Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Особливості організації дистанційного навчання та його дидактичні можливості
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова., 2021-12) Зайцева Інна Олексіївна; Zaitseva Inna Oleksiivna; Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  Окреслено оптимальні умови та дидактичні можливості організації дистанційного навчання. Поняття “дистанційне навчання” визначено як цілеспрямовану і контрольовану (на рівні внутрішнього і зовнішнього моніторингу) самостійну роботу студента із систематичним інтерактивним спілкуванням із викладачами. Сформульовано особливості дистанційного навчання: інтерактивність, інтенсивність дискусій на форумі, чітке планування в часі та участь слухачів у коригуванні структури, змісту й ефективності курсу. Доведено, що основу дистанційних технологій навчання становлять цілеспрямована, керована, інтенсивна самостійна робота студентів та організація спілкування студента з викладачем. Проаналізовано рівні взаємодії елементів дистанційного навчання (рівні елементів управління, взаємодії та доставки), у межах яких виокремлено оптимальні умови його організації, як-от: чітке структурування та змістовне наповнення навчальних курсів; залучення ЗВО; навчально-методичне забезпечення; правильний підбір персоналу; високий рівень сформованості ІКТ-компетентності; реалізація технологій дистанційного навчання з використанням пізнавально-творчих (евристичних) технологій; комплексна діагностики поточних і кінцевих результатів навчання. Дидактичні можливості дистанційного навчання окреслено в межах теорії евристичного навчання. Евристичні технології та ІКТ використовуються як засоби формування та розвитку дослідницької компетентності студентів, самостійного створення власних знань, необхідних для навчання та самоосвіти. Спільною рисою вищезазначених засобів є створення контексту, в якому студент може отримати та використати елементи набутих знань у процесі самостійної роботи. Охарактеризовані основні види онлайн-завдань для самосійної роботи: тренувальні, когнітивні, проблемного навчання, імітаційні та моделювальні, ігрові, тестові та довідково-інформаційні.
 • Документ
  Актуалізація розвитку soft, hard та meta skills як мотиваційний аспект ефективного фахового зростання при вивченні іноземних мов у студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм»
  (2022) Чикалова Марина Миколаївна; Сидоренко Олена Леонідівна; Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Chykalova Maryna Mykolaivna; Sydorenko Olena Leonidivna; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna
  У статті проаналізовано набуття студентами спеціальності «туризм» професійних, комунікативних особистісних та надпрофесійних навичок при вивченні іноземних мов, які слугуватимуть мотиваційним фактором конкурентоздатності на світовому ринку надання послуг та сприятимуть ефективному кар’єрному зростанню. Здійснено детальний аналіз понять «soft, hard та meta skills» відповідно до підготовки здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти за напрямом підготовки «туризм». Акцент зосереджений на комплексній підготовці та поєднанні теоретичного матеріалу з практичною діяльністю, що є вагомим підґрунтям для формування ключових життєвих компетентностей та ефективного просування у сфері індустрії гостинності. Спеціальність «Туризм» завжди потребувала органічного поєднання усіх вище названих навичок, саме через те до навчального процесу залучають практиків туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, які на життєвих прикладах формують м’які та так звані надпрофесійні навички. Особлива увага у статті приділена саме професійній підготовці іноземним мовам, оскільки вони відіграють надважливу роль в успішному просуванні в цій сфері. Адже багатомовні фахівці володіють здатністю до ефективнішого спілкування, розуміння крос культурних комунікацій, міжкультурних відносин, вони є у пріоритеті в питаннях співпраці, на переговорах та компромісах. Здатність почувати себе вільно й впевнено у англомовному середовищі сприяє підвищенню продажу туристичного продукту та підвищенню конкурентоспроможності на міжнародному ринку надання туристичних послуг. Тісне поєднання soft-skills та meta-skills сприяють налагодженню дієвої та ефективної іншомовної комунікації з учасниками комунікативно-ділового процесу та вважаються важливими професійними навичками. Завдання ЗВО полягає в тому, щоб знайти шляхи та методи мотивації здобувачів напряму підготовки «туризм» до вивчення іноземних мов та навчити майбутніх фахівців досягати найвищих результатів у подальшій кар’єрі шляхом вмілого поєднання усіх типів навичок.
