Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 36
 • Документ
  Емпіричне дослідження ургентної адикції у осіб юнацького віку
  (2019) Щербак Тетяна Іванівна; Shcherbak Tetiana Ivanivna; Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  Стаття присвячена вивченню проблеми ургентної адикції у осіб юнацького віку. Вона висвітлює загострену проблему адиктивної поведінки, яка є однією з форм поведінки, що виражається у відході від реальності. Зазначаються особливості розвитку ургентної залежності та її впливу на психофізичний стан особистості. Обґрунтовується необхідність вивчення означеного феномену саме у юнацькому віці. Розкривається сутність ургентної адикції, як залежності від стану постійної нестачі часу, відчуття постійного страху «не встигнути». Виділено шість основних характеристик, які притаманні особистості з ургентною адикцією: гіперконтроль над часом; відмова від особистого часу; постійне прийняття всіх вимог, що стосуються роботи; хронічна фрустрація базових потреб; втрата здатності радіти життю в теперішньому часі; тривога за майбутнє, постійний страх не встигнути. Подано характеристики ургентного адикта як протилежні до характеристик особистості, що не відчуває тиск часу: квапливість; неспроможність жити теперішнім; низька самооцінка; неефективність у розпорядженні часом; недовіра до запланованого майбутнього; нездатність отримання користі зі свого минулого; використання часу в незначущих відносинах. Розглядаються типи ургентої адикції у відповідності з особливостями саморегуляції та особливостями її прояву: ургентна адикція за типом планування; ургентна адикція за типом відмови від моделювання; негнучка ургентна адикція. Представлено результати емпіричного дослідження, які доводять, що особи юнацького віку схильні до виникнення залежностей, серед яких найбільш вираженою є любовна. Підтверджено результатами двох методик, що ургентна залежність характерна для більшості осіб юнацького віку, але проявляється вона на середньому рівні. З’ясовано, що трудова адикція (як складова ургентної залежності) має середній рівень вияву. Констатовано, що у осіб юнацького віку переважає орієнтація на майбутнє: будуючи свої плани, вони враховують особливості сьогодення. Підтверджено результатами математичної статистики наявність оберненого взаємозв’язку рівня ургентної залежності та орієнтації часу.
 • Документ
  Психологічні фактори розвитку організаційної культури закладів позашкільної освіти
  (ФОП Цьома С.П., 2020) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna
  У статті здійснено теоретичне обґрунтування психологічних факторів розвитку організаційної культури закладів позашкільної освіти. Визначено психологічні особливості закладів позашкільної освіти як освітніх організацій. Розглянуто психологічні фактори та умови розвитку організаційної культури закладів позашкільної освіти.
 • Документ
  Психологічні чинники задоволеності шлюбом у жінок різного віку
  (ФОП Цьома С. П., 2020-12) Пасько Катерина Миколаївна; Вяткіна Вероніка Романівна; Pasko Kateryna Mykolaivna; Viatkina Veronika Romanivna
  Дана стаття присвячена дослідженню проблеми психологічних чинників задоволеності жінок стосунками в подружніх парах. Актуальність теми статті не згасає і сьогодні, оскільки сім᾿я є певним середовищем впливу на особистість – чим більш позитивним є образ сім᾿ї у свідомості особистості, тим більш гармонійним є світовідчуття
 • Документ
  Профессионализм и творчество педагога – саморазвитие методами эстетотерапии
  (2020) Пасько Катерина Миколаївна; Pasko Kateryna Mykolaivna
  Эстетотерапия – это своеобразный символический процесс осознания себя и мира. В творчестве воплощаются чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, конфликты и примирения. Творческие возможности человека, раскрываемые и реализуемые в процессе эстетотерапии, стимулируют его интеллектуальное и эмоциональное развитие, раскрывают его индивидуальность, дают возможность преодолеть установленные социумом ограничения, воздвигнутые сознанием барьеры и просто дают ощущение собственной значимости, уникальности и самоценности. Перспективность использования эстетотерапевтических методик в психологическом обеспечении профессиональной деятельности педагогов связана с природной потребностью человека в творческом самовыражении, в сохранении своего физического, психологического и профессионального здоровья, в личностном и духовном развитии, самоактуализации, а также с возможностью решения задач гуманизации педагогического труда.
