Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий центр КНЛУ
Анотація
У статті досліджено особливості організації навчального процесу для ефективного формування та розвитку вмінь мовленнєвої адаптації у студентів третього курсу закладів вищої освіти – майбутніх учителів англійської мови, на заняттях із практики усного та писемного мовлення. Охарактеризовано підсистему професійно орієнтованих вправ і завдань та модель навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації. Наведено основні умови успішного використання методики навчання мовленнєвої адаптації. Визначено організаційні форми навчання та послідовність етапів навчання мовленнєвої адаптації, які реалізуються у межах кожного блоку вправ підсистеми. Вступний етап пов'язаний із формуванням системи декларативних знань про мовленнєву адаптацію. Для систематизації вивченого матеріалу використовуються опорні схеми і таблиці, виконуються рецептивно-аналітичні вправи. Етап практики у педагогічному спілкуванні включає два підетапи: 1) виконання комунікативних професійно орієнтованих завдань після опрацювання кожної з трьох підгруп вправ у межах блоку вправ; 2) участь студентів у мікротренінгу. На етапі рефлексії відбувається заповнення таблиць спостереження за виконанням підготовлених вправ, самооцінювання успішності оволодіння вміннями мовленнєвої адаптації у письмовій формі та участь студентів у рефлексивній бесіді. Проаналізовано особливості використання індивідуальних, парних, групових та фронтальних режимів роботи на практичному занятті. Конкретизовано шляхи моніторингу навчального процесу, критерії оцінювання та способи контролю рівня сформованості вмінь мовленнєвої адаптації. Надано рекомендації щодо шляхів подолання типових труднощів оволодіння студентами вміннями мовленнєвої адаптації. Запропоновано приблизний розподіл часу для аудиторної та позааудиторної роботи студентів.
The article reveals organizational and educational peculiarities of effective developing of future English language teachers’ speech adaptation skills in English Practice classes aimed at the third-year students of foreign languages departments. The suggested subsystem of professionally oriented activities and the model of the teaching process for developing speech adaptation skills have been described. The main conditions for successful implementation of the methodology of teaching speech adaptation have been specified. The organizational forms of teaching and the sequence of teaching stages within one unit of activities have been defined. The introductory stage is connected with developing the system of declarative knowledge about speech adaptation. Basic diagrams, tables and receptive-analytical activities are offered to systemize the educational information. The stage of pedagogical interaction practice includes two sub-stages: 1) doing communicative professionally oriented activities after work with each of three subgroups of activities within one unit of activities; 2) students’ taking part in microteaching. During the stage of reflection the observation tables are filled in, then students take part in written self-assessment and reflective discussion. The peculiarities of using individual, pair, group and front modes of classroom work have been analyzed. The ways of monitoring the learning process, assessment criteria and controlling methods of speech adaptation skills development level have been clarified. The quantity and distribution of academic hours for classroom and self-study work have been suggested.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі англійської мови, мовленнєва адаптація, англомовне професійно орієнтоване говоріння, етапи навчання, мікротренінг, таблиці спостереження, самооцінювання, future English language teachers, speech adaptation, English professionally oriented speaking, teaching stages, microteaching, observation tables, self-assessment
Бібліографічний опис
Коробова, Ю. В. Особливості організації навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації [Текст] / Ю. В. Коробова // Методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти. Іноземні мови. – Київ, 2020. – Вип. 2. – С. 3–8.
Зібрання