 • Документ
  Тенденції та особливості розвитку недержавної вищої школи у світовому освітньому просторі
  (2021) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Сидоренко Олена Леонідівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Sydorenko Olena Leonidivna
  Стаття присвячена розкриттю тенденцій та особливостей розвитку недержавної вищої школи у світовому вимірі. На основі історіографічного аналізу з’ясовано ступінь розробленості вибраної проблеми та підтверджено, що розвиток недержавного сектору вищої школи належить до сучасних трендів глобального ринку освітніх послуг. З використанням термінологічного аналізу уточнено ключові поняття дослідження. Завдяки ретроспективному аналізу еволюції світового освітнього простору представлено історичні аспекти розвитку недержавних закладів вищої освіти у ХХ столітті. За допомогою синхронного аналізу перебігу інноваційних процесів у світовому освітньому просторі розкрито регіональні та сутнісні особливості розвитку недержавного сектору вищої школи у різних країнах світу. Методом синтезу узагальнено основні переваги та недоліки недержавних закладів вищої освіти у світовому вимірі на початку ХХІ століття. Показано домінування недержавного сектору вищої освіти за кількісними характеристиками та якістю освітніх послуг. Охарактеризовано типи закладів вищої освіти недержавного сектору, розповсюджених у різних країнах світу. Окреслено особливості елітних приватних університетів та вищих шкіл, спрямованих на масовізацію освіти. Розкрито значення позитивного досвіду високорозвинених країн під час розроблення освітніх моделей у різних країнах світу. Розкрито посилення таких тенденцій у розвитку недержавної вищої школи на початку ХХІ століття, як: лібералізація, демократизація, модернізація університетської автономії, диверсифікація, елітаризація, комерціалізація, інтеграція, міжнародна координація. На підставі методу узагальнення представлено результати, висновки та перспективи розроблення вибраної проблеми.
 • Документ
  Особливості розвитку недержавної вищої школи у США та Великобританії
  (2021) Корж-Усенко Лариса Вікторівна; Korzh-Usenko Larysa Viktorivna; Сидоренко Олена Леонідівна; Sydorenko Olena Leonidivna; Чикалова Марина Миколаївна; Chykalova Maryna Mykolaivna
  Розвідка присвячена розкриттю особливостей розвитку недержаної вищої школи у США та Великобританії. На підставі історіографічного аналізу з’ясовано ступінь розробленості обраної проблеми. З використанням ретроспективного аналізу розвитку світового освітнього простору висвітлено джерела становлення недержавних закладів вищої освіти у зазначених англомовних країнах. За допомогою синхронного аналізу перебігу інноваційних процесів у вищій освіті окреслено характерні особливості розвитку недержаної вищої школи у країнах США та Великобританії.
 • Документ
  Professional English
  (СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017) Чикалова Марина Миколаївна; Chykalova Maryna Mykolaivna
  Навчальний посібник призначений для студентів фізико-математичних спеціальностей та спрямований на формування навичок використання фахової лексики. Метою посібника є ознайомлення читачів зі спеціальною англійською термінологією, що дозволить їм читати, писати, слухати лекції іноземних фахівців, розуміти та спілкуватися на професійному рівні тощо. Кожна частина містить тематичний матеріал та тексти, які супроводжуються лексичними й граматичними вправами, з метою активізації та закріплення на практиці навчального матеріалу.
 • Документ
  Наукова інформація у сучасному інтернет-середовищі: принципи пошуку та відбору
  (ТзОВ «Трек-ЛТД», 2021-06) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  Метою дослідження є визначення принципів пошуку й відбору наукової інформації в сучасному інтернет-середовищі. А основними методами наукової розвідки стали аналіз та синтез, систематизація наявних джерел із проблеми дослідження, а також узагальнення для формування висновків. Рівень якості дослідження з використанням наукової інформації з мережевих ресурсів залежать від уміння її пошуку та відбору: використовувати інституційні репозитарії закладів вищої освіти, електронні журнали; застосовувати алгоритм перевірки інформації на достовірність; дотримуватися норм законодавства про авторське право та норм академічної доброчесності.
 • Документ
  Пелагея Литвинова-Бартош та її фольклорно-етнографічна спадщина
  (Університетська книга, 2020) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  У статті аналізується наукова спадщина педагога, етнографа і фольклориста Пелагеї Литвинової-Бартош (1833–1904), а також розглядаються її літературні твори, педагогічні погляди та громадська діяльність.
