Особливості розвитку недержавної вищої школи у США та Великобританії

Анотація
Розвідка присвячена розкриттю особливостей розвитку недержаної вищої школи у США та Великобританії. На підставі історіографічного аналізу з’ясовано ступінь розробленості обраної проблеми. З використанням ретроспективного аналізу розвитку світового освітнього простору висвітлено джерела становлення недержавних закладів вищої освіти у зазначених англомовних країнах. За допомогою синхронного аналізу перебігу інноваційних процесів у вищій освіті окреслено характерні особливості розвитку недержаної вищої школи у країнах США та Великобританії.
In the era of information systems and digital technologies, the urgency of developing non-state higher education is primarily related to economic progress and the challenges of a risky society. The investigation is devoted to revealing the peculiarities of the development of non-state higher education in the United States and Great Britain. On the basis of historiographical analysis, the degree of elaboration of the selected problem is determined. Using a retrospective analysis of the development of the world educational space, the historical origins of the emergence and formation of non-state higher education institutions in these English-speaking countries, related to the implementation of church, private and public initiatives. With the help of synchronous analysis of the course of innovation processes in higher education, the peculiarities of the development of the non-state higher school in the USA and Great Britain at the present stage are outlined. The method of synthesis summarizes the main advantages and disadvantages of non-state higher institutions in these English-speaking countries, as well as identifies prospects for further research. The importance of church, private and public initiative in the origin and formation of non-state schools in the United States and Great Britain is revealed, the dominance of the non-state higher education sector over the public in terms of quantity and quality of educational services in these countries. There is a growing tendency to popularize and democratize higher education in the context of the implementation of “ideas of free higher education”, primarily due to the spread of the movement for “Enlargement of the University” in the second half of the nineteenth century from Britain and the United States. The role of open universities in providing quality educational services in developed English-speaking countries at the present stage is presented.
Опис
Ключові слова
розвиток, недержавна вища школа, вільний університет, вільна вища школа, інтернаціоналізація, глобалізація, масовізація, демократизація, якість освітніх послуг, development, non-state higher school, free university, free higher school, internationalization, globalization, massification, democratization, quality of educational services
Бібліографічний опис
Корж-Усенко, Л. Особливості розвитку недержавної вищої школи у США та Великобританії [Текст] / Л. Корж-Усенко, О. Сидоренко, М. Чикалова // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2021. – Вип. 2(6). – С. 42–49.
Зібрання