Автореферати дисертацій

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 181
 • Документ
  Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання здоров’явідновлювальних технологій у професійній діяльності
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Твердохлєбова Юлія Михайлівна; Tverdokhliebova Yuliia Mykhailivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. - Суми, 2021. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до використання технологій відновлення здоров’я у професійній діяльності. Схарактеризовано сутність і структуру категорій «здоров’явідновлювальні технології», «готовність майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до використання здоров'явідновлювальних технологій у професійній діяльності». Розроблена та теоретично обґрунтована модель підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до використання здоров'явідновлювальних технологій у професійній діяльності, що базується на низці методологічних підходів (цілісний, діяльнісний, диференційований, редукційний, «self-madе-man»-підхід) та загальнодидактичних і специфічних принципів, передбачає дотримання педагогічних умов (заохочення до самоосвітньої діяльності з опанування сучасних технологій відновлення здоров'я; педагогічна підтримка індивідуального вибору технологій відновлення здоров'я в умовах виробничої практики; посилення міжпредметних зв’язків через уведення інтегральних спецкурсів). Проведено статистичний аналіз ефективності моделі, за яким встановлено позитивну статистично значущу динаміку в рівнях готовності.
 • Документ
  Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Карпенко Юлія Миколаївна; Karpenko Yuliia Mykolaivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. - Суми, 2021. У дисертації запропоновано розв'язання проблеми формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах. Вперше теоретично обгрунтовано і розроблено модель формування готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до професійної діяльності в реабілітаційних центрах, що базується на методологічних підходах (системно-діяльнісний, аксіологічний, синергетичний, особистісно-орієнтований, рефлексивний, деонтологічний, компетентісний) та принципах (науковості, свідомості й активності, варіативності, неперервності та наступності, наочності, міждисциплінарного навчання, практико-орієнтовного навчання, моделювання професійної діяльності), описує форми (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна робота, консультації, клінічні практики, захист курсових робіт, участь у студентських наукових гуртках, науково-практичних конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах з фізичної терапії, ерготерапії, підсумкова атестація), методи (інтерактивні), засоби (навчальні посібники/методичні рекомендації, робочий зошит з практики силабуси навчальних дисциплін, інформаційно-комунікаційні освітні ресурси, засоби фізичної терапії та засоби ерготерапії) та етапи (навчально-теоретичний, навчально-практичний, рефлексивний).
 • Документ
  Професійна підготовка майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Демченко Людмила Володимирівна; Demchenko Liudmyla Volodymyrivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. - Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. - Суми, 2021. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики. Вперше обгрунтовано модель професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку у процесі виробничої практики, яка базується на методологічних підходах (системний, аксіологічний, професійно-діяльнісний, особистісно-орієнтований, здоров’язбережувальний, біоетичний) та загально-дидактичних і специфічних принципів професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії, ерготерапії у процесі виробничої практики й принципів фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, передбачає дотримання педагогічних умов (стимулювання опановувати реабілітаційні методики дітей дошкільного віку через організацію співпраці зі стейкґолдерами спеціальності та програми соціальних проектів; реалізація міжпредметних зв’язків фізіології, психології і педагогіки для успішної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку через інтеграцію фахових дисциплін та спецкурсів; підтримка індивідуальних освітніх траєкторій у формуванні спеціалізованих навичок реабілітації дітей дошкільного віку через практику у спеціалізованих освітніх установах) та удосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання.