 • Документ
  Психологічна гіпотеза пасіонарних поштовхів теорії етногенезу Л. Гумільова
  (2019) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych
  У статті представлено альтернативний підхід до виникнення пасіонарних поштовхів – найбільш спірної частини «пасіонарної теорії етногенезу». Для вивчення причин масової появи пасіонаріїв, було проведено асоціативний експеримент, у якому брали участь 100 двомовних та 100 змішаномовних осіб, які дали асоціативні реакції на 30 стимулів. Виявлено збільшення асоціацій за контрастом у сучасної української молоді у порівнянні з дослідженнями інших авторів двадцятирічної давності. Встановлено більшу кількість асоціацій за контрастом у студентів, які розмовляють у побуті російською мовою, порівняно з україномовними студентами. У змішаномовних осіб, незважаючи на значне переважання українських слів над російськими в їхній мові, спостерігаються асоціативні реакції більш схожі на асоціації російськомовних аніж україномовних респондентів. Порівнюючи асоціації респондентів у залежності від їх мови у побуті, доводиться, що поширення суржику є однією з причин пасіонарних поштовхів, викликаних зміною домінуючих асоціацій, які можуть передаватися нащадкам в умовах двомовності чи змішаномовності.
 • Документ
  Мова як фактор динаміки пасіонарності
  (2020) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych
  У статті обґрунтовується вплив білінгвізму та змішаномовності на колективне несвідоме народу взагалі та зміну динаміки пасіонарності етносу зокрема. Мова розглядається, як матриця колективного несвідомого, яка є одним із факторів зміни пасіонарної енергії. Подано результати асоціативного експерименту, в якому взяли участь 360 студентів СумДПУ ім. А.С. Макаренка. У результаті експерименту було встановлено, що змішаномовність зумовлює, у значного відсотку популяції, появу асоціативних реакцій, які можуть впливати на формування норм, цінностей, стереотипів поведінки тощо. Обґрунтовується, що смисли, стереотипи поведінки, гештальти, архетипи тощо, можуть фіксуватися у колективному несвідомому та мові і передаватися нащадкам у процесі опанування рідною мовою, відносно незалежно від сучасної культури. Причини, як пасіонарних поштовхів, так і зниження пасіонарності, пов’язані зі змінами відношень між мовою, колективним несвідомим, середовищем існування, рівнем свідомості особистості та актуальною діяльністю. За природного розвитку етносу зростає кількість та якість засобів відображення загальнолюдських цінностей, як у мові, так і у колективному несвідомому етносу, що і зумовлює зниження пасіонарної енергії.
 • Документ
  Функціонування свідомого і несвідомого народу у його мові
  (2018) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych
  Досліджуються психологічні особливості свідомості народу відображені у мові і мовленні. Виявлено деякі особливості мови пов’язані з буттям кочових і осілих землеробів, які впливають на розвиток свідомості народу. З’ясовано, що, як підґрунтя свідомості, ряд європейських мов, включаючи і німецьку, ближчі до української, ніж російська.
 • Документ
  Мовна концепція свідомості
  (2018) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych
  У статті обґрунтовується робоче визначення свідомості як «системи мовної репрезентації індивідуальних і колективних здогадок». Мова є системою організації потоків сенсорної інформації у формі кластерів здогадок: асоціативних полів, полів аналогій, комбінацій і реконструкцій, сімей слів зі спільною етимологією, ідіом, інтуїтивних правил побудови слів та речень тощо. Окремі слова розглядаються як складові навчення: умовні стимули, умовні реакції, операнти, підкріплюючі стимули. Поява свідомості пояснюється окремими здогадками індивіда, які асоціюють проблиски свідомості попередніх поколінь, привласнені індивідом у процесі опанування мовою.
 • Документ
  Аналіз мовленнєвого відображення буття через риму
  (2017) Бедлінський Олексій Іванович; Bedlinskyi Oleksii Ivanovych
  Спираючись на особливості поетичного відображення світу, у статті подано спробу дослідження свідомості, як процесу взаємодії психічного і мовленнєво-рефлекторного відображень. Рідна мова розглядається як відображення свідомості народу. Поява слова пояснюється через проблиски свідомості зафіксовані в уявленнях з’єднаних зі словом, як результат дії орієнтувального рефлексу. Слово розглядається як орган відображення. У процесі поетичної творчості письменник доторкується до свідомості народу. Аналіз, що здійснює поет, спирається на власне несвідоме, яке є свідомістю народу, збуджує проблиски свідомості тисяч попередніх поколінь, зафіксовані у словах рідної мови, у зв’язках між нейронами, які не тотожні нейронним зв’язкам образів сприймання. Регуляція свідомості здійснюється психічними і мовленнєво-рефлекторними відображеннями, кожен з яких окремо може бути доступним свідомості лише як окремі здогадки, а разом можуть цілеспрямовано регулювати потоки психічних відображень відповідно до вимог активної спрямованої діяльності, забезпечують можливість усвідомлення буття. Механізмом регуляції є утримання у сфері свідомості одного з потоків (психічного чи мовленнєво-рефлекторного) за рахунок мінливості іншого, за постійного уподібнення сталого і змінного.
