Актуалізація розвитку soft, hard та meta skills як мотиваційний аспект ефективного фахового зростання при вивченні іноземних мов у студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм»

Анотація
У статті проаналізовано набуття студентами спеціальності «туризм» професійних, комунікативних особистісних та надпрофесійних навичок при вивченні іноземних мов, які слугуватимуть мотиваційним фактором конкурентоздатності на світовому ринку надання послуг та сприятимуть ефективному кар’єрному зростанню. Здійснено детальний аналіз понять «soft, hard та meta skills» відповідно до підготовки здобувачів вищої освіти у закладах вищої освіти за напрямом підготовки «туризм». Акцент зосереджений на комплексній підготовці та поєднанні теоретичного матеріалу з практичною діяльністю, що є вагомим підґрунтям для формування ключових життєвих компетентностей та ефективного просування у сфері індустрії гостинності. Спеціальність «Туризм» завжди потребувала органічного поєднання усіх вище названих навичок, саме через те до навчального процесу залучають практиків туристичного, готельного та ресторанного бізнесу, які на життєвих прикладах формують м’які та так звані надпрофесійні навички. Особлива увага у статті приділена саме професійній підготовці іноземним мовам, оскільки вони відіграють надважливу роль в успішному просуванні в цій сфері. Адже багатомовні фахівці володіють здатністю до ефективнішого спілкування, розуміння крос культурних комунікацій, міжкультурних відносин, вони є у пріоритеті в питаннях співпраці, на переговорах та компромісах. Здатність почувати себе вільно й впевнено у англомовному середовищі сприяє підвищенню продажу туристичного продукту та підвищенню конкурентоспроможності на міжнародному ринку надання туристичних послуг. Тісне поєднання soft-skills та meta-skills сприяють налагодженню дієвої та ефективної іншомовної комунікації з учасниками комунікативно-ділового процесу та вважаються важливими професійними навичками. Завдання ЗВО полягає в тому, щоб знайти шляхи та методи мотивації здобувачів напряму підготовки «туризм» до вивчення іноземних мов та навчити майбутніх фахівців досягати найвищих результатів у подальшій кар’єрі шляхом вмілого поєднання усіх типів навичок.
The article analyses the acquisition of professional, communicative personal and supra-professional skills in the process of foreign languages learning by the students majoring in tourism, which will serve as a motivating factor for competitiveness in the global market of services as well as promote effective career growth. A detailed analysis of the concepts of «soft, hard and meta skills» in accordance with the training in higher educational institutions in the field of «Tourism». The emphasis is made on the integrated training and combination of theoretical material with practical activities, which is an important basis for the formation of key life competencies and effective advancement in the hospitality industry. The major «Tourism» has always required an organic combination of all the above skills; that is why the educational process involves practitioners of tourism, hotel and restaurant business, who use their life examples to develop soft and socalled super-professional skills. Special attention in the article is paid to the professional training of foreign languages, as they play a crucial role in successful promotion in this sphere. After all, multilingual specialists have the ability to communicate more effectively, understand cross-cultural communications, intercultural relations; they are a priority in matters of cooperation, negotiations and compromises. The ability to feel free and confident in an English-speaking environment helps to increase the sales of a tourist product as well as to increase competitiveness in the international market for tourist services. The close combination of soft-skills and meta-skills contribute to the establishment of effective and efficient foreign language communication with participants in the communicative-business process and are considered to become important professional skills. The task of higher educational institutions is to find the ways and methods to motivate the students majoring in «tourism» to learn foreign languages and to teach future professionals to achieve the best results in their careers by skillfully combining all types of skills.
Опис
Ключові слова
soft-skills, hard-skills, meta-skills, іноземна мова, туризм, заклад вищої освіти, foreign language, tourism, institution of higher education
Бібліографічний опис
Чикалова, М. Актуалізація розвитку soft, hard та meta skills як мотиваційний аспект ефективного фахового зростання при вивченні іноземних мов у студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» [Текст] / М. Чикалова, О. Л. Сидоренко, Л. В. Корж-Усенко // Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). – Київ, 2022. – № 5 (7). – С. 144–155. – DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-5(7)-144-155
Зібрання