Загальна характеристика лісів Лебединського району

Анотація
Робота присвячена вивченню лісових комплексів України і Сумської області, зокрема Лебединського району. Визначено загальні особливості лісів Сумської області та України. Проаналізовано породний та віковий склад лісів Лебединського району. Охарактеризовано особливості використання, охорони та стану лісів Лебединського району. Крім того, проаналізовано ліси Лебединського району за їх призначенням Вивчено способи використання лісів Лебединського району, зокрема, особливості заготівлі деревини. Проаналізовано заходи щодо відновлення лісів та послаблення на них антропогенного навантаження. Охарактеризовано особливості охорона лісів Лебединського району організацієї лісозахисту та Лебединською районною природоохоронною організацією. Наведено приклади застосування матеріалів кваліфікаційної роботи під час вивчення географії в закладах середньої освіти і в позашкільний час.
The work is devoted to the study of forest complexes of Ukraine and Sumy region, in particular Lebedyn district. The general features of forests of Sumy region and Ukraine are determined. The species and age composition of forests of Lebedyn district are analyzed. Peculiarities of use, protection and condition of forests of Lebedyn district are characterized. In addition, the forests of Lebedyn district were analyzed according to their purpose Ways of using forests of Lebedyn district, in particular, features of timber harvesting are studied. Measures to restore forests and reduce anthropogenic pressure on them are analyzed. The peculiarities of forest protection of Lebedyn district by the organization of forest protection and Lebedyn district nature protection organization are described. Examples of application of materials of qualification work during studying of geography in establishments of secondary education and in out-of-school time are resulted.
Опис
Ключові слова
ліси України, ліси Сумської області, ліси Лебединського району, породний склад лісів, віковий склад лісів, заготівля деревини, відновлення лісів, охорона лісів, forests of Ukraine, forests of Sumy region, forests of Lebedyn district, species composition of forests, age composition of forests, timber harvesting, reforestation, forest protection
Бібліографічний опис
Маслюк, В. Г. Загальна характеристика лісів Лебединського району [Текст] : магістер. робота / В. Г. Маслюк ; науковий керівник Б. М. Нешатаєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 57 с.