Географія рослинництва у Сумській області

Анотація
У роботі розглянуто головні аспекти сучасної територіальної та галузевої структури рослинництва у Сумській області. Особлива увага приділена динаміці галузевої структури, зміні співвідношення посівних площ. Розраховано індекси територіальної концентрації вирощування певних сільськогосподарських культур для різних адміністративних одиниць Сумської області.
The paper discusses the main aspects of the modern territorial and sectoral structure of crop production in the Sumy region. Special attention is paid to the dynamics of the sectoral structure, changes in the ratio of sown areas. Were calculated the indices of the territorial concentration of cultivation of certain crops for various administrative units of the Sumy region.
Опис
Ключові слова
Сумська область, галузева структура, територіальна структура, рослинництво, територіальна концентрація, Sumy region, sectoral structure, territorial structure, crop production, territorial concentration
Бібліографічний опис
Радіна, В. Д. Географія рослинництва у Сумській області [Текст] : магістер. робота / В. Д. Радіна ; науковий керівник О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 72 с.