 • Документ
  Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Юферова Ганна Володимирівна; Yuferova Hanna Volodymyrivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за фахом 17.00.03 Музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. - Суми, 2021. У дисертації досліджено сферу музичних комп’ютерних технологій. Визначено основні чинники формування і характерні ознаки розвитку музично-інноваційної сфери, що привели до виникнення музичних комп’ютерних технологій в Україні й світі. Узагальнено та систематизовано знання щодо досліджень з інновацій музичної творчості українськими і зарубіжними науковцями. Розроблено такі теоретичні положення: об’єкт дослідження визначено як систему, сформульовано п’ять її напрямів, уточнено класифікацію програмних засобів для музикантів, оновлено систематизацію мультимедійних і спеціалізованих програмних комплексів. Виявлено, що впровадження музичних комп’ютерних технологій змінило парадигми творчої практики, зумовило оновлення процесів музичної комунікації. Досліджено такі процеси як «Композитор – Видавництво», «Аранжувальник – Слухач», «Викладач – Студент» та визначено прикладну й інформаційну функції музичних комп’ютерних технології у процесах комунікації, акцентовано увагу на важливому значенні музичних комп’ютерних технологій у забезпеченні духовно-творчої діяльності суспільства. На прикладі камерних творів українських композиторів А. Войтенко, А. Загайкевич та групи авторів Cherny / Tuchynska / Yuferova відтворено комунікаційний процес «Композитор – Музичний аналітик» за єдиним аналітичним методом із залученням комп’ютерних програмних засобів для створення динамічних профілів композицій та спектроморфологічного аналізу. Доведено доцільність використання музичних комп’ютерних технологій у музикознавчому дослідженні та відповідність випробуваного аналітичного методу вимогам вирішення завдання, пов’язаного з пізнанням художньої логіки акустичних та електроакустичних творів (з партитурою та без неї). У висновках роботи визначено закономірні результати функціонування музичних комп’ютерних технологій як системи, яка інтегрована з процесами музичної комунікації та доведено глобальну роль музичних комп’ютерних технологій у комунікаційних процесах у сучасній українській музиці.
 • Документ
  Оперний доробок Віталія Кирейка у режисерських сценічних втіленнях
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Шиленко Лада Анатоліївна; Shylenko Lada Anatoliivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. Дисертація присвячена проблемі режисерського втілення музичної вистави на театральних сценах у контексті постановок опер Віталія Кирейка: драми-феєрії «Лісова пісня», романтичної опери-драми «У неділю рано…», гротесково-сатиричної феєрії «Марко в пеклі», камерно-комічної опери «Вернісаж на ярмарку» та опери-драми «Бояриня». Питання розглянуто крізь призму власної режисерської сценічної інтерпретації «У неділю рано…» (2014 р.) та знакових факторів успішності постановки, а саме: сценографічне рішення, пластичний рисунок ролей, потенційні конфлікти при співпраці режисера, диригента та виконавців, що виникають у зв’язку з неоднозначним тлумаченням постановниками композиторського задуму, специфіка роботи над матеріалом з акторами-вокалістами, взаємодія з глядачем. Систематизовано інформацію про втілення опер на театральних сценах України шляхом класифікації архівних матеріалів: з ЦДАЛМУ, Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, кафедри історії української музики Національної музичної академії імені П. І. Чайковського (серед них – невідомі раніше історичні джерела), приватного архіву композитора (рукописи, статті у періодичних виданнях, фотографії з постановок, рецензії на вистави фахівців музичної та театральної галузей, афіші, програмки), а також спогадів самого композитора В. Кирейка, очевидців – глядачів, постановників та виконавців вистав.
 • Документ
  Еволюція колективного баянно-акордеонного виконавства Львівщини у контексті музичних національних традицій України XX століття
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Шафета Валерій Валерійович; Shafeta Valerii Valeriiovych
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. У дисертації систематизовано ансамблево-оркестрове мистецтво Львівщини за участі баяна-акордеона як пріоритетний аспект популяризації феномену у музичної культури України. Запропоновано періодизацію розвитку колективного баянно-акордеонного музикування, яка складається з п’яти етапів. Визначено особливості формування засад колективного музикування за участі баяна-акордеона на Львівщині з позиції концертної практики. Базовими центрами визначено навчальні заклади Львова та Дрогобича, а також культурні установи Трускавця, Стрия та ін., в яких функціонують ансамблі та оркестри різного виконавського складу. Колективи регіону класифіковано за принципом діяльності навчальних (у сфері професіоналізації народно-інструментальної освіти), професійні ансамблі та оркестри, за критерієм функціонування ансамблів фольклорного, естрадного та самодіяльного типів. Розкрито значення та вплив фестивально-конкурсного руху Львівщини на популяризацію феномену в Україні та зарубіжжі, й визнання діяльності колективів та організаторів мистецькою спільною світу. У роботі проаналізовано композиторську творчість Львівщини (Е. Мантулєва, Ю. Польового, Я. Олексіва, І. Онисіва А. Онуфрієнка, К. Соколова, Р. Стахніва, В. Чумака та ін.) для колективів із баянно-акордеонним складом як чинник формування виконавського мистецтва (твори для однорідних ансамблів; для академічних, фольклорних, фольклорно-академічних, фольклорно-естрадних мішаних складів; оркестрові композиції) й визначено їхній внесок у забезпечення дидактичного репертуару. Доведено значення науково-методичного напрацювання фахівців Львівщини як вагомого фахового базису в контексті розвитку колективного баянно-акордеонного музикування.
