Статті

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 68
 • Документ
  Introduction of Didactic Games in the Educational Process
  (2019-12) Удовиченко Ольга Миколаївна; Udovychenko Olha Mykolaivna; Чкана Ярослав Олегович; Chkana Yaroslav Olehovych; Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych; Хворостіна Юрій В'ячеславович; Khvorostina Yurii Viacheslavovych
  The relevance of the introduction of didactic games into the educational process consists of modern, effective methods of stimulating pupils' educational and cognitive activity, equipping them with new knowledge, skills, and preparing students for independent life. The use of didactic games in the study of mathematics in elementary school is one of the methods of activating the cognitive activity of students during learning. In reality, didactic games are rarely used in mathematics lessons. The purpose of the article is to substantiate the concept of didactic game and its peculiarities in teaching mathematics. Research Methods: terminological analysis to interpret key research definitions; generalization of scientific sources for determining directions of development and application of didactic games in the educational process. Results. The article substantiates the use of didactic games in mathematics lessons for acquainting pupils with new material, for its consolidation, for repeating previously acquired ideas and concepts, for a fuller and deeper understanding of their learning, formation of computational skills, and formation of outlook. It has been shown that the systematic use of games increases the effectiveness of learning. Lessons of generalization and systematization of knowledge give the greatest opportunities for introduction of game elements in educational process of mathematics. The peculiarities of conducting a mathematics lesson in the 7th grade during the study of the theme "Identical transformations of whole expressions" using didactic game are considered. The conclusions are drawn that in the process of didactic game, pupils learn to solve problems, to compare and summarize, to make their own conclusions and to justify them, to prove their own opinion. Use of didactic games at different stages of the lesson is a good and effective way of activating pupils’ educational and cognitive activity, which has a good effect on improving the level of knowledge in mathematics, the development of mental activity.
 • Документ
  Навчання програмувати в старшій школі крізь призму чинних навчальних програм
  (2019-06) Юрченко Артем Олександрович; Семеніхіна Олена Володимирівна; Хворостіна Юрій В'ячеславович; Удовиченко Ольга Миколаївна; Петренко Сергій Іванович; Yurchenko Artem Oleksandrovych; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Khvorostina Yurii Viacheslavovych; Udovychenko Olha Mykolaivna; Petrenko Serhii Ivanovych
  Формулювання проблеми. Усвідомлення потреби якісної підготовки учнів з програмування для України відбувається не лише на державному рівні, а й на рівні обласних, районних, міських адміністрацій, які започатковують олімпіади з програмування, усілякі конкурси та школи програмування. Зазначене актуалізує проблему навчання учнів програмувати. Програми навчання інформатики у школі кожного року оновлюються, а їх аналіз дає підстави говорити про неоднозначність бачення стратегії вивчення програмування у закладах загальної середньої освіти, зокрема, вивчення мов програмування не завжди передбачено у старшій школі. Матеріали і методи: термінологічний аналіз для уточнення сутності і структури ключових термінів; узагальнення і систематизація наукових і методичних джерел для визначення стану розробленості проблеми. Результати. Вивчення мов програмування відбувається у 10 класі як за рівнем стандарту, так і профільним рівнем, про що свідчать відповідні навчальні програми з інформатики для учнів старших класів. Вивчення програмування на рівні стандарту передбачається у розділі «Креативне програмування» і відноситься до вибіркового модуля, тобто не всі учні (школи, класи) обирають даний модуль для вивчення, а тому в окремих школах вивчення мови програмування може не передбачатися. На рівні стандарту програмування вивчається у вибірковому модулі «Креативне програмування». На профільному рівні вивчення програмування пов’язане з розділами: «Мова програмування та структури даних», «Алгоритми», «Парадигми та технології програмування». У стандарті не зазначено конкретної мови програмування для вивчення. Висновки. Вибір тієї чи іншої мови залишається за вчителем, і вже він розробляє конспекти уроків та інструкції до лабораторних робіт відповідно до обраної мови та змісту навчального матеріалу, який зазначено у навчальних програмах і передбачає вивчення алфавіту, основних алгоритмічних конструкцій, методів сортування і пошуку. У більшості сучасних підручників з інформатики програмування зводиться в основному до навчання складати алгоритми і не передбачає розуміння парадигм програмування, що вимагає часу.
