general, secondary and higher education is considered.
Опис
Ключові слова
ліс, лісорослинні умови, породний та віковий склад дерев, лісокористування, охорона лісу, forest, forest vegetation conditions, species and age composition of trees, forest use, forest protection
Бібліографічний опис
Бала, О. П. Природно – географічні особливості лісів Тростянецького району [Текст] : магістер. робота / О. П. Бала ; науковий керівник Б. М. Нешатаєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 71 с.