 • Документ
  Методика формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Чжу Пен; Chzhu Pen
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню проблеми формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики. З’ясовано сутність і зміст виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики. Розкрито мотиваційні чинники музично-виконавської діяльності майбутніх учителів музики та визначено компонентну структуру мотивації (мотивів) дій студентів у виконавській самопідготовці. Окреслено методологічні підходи та розроблено, теоретично обґрунтовано модель формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики. Визначено критерії, показники та встановлено рівні сформованості мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики. Експериментально перевірено ефективність поетапної методики формування мотивації до виконавської самопідготовки у майбутніх учителів музики.
 • Документ
  Методика формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Чжоу Лянлян; Chzhou Lianlian
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертація присвячена актуальній проблемі педагогіки мистецтва – формуванню творчої індивідуальності майбутніх учителів музики в процесі фортепіанного навчання. У роботі визначено сутність ключового поняття «творча індивідуальність учителя музики» та обґрунтовано перспективність формування означеного феномена в умовах фортепіанного навчання у ЗВО. Розроблено компонентну структуру творчої індивідуальності майбутніх учителів музики. Обґрунтовано організаційно-методичну модель формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання у ЗВО. Здійснено педагогічну діагностику сучасного стану та рівнів сформованості творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у ЗВО. Здійснено педагогічну діагностику сучасного стану та рівнів сформованості творчої індивідуальності майбутнього вчителя музики у ЗВО. Розроблено поетапну методику формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики, експериментально перевірено її ефективність.
 • Документ
  Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі фізичного виховання
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Чернявська Олена Анатоліївна; Cherniavska Olena Anatoliivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертаційне дослідження присвячене вирішенню проблеми формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі фізичного виховання. Схарактеризовано сутність і структуру фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. Розроблена та теоретично обґрунтована методика формування фізкультурнооздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі фізичного виховання у процесі фізичного виховання, яка передбачає дотримання низки педагогічних умов та модернізацію змісту уроків фізичної культури. Проведено статистичний аналіз ефективності авторської методики, за яким підтверджено позитивну статистично значущу динаміку у рівнях сформованості компонентів фізкультурно -оздоровчої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.
 • Документ
  Методичні засади вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у педагогічних університетах
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Хуан Чанхао; Khuan Chankhao
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертаційне дослідження присвячене комплексному дослідженню проблеми формування вокально-хорової підготовленості майбутнього вчителя музики. Обґрунтовано теоретико-методологічну базу дослідження на основі системного, компетентнісного, особистісного, рефлексивного та творчого підходів. Визначено структуру вокально-хорової підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, а саме: пізнавально-адаптивний, когнітивно-операційний, комунікативноорієнтаційний та творчо-виконавський. Розроблено модель вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, яка охоплює мету та основні дослідницькі завдання, наукові підходи, принципи мистецького навчання, методичні засадничі положення, педагогічні умови впровадження авторської поетапної методики, що становить повний технологічний цикл. Схарактеризовано критерії, визначено показники та рівні вокально-хорової підготовленості студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. Представлено поетапну методику формувального експерименту, що включало аналітично-пізнавальний; оперативно-пошуковий; рефлексивно-самостійний; виконавсько-результативний етапи. Доведено ефективність упровадження розроблених методичних засад формування вокально-хорової підготовленості студентів факультетів мистецтв до співацької діяльності з учнями.
