Комплексна характеристика природно-ресурсного потенціалу Чернігівської області

Анотація
Чернігівська область має потужний мінерально-сировинний потенціал. Добуваються поклади нафти і газу, є значні запаси торфу у поліській зоні. Значними є ресурси нерудних корисних коралин, найпоширенішими з яких є будівельні корисні копалини. На сході Чернігівщини знаходяться значні поклади крейди і цементних мергелів, розробляються родовища формувальних пісків, є вапняки, скляні піски та вогнетривкі глини. Із хімічної сировини розвідано фосфорити. Область бідна на рудні ресурси. Чернігівська область виділяється своїми лісовими і водними ресурсами. До лісових ресурсів також належать не тільки деревина, а й інші корисні властивості лісів: здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо. Лісами вкрито 26% території, на півночі області показник лісистості зростає до 30-40%. Регіон повністю належить до басейну Дніпра − основної водної артерії України, забезпечення господарського комплексу водними ресурсами достатнє, а в Поліссі − надмірне, у зв'язку з чим тут діють осушувальні системи. Добре забезпечений регіон і ресурсами підземних вод. Збільшення обсягів використання природних, зокрема земельних ресурсів призводить до зростання тиску на природне середовище.
The Chernihiv region has a powerful mineral resource potential. Oil and gas deposits are being extracted, there are significant reserves of peat in the Polissia zone. There are significant resources of non-metallic minerals, the most common of which are construction minerals. In the east of the Chernihiv region there are significant deposits of chalk and cement marls, deposits of molding sands, limestones, glass sands and refractory clays are being developed. Phosphorites have been explored from chemical raw materials. The region is poor in ore resources. Chernihiv region stands out for its forest and water resources. Forest resources include not only wood, but also other useful properties of forests: the ability to reduce the negative effects of natural phenomena, protect the soil from erosion, prevent pollution of the environment and clean it, help regulate water flow, improve the health of the population and its aesthetics. Forests cover 26% of the territory, and in the north of the region the forest cover rate increases to 30-40%. The region belongs entirely to the Dnieper basin − the main waterway of Ukraine, the provision of the economic complex with water resources is sufficient, and in Polіssia − excessive, in connection with which drainage systems operate here. The region is well endowed with groundwater resources. An increase in the use of natural resources, in particular land resources, leads to an increase in pressure on the natural environment.
Опис
Ключові слова
природно-ресурсний потенціал, мінеральні ресурси, водні ресурси, лісові ресурси, земельні ресурси, рекреаційні ресурси, Чернігівська область, natural resource potential, mineral resources, water resources, forest resources, land resources, recreational resources, Chernihiv region
Бібліографічний опис
Балдас, Ю. О. Комплексна характеристика природно-ресурсного потенціалу Чернігівської області [Текст] : магістер. робота / Ю. О. Балдас ; науковий керівник А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 91 с.