 • Документ
  Наукова спадщина Павла Охріменка: фольклористика і літературознавство
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Стаття присвячена окресленню визначальних віх біографії відомого українського фольклориста, літературознавця і педагога П. П. Охріменка та визначенню основних напрямків його наукової діяльності
 • Документ
  Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації
  (Видавничий центр КНЛУ, 2020-05) Коробова Юлія Володимирівна; Korobova Yuliia Volodymyrivna
  У статті досліджено особливості організації навчального процесу для ефективного формування та розвитку вмінь мовленнєвої адаптації у студентів третього курсу закладів вищої освіти – майбутніх учителів англійської мови, на заняттях із практики усного та писемного мовлення. Охарактеризовано підсистему професійно орієнтованих вправ і завдань та модель навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації. Наведено основні умови успішного використання методики навчання мовленнєвої адаптації. Визначено організаційні форми навчання та послідовність етапів навчання мовленнєвої адаптації, які реалізуються у межах кожного блоку вправ підсистеми. Вступний етап пов'язаний із формуванням системи декларативних знань про мовленнєву адаптацію. Для систематизації вивченого матеріалу використовуються опорні схеми і таблиці, виконуються рецептивно-аналітичні вправи. Етап практики у педагогічному спілкуванні включає два підетапи: 1) виконання комунікативних професійно орієнтованих завдань після опрацювання кожної з трьох підгруп вправ у межах блоку вправ; 2) участь студентів у мікротренінгу. На етапі рефлексії відбувається заповнення таблиць спостереження за виконанням підготовлених вправ, самооцінювання успішності оволодіння вміннями мовленнєвої адаптації у письмовій формі та участь студентів у рефлексивній бесіді. Проаналізовано особливості використання індивідуальних, парних, групових та фронтальних режимів роботи на практичному занятті. Конкретизовано шляхи моніторингу навчального процесу, критерії оцінювання та способи контролю рівня сформованості вмінь мовленнєвої адаптації. Надано рекомендації щодо шляхів подолання типових труднощів оволодіння студентами вміннями мовленнєвої адаптації. Запропоновано приблизний розподіл часу для аудиторної та позааудиторної роботи студентів.
 • Документ
  Пелагея Литвинова-Бартош – дослідник народної культури Сіверщини
  (2020) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Стаття присвячена науковій біографії П. Литвинової-Бартош – фольклориста, етнографа, народної вчительки і письменниці з Глухівщини
 • Документ
  Іншомовна підготовка фахівців для сфери туризму: активізація впровадження інтерактивних технологій
  (2020-02) Чикалова Марина Миколаївна; Chykalova Maryna Mykolaivna
  У статті обґрунтовано необхідність упровадження інтерактивних технологій навчання в підготовці фахівців для сфери туризму до майбутньої професійної діяльності. Проаналізовано основні методи інтерактивного навчання, оптимальні для застосування в освітньому процесі закладу вищої освіти. З’ясовано основні переваги й недоліки інтерактивних навчальних занять. Визначено доцільність упровадження інтерактивних технологій у процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців сфери індустрії гостинності (формування професійних іншомовних навичок, розвиток навичок ефективної роботи з іноземними громадянами, набуття майбутнім фахівцем додаткових професійних знань, умінь працювати в колективі, прийняття колективних рішень тощо).
 • Документ
  Фольклорні записи Бориса Грінченка із села Нижня Сироватка
  (ФОП Щербина І. В., 2019) П'ятаченко Сергій Васильович; Piatachenko Serhii Vasylovych
  Збірник містить записи народних казок, легенд, переказів, прислів’їв, загадок, народних пісень, а також опис весільного обряду, що були зафіксовані письменником, педагогом, фольклористом і мовознавцем Б.Д. Грінченком у 1884–1885 рр. у селі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії (нині Сумського району Сумської області). У додатках вміщені вірші, оповідання Б.Д. Грінченка «Без хліба», «Каторжна», «Непокірний» і матеріали, які знайомлять читачів із фольклористичною діяльністю видатного дослідника. Для науковців, викладачів, студентів, учителів, учнів і широкого загалу читачів.
 • Документ
  Варіювання рівня емоційно-прагматичного потенціалу в англомовних прозових описах природи
  (2014) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті досліджуються закономірності варіювання рівня актуалізації кри терію емоційно-прагматичного потенціалу в сільсьских і міських описах природи англомовної прози на основі даних, отриманих у ході акустичного аналізу.