 • Документ
  Методика формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Хмелевська Інга Олексіївна; Khmelevska Inha Oleksiivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертація є комплексним дослідженням проблеми формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії, яка є актуальною в контексті підготовки майбутніх магістрів до ефективного відтворення поліфункціональної діяльності викладача в мистецько-освітньому процесі. Уточнено сутність феноменів інтегральності й метазнання, поняття «інтегральна компетентність»; розкрито зміст поняття «інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії» та визначено структуру даного кваліфікаційно-якісного метаконструкту. Введено поняття «компетентнісний комплекс», «метакогнітивне компетентнісне самопроєктування». Обґрунтовано методологічні засади та розроблено методику формування інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії. Визначено критерії та показники оцінювання рівня сформованості інтегральної компетентності майбутніх викладачів музичного мистецтва та хореографії.
 • Документ
  Діяльність дрогобицької музичної школи в контексті українського академічного мистецтва (на прикладі Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Сторонська Наталія Зенонівна; Storonska Nataliia Zenonivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. В дисертації досліджено специфіку дрогобицької музичної школи як своєрідного феномену українського академічного мистецтва. Базовим осередком дрогобицької музичної школи виступає Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобицька музична школа позиціонується як регіональна, виконавська, педагогічна, наукова, що підтверджується активністю мистецьких процесів, формуванням і збагаченням наукових, педагогічних, виконавських традицій тощо. В дослідженні здійснено систематизацію та класифікацію педагогічних засад регіональних шкіл вокального та інструментального мистецтва; визначено художню і практичну цінність оригінальної музики та перекладень, рівень та обсяг методичних напрацювань, потенціал і методи науково-теоретичного осмислення мистецької діяльності представників дрогобицької школи в контексті українського академічного мистецтва. У роботі запропоновано типологію ознак дрогобицької музичної школи на прикладі Інституту музичного мистецтва як автономної регіональної школи; розглянуто творчі досягнення та встановлено роль провідних науковців, педагогів, виконавців у процесі становлення школи як самодостатнього феномену (на прикладі творчої діяльності А. Душного, М. Копніна, Е. Мантулєва, В. Салія, К. Сятецького, П. Турянського, Є. Шуневич); висвітлено концертний, дидактичний та навчально-методичний доробок як результат розвитку інституції, у рамках якого здійснено аналіз наукових, педагогічних та виконавських здобутків; простежено й охарактеризовано концертно-гастрольну та конкурсно-фестивальну діяльність дрогобицьких митців Інституту музичного мистецтва; узагальнено здобутки та визначено роль дрогобицької музичної школи в контексті розвитку сучасного українського академічного мистецтва.
 • Документ
  Феномен словесно-музичної цілісності давньоукраїнської монодії (на прикладі святкових стихир з нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI–XVIIІ століть)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Путятицька Людмила Вікторівна; Putiatytska Liudmyla Viktorivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. Дисертацію присвячено дослідженню словесно-музичної цілісності давньоукраїнської монодії як багаторівневої системи. Актуальність теми зумовлена необхідністю застосувати нові прийоми аналізу поетичного тексту в монодії, розширити методологію її дослідження. Здійснено каталогізацію піснеспівів, зокрема стихир із Межигірського Ірмолоя середини XVII століття; розкрито сутність фонемного аналізу поетичного тексту і застосовано для дослідження вербального тексту в монодичних піснеспівах, залучено прийоми структурного аналізу для збагачення методології комплексного дослідження, виявлено й охарактеризовано риторичні фігури в поетичному тексті стихир, здійснено фонемний аналіз текстів у святкових стихирах, а також комплексний аналіз вербального і музичного текстів різдвяної стихири «Придѣте возрадуемся Господеви». Наукова новизна дисертації полягає в застосуванні нових методів дослідження поетичного тексту давньоукраїнської монодії, зокрема риторичного й фонемного як складових структурного аналізу. Здійснений комплексний аналіз святкових стихир із нотолінійних Ірмолоїв кінця XVI–XVIII століть дав змогу розкрити особливості взаємодії слова і музики в них на різних рівнях структурної організації.