 • Документ
  Відкриті освітні ресурси у галузі ІТ: кількісний аналіз
  (2020-02) Семеніхіна Олена Володимирівна; Юрченко Артем Олександрович; Сбруєва Аліна Анатоліївна; Кузьмінський Анатолій Іванович; Кучай Олександр Володимирович; Біда Олена Анатоліївна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Yurchenko Artem Oleksandrovych; Sbruieva Alina Anatoliivna; Kuzminskyi Anatolii Ivanovych; Kuchai Oleksandr Volodymyrovych; Bida Olena Anatoliivna
  Стаття описує результати кількісного аналізу відкритих освітніх ресурсів у галузі інформаційних технологій. Дослідження ґрунтується на вивченні вмісту десяти платформ, що надають доступ до відкритих ОР. Проведено аналіз та узагальнення інтернет-джерел для визначення популярності освітніх платформ та ресурсів на них. Здійснено кількісний аналіз даних для визначення відносної частки курсів галузі ІТ за різними параметрами: відносна частка курсів галузі ІТ загалом і на кожній платформі зокрема, мова викладання, кількісний вміст за тематичними напрямами. Кількісний аналіз проведено для окремих платформ, де передбачено доступ до відкритих освітніх ресурсів: Coursera, Edx, Udemy, MIT OpenCourseWare, OpenLearn, Intuit, Prometheus, UoPeople, OpenLearningInitiative, Відкритий Університет Майдану (ВУМ). Коротко описані вказані платформи та загальна характеристика їх вмісту. За аналізом назв курсів та анотацій до них визначено 10 узагальнених тематичних напрямів, які пропонуються платформами для галузі ІТ: програмування та розробка програмного забезпечення; алгоритми та структури даних; комп’ютерна безпека та мережі; комп’ютерна графіка, дизайн та візуалізація даних; Веб-дизайн та інтернет-технології; СКБД та SQL; штучний інтелект та робототехніка; блокчейн і криптографія; операційні системи. Доведено популярність курсів з програмування та розробки програмного забезпечення та курсів з комп’ютерної графіки, дизайну й візуалізації даних. Надано загальну характеристику українським платформам Prometheus і ВУМ. Сформульовано висновок про перспективність їх розвитку. Серед відомих освітніх платформ найбільш заповненими різними курсами є закордонні Coursera, EdX, MIT OpenCourseWare, OpenLean та Intuit. Очевидними є лідерські позиції ресурсу Udemy щодо кількості курсів загалом – 82943 та кількості курсів з галузі ІТ – 35727. Надано пропозиції щодо вдосконалення професійної підготовки фахівців ІТ-галузі: організацію самостійної роботи, проходження відкритих ОР як курсів підвищення кваліфікації, поширення авторських методик при розробці власних курсів та просуванні їх на відкриті платформи.
 • Документ
  Особливості формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середньої школи під час вивчення редактора презентацій
  (2019) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті розглянуто проблему формування інформаційно-цифрової компетентності учнів під час навчання на уроках інформатики. Показано, що формування інформаційно-цифрової компетентності учнів середніх шкіл є однією з важливих компетентностей для сучасної особистості, що дозволить їй реалізуватися в сучасному суспільстві як професійно, так і соціально. Відзначається, що на сьогодні формування інформаційно-цифрової компетентності школярів є актуальним у багатьох країнах, у тому числі в Україні, як зазначається в концепції Нової української школи (НУШ). Розкрито зміст поняття «презентація» та «комп’ютерна презентація». У сучасній науці традиційно існують дві інтерпретації поняття «презентація». З одного боку, презентація розглядається як публічна презентація для широкої аудиторії, що включає в себе здатність переконувати і впливати на аудиторію, або як повідомлення, що містить нову ідею, її пояснення, свіжу інформацію, демонструє матеріал для подальшого обговорення та усвідомлення. З іншого боку, презентація являє собою набір мультимедійних слайдів, призначених для демонстрації за допомогою комп’ютера. Пояснюються етапи представлення теоретичного та практичного матеріалу під час вивчення комп’ютерних презентацій у середніх школах та роль вчителя під час засвоєння учнями матеріалу. Розглянуто процес формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроці інформатики. Відзначено, що ефективним методом поточної перевірки знань з предмету є тестування, що підтверджено експериментально. Експериментальну роботу з перевірки ефективності та доцільності застосування розроблених авторських тестів під час вивчення теми «Редактор презентацій» було проведено серед учнів 9-х класів різних шкіл Сумщини. Загалом у експерименті взяли участь 49 учнів. В результаті експериментального дослідження доцільності та ефективності використання тестів для перевірки знань встановлено, що: у поточному комп’ютерному тестуванні з використанням розроблених тестів можна оперативно реагувати на прогалини у формуванні відповідних знань та навичків; підсумкове тестування дає можливість об’єктивно оцінити навчальні досягнення учнів.