 • Документ
  Трансляційно-публічний аспект культури професійного спілкування державних службовців
  (Херсонський державний університет, 2017) Улунова Ганна Євгенівна; Ulunova Hanna Yevhenivna
  Стаття присвячена аналізу результатів емпіричного дослідження особливостей структурних компонентів трансляційно-публічного аспекту культури професійного спілкування державних службовців: психологічної готовності, психологічної підготовленості та акмеологічних інваріантів професіоналізму особистості. Порівнюються показники діагностики даних структурних компонентів трансляційно-публічного аспекту культури професійного спілкування у державних службовців з різним досвідом професійної діяльності.
 • Документ
  Метафора в роботі психолога консультанта
  (ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017-08) Дворніченко Лариса Леонідівна; Dvornichenko Larysa Leonidivna; Василевська Олена Іванівна; Vasylevska Olena Ivanivna
  Стаття присвячена дослідженню використання терапевтичної метафори в роботі психолога консультанта. Проаналізовані сучасні тенденції вивчення даної проблеми. Розглянуто процес створення метафори, психологічні механізми її конструювання, особливості метафоричних здібностей. Аналізуються особливості роботи з метафорою в позитивній терапії, казкотерапії.
 • Документ
  Практичні аспекти роботи психолога консультанта з категорією «щастя»
  (Видавничій дім "Гельветика", 2017-05) Дворніченко Лариса Леонідівна; Dvornichenko Larysa Leonidivna
  Стаття присвячена дослідженню можливостей роботи психолога консультанта з темою щастя. Розглянуто історичні підходи до вивчення категорії щастя і визначені основні напрямки сучасних досліджень щастя в психологічній науці. Розкриті можливості методу позитивної психології Н. Пезешкіана в роботі психолога консультанта з темою щастя.
 • Документ
  Особливості тактичного мислення футболістів в залежності від спортивного амплуа
  (2016) Щербак Тетяна Іванівна; Shcherbak Tetiana Ivanivna
  У статті розглянуто основні властивості різновидів тактичного мислення футболістів. Визначено відмінності в основних показниках тактичного мислення у футболістів різних спортивних амплуа. Виявлено, що рівень прояву основних властивостей тактичного мислення у захисті істотно нижче чим у представників інших амплуа.
 • Документ
  Саморегуляція поведінки старших дошкільників під час сюжетно-рольової гри
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2012) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  У статті розглядаються результати дослідження перетворювального механізму у процесі формувального експерименту через аналіз змін окремих факторів перетворення у старших дошкільників. З’ясовуються результати взаємодії психологічних механізмів сюжетно-рольової гри і саморегуляції поведінки дітей, яка залежить від ускладнення ігрової ролі.
 • Документ
  Дослідження особливостей саморегуляції поведінки дітей старшого дошкільного віку
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2013) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  У статті розглядається поняття «саморегуляція поведінки» та її компоненти. Наведені погляди вітчизняних та зарубіжних учених щодо даної проблематики. Представлені результати емпіричного дослідження взаємозв’язку тривожності, довільності поведінки, самооцінки, авто- номності та орієнтації у часових інтервалах у старших дошкільників. Також представлені ре- зультати порівняння середніх показників хлопчиків та дівчаток за параметрами тривожності та автономності.
 • Документ
  Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці
  (2014-10) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  У статті розглядаються основні підходи в дослідженні саморегуляції поведінки в сучасній психологічній науці. Аналізується проблема саморегуляції поведінки у старших дошкільників.
 • Документ
  Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (обґрунтування емпіричного дослідження)
  (Чернівецький національний університет, 2015-05) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  У статті розглядаються методологічні та методичні аспекти проблеми саморегуляції поведінки у старших дошкільників. На основі аналізу емпіричних досліджень виокремлено показники саморегуляції поведінки дошкільників.
 • Документ
  Psychological Support for Parents Bringing up Mentally Retarded Children
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2015-10) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  The condition of psychological support of mentally retarded children issue study was analyzed, the necessity of psychological support for parents was reasoned, and the psychological approaches to the study of children with abnormal development adaptation were analyzed. The article examines parental relation to a child with developmental problems and determines the necessity of corrective measures development for families bringing up mentally retarded children.
 • Документ
  Психологічні особливості саморегуляції поведінки у старшому дошкільному віці (організація емпіричного дослідження)
  (2016-03) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  У статті розглядаються аспекти проблеми саморегуляції поведінки у старших дошкільників. На основі аналізу емпіричних досліджень виокремлено показники саморегуляції поведінки дошкільників. Визначено структуру методичного комплексу дослідження саморегуляції поведінки у старших дошкільників.
 • Документ
  Теоретичні аспекти психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з розумовою відсталістю
  (Видавничий дім "Гельветика", 2016-11) Усик Дмитро Борисович; Usyk Dmytro Borysovych
  У статті проаналізовано останні дослідження з проблеми психологічного супроводу дітей з розумовою відсталістю. Виокремлено поняття «супровід», висвітлено основні принципи та завдання психологічного супроводу. Надано перелік моделей допомоги родині, яка виховує дітей з розумовою відсталістю.