 • Документ
  Формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Лєснік Олена Степанівна; Liesnik Olena Stepanivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертація є комплексним дослідженням проблеми формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки. Розглянуто феноменологію художньо-мовленнєвих умінь у проєкції міждисциплінарного дискурсу. Визначено сутність і структуру художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Обґрунтовано методологічні засади та розроблено методику формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки. Визначено критерії, показники та рівні сформованості художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва. Експериментально перевірено ефективність методики формування художньо-мовленнєвих умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки.
 • Документ
  Історичне виконавство як тенденція музичного мистецтва останньої третини XX - початку XXI століття
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коденко Ірина Іванівна; Kodenko Iryna Ivanivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (доктора філософії) за спеціальністю 17.00.03 Музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. Дисертацію присвячено обґрунтуванню та вивченню специфіки старовинної музики, виявленню різних підходів до інтерпретування у сфері автентичного виконавства. В роботі окреслено ґенезу «автентизму» як музичного мистецтва останньої третини ХХ – початку ХХІ століття, виявлено шляхи становлення жанрів музики епохи Бароко, особливості їх конструювання, сформульовано методологічні принципи вивчення феномену старовинної музики як кореляції методів «реконструкції» і «деконструкції», що здійснюється на базі аналізу історичних наукових джерел. Наукова новизна отриманих результатів пов’язана з введенням у науковий обіг недостатньо досліджених в мистецтвознавстві джерел, що присвячені старовинній музиці і способам її виконання; виявленням стратегії підготовки музикантів-виконавців, аналізом виконавських інтерпретацій відомих солістів та ансамблів, чия творчість пов’язана з автентичним виконанням музики епохи Бароко. У дисертації використаний системний підхід до вивчення старовинної музики, збудований цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів (за допомогою якого виявлено: етапи розвитку історичного виконавства, методи аналізу, розглянуто стилі композиторів епохи Бароко, координати драматургічної цілісності, здійснено порівняльний аналіз інтерпретацій солістів академічного і автентичного напрямів). Оскільки питання дослідження особливостей старовинної музики актуальне і сьогодні, то сучасні дослідники продовжують вивчати роботи попередників і вносять своє бачення в формулювання виконавських принципів «автентизму» (акустика, інструментарій, темп, орнаментика, динаміка та ін.). Формулюються методологічні принципи вивчення феномену автентичного виконавства, роз’яснюються атрибути методів «реконструкції» і «деконструкції» - стосовно до відтворення історичної інтерпретації старовинної музики. Завдяки кореляції методів «реконструкції» та «деконструкції» відбувається відтворення історичного образу і сенсу музичної культури Ренесансу і Бароко.
 • Документ
  Формування готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кода Світлана Василівна; Koda Svitlana Vasylivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.– Суми, 2021. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі формування готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. Описано сутність і структуру готовності вчителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів. Розроблено й теоретично обґрунтовано авторську модель формування готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів у післядипломній освіті. Розроблено діагностувальний апарат дослідження, на основі якого схарактеризовано рівні готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів (низький, середній, високий). За результатами статистичного аналізу емпіричних даних педагогічного експерименту підтверджено позитивну динаміку рівнів готовності учителів фізики до управління професійним самовизначенням учнів за кожним із показників.
 • Документ
  Теоретичні та методичні засади формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Коваленко Наталія Володимирівна; Kovalenko Nataliia Volodymyrivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2021. Дисертація є комплексним дослідженням, у межах якого обґрунтовано теоретичні та методичні засади формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій. Обґрунтовано теоретико-методологічні та нормативні засади дослідження проблеми формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у вітчизняному та зарубіжному контекстах. Визначено структуру ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів, критерії, показники та рівні її сформованості. Виявлено стан сформованості ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у системі професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти. Розроблено та обґрунтовано структурно-функціональну модель педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій. Визначено психолого-педагогічні умови формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій. Схарактеризовано організаційно-методичні засади педагогічної системи формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів у закладах вищої освіти засобами проєктно-тренінгових технологій майбутніх учителів та етапи реалізації досліджуваної педагогічної системи.Здійснено експериментальну перевірку ефективності педагогічної системи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проєктно-тренінгових технологій у процесі професійно-педагогічної підготовки в закладах вищої освіти.
