Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату

Анотація
Робота присвячена дослідженню територіальних особливостей захворюваності населення Сумської області на ХОПА. Зроблено короткий огляд демографічної ситуації у Сумській області, на основі цього побудовано діаграми народжуваності, смертності та природного приросту. Розглянуто як загальний рівень первинної захворюваності та поширеності ХОПА серед населення Сумської області, так і по окремим хворобам ока. Розраховано індекс накопичення хвороб ока серед населення Сумської області. Проаналізовано динаміку змін первинної захворюваності та поширеності хвороб ока протягом останніх 10 років. Також було проаналізовано захворюваність населення районів в умовах адміністративно-територіальної реформи, на основі отриманих результатів побудовано картосхему. На основі проведених розрахунків методом ранжування адміністративно-територіальні одиниці Сумської області було згруповано у 3 групи районів: до І групи належать райони з високим рівнем захворюваності, до ІІ групи – із середнім рівнем, до ІІІ групи входять райони із низьким рівнем захворюваності на ХОПА. За результатами проведених досліджень побудовано картосхеми територіальних відмінностей окремо за рівнем первинної захворюваності та окремо за поширеністю серед населення Сумської області на конкретні нозоформи. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи при навчанні географії у закладах загальної середньої освіти.
The work is devoted to the study of territorial features of the incidence of eye diseases in the Sumy region. A brief overview of the demographic situation in Sumy region, based on graphs of births, deaths and natural increase. Both the general level of primary morbidity and the prevalence of these diseases among the population of Sumy region and individual eye diseases are considered. The index of accumulation of eye diseases among the population of Sumy region is calculated. The dynamics of changes in primary morbidity and prevalence of eye diseases over the past 10 years is analyzed. The morbidity of the population of the districts in the conditions of administrative-territorial reform was also analyzed and a map was built on the basis of the obtained results. Based on the rankings, the administrative-territorial units of Sumy region were grouped into 3 groups of districts: group I includes districts with a high level of morbidity, group II - with a medium level, group III includes districts with a low incidence of HOPA. Based on the results of the research, maps of territorial differences were constructed separately according to the level of primary morbidity and separately according to the prevalence of specific nosoforms among the population of Sumy region. Examples of the use of materials of qualification work in geography teaching in institutions of general secondary education are given.
Опис
Ключові слова
первинна захворюваність, поширеність, хвороби ока та придаткового апарату, патологія, нозологія, нозоформа, індекс накопичення хвороб, Сумська область, населення, primary morbidity, prevalence, eye diseases, pathology, nosology, nosoform, disease accumulation index, Sumy region, population
Бібліографічний опис
Ткаченко, Я. Г. Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області на хвороби ока та придаткового апарату [Текст] : магістер. робота / Я. Г. Ткаченко ; науковий керівник О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 92 с.