 • Документ
  Prosodic Organisation of Static Urban Landscape Descriptions in English Prose
  (2018) Humeniuk Inna Leonidivna; Гуменюк Інна Леонідівна
  In the article on the basis of a systemic analysis of English landscape descriptions' functional, semantic and structural characteristics the author gives the most common definition of a landscape description, outlines the eight-level classification of their linguistic features, in which the main level of descriptions' identification is their belonging to the locality type. The author performs a detailed analysis and modelling of language units' interaction in the landscape decriptions of oral actualisation.
 • Документ
  Тональні характеристики інваріантної інтонаційної моделі міських статично-динамічних пейзажних описів англомовної прози
  (Видавничий дім "Гельветика", 2019) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті на основі наявного в лінгвістиці теоретичного та емпіричного знання про актуалізацію художніх прозових творів з’ясовано тональні характеристики інваріантної інтонаційної моделі англомовних міських статично-динамічних пейзажних описів. У ході проведення аудитивного аналізу розглядуваного виду міських пейзажних описів на матеріалі творів Д. Брауна «Ангели і демони» (2003), Ч. Дікенса «Різдвяні історії» (1994), С. Кінга «Зелена миля» (2007), А. Крісті «Вони приїхали до Багдаду» (2004) досліджувалися такі тональні характеристики інваріантної інтонаційної моделі статично-динамічних описів міста: тональний рівень такту, функціонування типів шкал, термінальних тонів, тонального діапазону, розподіл тональних інтервалів між інтоногрупами й між ділянками інтонаційного контуру кожної з них. У результаті здійсненого аудиторами-фонетистами аналізу запропонованих статично-динамічних фрагментів були виявлені такі тональні параметри інваріантної інтонаційної моделі досліджуваних описів міста: середній підвищений і висхідний такт; усічена, поступово спадна ступінчаста шкала і поступово спадна ступінчаста шкала з порушеною поступовістю; низький і середній спадний термінальні тони; звужений тональний діапазон на статичних ділянках та середній, розширений і широкий – у динамічних частинах; нульовий тональний інтервал між інтоногрупами та на всіх ділянках інтонаційного контуру. Тональна підсистема є вагомою складовою частиною інваріантної інтонаційної моделі міських статично-динамічних пейзажних описів, яка уможливлює безпомилкове відокремлення прослуханих фрагментів від описів інших типів та видів.
 • Документ
  Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози
  (2017) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  Стаття присвячена дослідженню тональних параметрів в інтонаційному оформленні міських пейзажних описів англомовної художньої прози. Описані результати інструментального аналізу: варіювання швидкості зміни руху частоти основного тону, тонального інтервалу й тонального діапазону в описових фрагментах.
 • Документ
  Просодичне оформлення стаимичних та динамічних сільсьских пейзажних описів англомовної художньої прози
  (2018) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті на основі аудитивного аналізу обґрунтовано інваріантні моделі статичних та динамічних сільських пейзажних описів англомовної художньої прози. Аналіз проведено на підставі розробленої класифікації лінгвістичних ознак пейзажних описів англомовної художньої прози.
 • Документ
  Особливості варіювання динамічної складової у сілських англомовних пейзажних описах
  (2015-12) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті подано результати акустичного аналізу динамічних параметріву просодичній організації сільських англомовних пейзажних описів. Експериментально встановлено варіювання максимуму інтенсивності та його локалізації, діапазону інтенисвності, рівня та її інтервалу в аналізованих описах.
 • Документ
  Просодичне оформлення статичних та динамічних міських пейзажних описів англомовної художньої прози
  (2017) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  У статті на основі аудитивного аналізу обґрунтовано інваріантні інтонаційні моделі статичних та динамічних міських пейзажних описів англомовної художньої прози. Аналіз проведено на підставі розробленої класифікації лінгвістичних ознак пейзажних описів англомовної художньої прози.
 • Документ
  Закономірності інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози
  (2018) Гуменюк Інна Леонідівна; Humeniuk Inna Leonidivna
  Статтю присвячено вивченню динамічних закономірностей інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної прози. Наведено результати акустичного аналізу варіювання максимуму інтенсивності та його локалізації, рівня, діапазону, інтервалу інтенсивності у згаданих вище фрагментах.