 • Документ
  Національна історія в мистецьких образах як сутність композиторської творчості Михайла Вериківського
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кармазін Антон Олександрович; Karmazin Anton Oleksandrovych
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. Дисертацію присвячено дослідженню творчого мислення М. Вериківського (1896–1962) та детермінованості його сутності національно-історичною тематикою. Актуальність теми роботи визначається, по-перше, введенням у науковий обіг поняття «парадигма національно-історичної тематики творчості М. Вериківського» і, по-друге, дослідженням вияву парадигми національно-історичної тематики творчості у мистецькому доробку композитора. Основний напрям дослідження визначено специфікою обраної теми: від періодизації творчого шляху Михайла Вериківського в контексті втілення національно-історичної тематики – до розгляду кантати «Гайдамаки», «Волинських акварелей», аналізу та оркестрування автором дисертації Концерту для фортепіано з оркестром.
 • Документ
  Мелоареологічна вертикаль Полісся - Наддніпрянщина (за весільними мелотипами Сумщини)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Гончаренко Олена Віталіївна; Honcharenko Olena Vitaliivna
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03. Музичне мистецтво. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Суми, 2021. Дисертацію присвячено вивченню традиційної вокальної культури та регіональної стилістики північно-східного сегменту (ПСС) України – зони етнічного (українсько-білорусько-російського) та етнографічного (Полісся–Наддніпрянщина–Слобідщина) пограниччя з позицій мелогеографії. Мета роботи – сформувати уявлення про загальну конфігурацію етномузичного ландшафту північно-східного сектору України шляхом визначення специфіки весільних наспівів регіону за мелотипологічними та мелоареалогічними параметрами, окреслення діалектностильових зон та виявлення характеру їх ареальних контактів. На основі архівних аудіоматеріалів, власних польових записів, нотографічних джерел створено електронний каталог регіональних обрядових мелодій (понад 7000 зразків). До наукового обігу впроваджено сотню нотних транскрипцій, мелогеографічні типологічні та аналітичні карти. Здійснено мелотипологічний аналіз наспівів, враховано деякі мелофонетичні чинники, отримані дані систематизовано й картографовано. У результаті роботи встановлено функціонування на досліджуваних теренах близько двох десятків типових весільних структур, описано їх модифікації, визначено ареали, відстежено найважливіші стильові тенденції. Класифіковано й картографовано виконавсько-стильові способи кадансування в обрядових наспівах («гукання»). Окреслено основні лінії регіонально-стилістичного поділу вивченого терену українсько-білорусько-російського пограниччя, що формує підстави для майбутнього системного історико-етнографічного районування означеного географічного простору.
 • Документ
  Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів на засадах холістичного підходу
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Кисельов Валерій Олександрович; Kyselov Valerii Oleksandrovych
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Сумський державний педагогічний університет імені Л.С. Макаренка. - Суми, 2021. Дисертаційне дослідження присвячене проблемі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів на засадах холістичного підходу. Схарактеризовано сутність категорій «готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів на засадах холістичного підходу», «організація спортивно-масових заходів на засадах холістичного підходу». Розроблено й теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічну модель, яка розглядається з позиції системного, діяльнісного, компетентнісного, культурологічного та особистісио-орієнтованого методологічних підходів, передбачає дотримання низки загальних дидактичних та специфічних принципів професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, принципів холістичної фізкультурної освіти, принципів організації спортивно-масових заходів. Розроблено діагностичний інструментарій як комплекс відповідних критеріїв і показників, за якими схарактеризовано три рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації спортивно-масових заходів на засадах холістичного підходу. Проведено статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту і підтверджено ефективність розробленої організаційно-педагогічної моделі.