Аналіз мовленнєвого відображення буття через риму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Спираючись на особливості поетичного відображення світу, у статті подано спробу дослідження свідомості, як процесу взаємодії психічного і мовленнєво-рефлекторного відображень. Рідна мова розглядається як відображення свідомості народу. Поява слова пояснюється через проблиски свідомості зафіксовані в уявленнях з’єднаних зі словом, як результат дії орієнтувального рефлексу. Слово розглядається як орган відображення. У процесі поетичної творчості письменник доторкується до свідомості народу. Аналіз, що здійснює поет, спирається на власне несвідоме, яке є свідомістю народу, збуджує проблиски свідомості тисяч попередніх поколінь, зафіксовані у словах рідної мови, у зв’язках між нейронами, які не тотожні нейронним зв’язкам образів сприймання. Регуляція свідомості здійснюється психічними і мовленнєво-рефлекторними відображеннями, кожен з яких окремо може бути доступним свідомості лише як окремі здогадки, а разом можуть цілеспрямовано регулювати потоки психічних відображень відповідно до вимог активної спрямованої діяльності, забезпечують можливість усвідомлення буття. Механізмом регуляції є утримання у сфері свідомості одного з потоків (психічного чи мовленнєво-рефлекторного) за рахунок мінливості іншого, за постійного уподібнення сталого і змінного.
Based on the features of the poetic reflection of the world, the article presents an attempt to study consciousness as a process of interaction between mental and mollendo-reflex mappings. The native language is seen as a reflection of the consciousness of the people. The word is explained through glimpses of consciousness are fixed in the ideas connected with the word, as a result of oral reflex. The word is seen as an organ of reflection. In the process of poetic creativity, the writer touches the consciousness of the people. The analysis, which provides the poet relies on the unconscious, which is the consciousness of the people, exciting glimpses of consciousness of thousands of previous generations, recorded in the words of the native language, in the relationships between neurons are not identical neural relations of the images of perception. Regulation consciousness is the mental and mollendo-reflexive reflections, each of which separately may be accessible to consciousness only as the individual guesses and together can more effectively regulate the flow of mental representations in accordance with the requirements of active targeting, provide awareness of being. The mechanism of regulation is content in the field of consciousness one of the threads (mental or mollendo-reflex) due to the variability of another, for the permanent assimilation of DC and AC.
Опис
Ключові слова
відображення, здогадка, образ, свідомість, уподібнення, reflection, hunch, image, consciousness, analogy
Бібліографічний опис
Бедлінський, О. І. Аналіз мовленнєвого відображення буття через риму [Текст] / О. І. Бедлінський // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / [редкол.: В. О. Моляко, Л. М. Карамушка, М. Л Смульсон та ін.]. – Київ : [Видавництво "Фенікс"], 2017. – Т. ХІІ : Психологія творчості, вип. 23. – С. 23–33.
Зібрання