 • Документ
  On the Importance of the Formation of Skills to Use Methods of Mathematical Statistics in the Formation of Analytical Competence of Future Masters of Education
  (2018-12) Vakal Yuliia Serhiivna; Вакал Юлія Сергіївна
  The article deals with the problem of the importance of the formation of skills to use methods of mathematical statistics in the formation of analytical competence of future masters of education. The ability to analyze a certain type of activity or pedagogical process to solve a range of professional tasks using a variety of methods of mathematical statistics is the essence of analytical competence. Analytical competence is necessary for solving qualification professional tasks as one of the key components of professional competence of masters of education. It is the main component of the ability to theorize, to find cause-effect relations between phenomena. It is the basis of general abilities and is necessary for the successful development of the student-master of various types of activities. In conducting pedagogical research future masters of education should use the methods that can show a deep and comprehensive description of the phenomenon under study. That is why the formation of analytical competence of masters of education is an urgent problem in the modern educational space and requires further research.
 • Документ
  Про шляхи формування навичок аналізу у фахівців сфери освіти
  (2019-06) Вакал Юлія Сергіївна; Vakal Yuliia Serhiivna; Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  Статтю присвячено опису ефективних шляхів формування навичок аналізу у фахівців сфери освіти. Відзначено, що важливу роль у процесі розвитку професійної компетентності відіграє рівень сформованості у майбутнього фахівця аналітичних умінь і навичок. Встановлено, що у майбутніх фахівців освіти за результатами професійної підготовки недостатньо сформовані навички аналізу педагогічної діяльності, аналізу педагогічних ситуацій, аналізу результатів проведеного педагогічного експерименту тощо. Висвітлено тлумачення навичок аналізу та їх структурний склад. Наведено приклади використання інформаційних технологій для формування навичок аналізу з використанням інфографіки та спеціальних завдань. Представлено головні переваги інфографіки, серед яких стислість, креативність, візуалізація, прозорість, точність, простота, самостійний зміст, властивості аналітичності, схематичність, практичність. Наведено приклад завдань, що сприяє формуванню аналітичного мислення, яке пов’язане зі створенням інфографіки. Представлено технологію спеціальних завдань, які мають спонукати до роздумів, спостережень, пошуку, висуненню ідей, висловлення своєї точки зору, до творчості в її різних проявах. Показано, що такі завдання стимулюють освітній процес та підвищують загальну активність і мотивацію студентів. Наведено завдання різного типу складності: перший тип – самостійне виконання серії завдань за типовим прикладом, що вже розв’язувався; другий тип – використання операцій аналізу і синтезу (у завданнях передбачено відомі ситуації, алгоритми реалізації і способи вирішення проблеми); третій тип завдань – самостійний пошук способу розв’язання (завдання припускають застосування знань у традиційних ситуаціях, але алгоритм їх розв’язання невідомий); четвертий тип – самостійне дослідження (передбачає використання знань різного рівня узагальненості, що вказують напрямок діяльності, але не позначають конкретно способи її реалізації).
 • Документ
  Динаміка розвитку ІК-компетентності майбутніх учителів фізики: когнітивний критерій
  (2019-05) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті обґрунтовано, що одним із ключових завдань підготовки майбутнього вчителя фізики є формування в нього інформаційно-комунікативної компетентності як необхідної умови його професійної стабільності, орієнтації в широкому арсеналі інноваційного руху, наукових розробок і якісної організації навчального процесу. Дано тлумачення інформаційно-комунікативної компетентності у єдності трьох компонентів: знаннєвого, процесуального і особистісного. Зазначено, що когнітивний критерій як інструмент визначення рівня сформованості знаннєвого компоненту інформаційно-комунікативної компетентності визначається як наявність знань з фізики та інформаційних технологій і здатність застосовувати їх у професійній діяльності майбутнього вчителя фізики. Описано показники когнітивного критерію: «повнота знань», що визначається кількістю всіх знань про досліджуваний об’єкт і характеризує рівень володіння теоретичними знаннями; «глибина знань» – число усвідомлених зв’язків даного знання з іншими, що показує, як вправно вчитель фізики може застосовувати набуті теоретичні знання в своїй практичній діяльності. Описано результати педагогічного експерименту, пов’язаного з визначенням рівнів сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернет-технологій за когнітивним критерієм. Наведено методики розрахунку результатів за одержаними даними. Проведено якісний статистичний аналіз одержаних результатів експерименту з позитивним висновком про ефективність формування інформаційно-комунікативної компетентності за показниками «повнота знань» та «глибина знань» когнітивного критерію.
 • Документ
  Regional Computer Graphics Competition as a Tool Of Influence on the Profession Choice: Experience of Sumy Region of Ukraine
  (2019-05) Yurchenko Artem Oleksandrovych; Udovychenko Olha Mykolaivna; Rozumenko Anatolii; Chkana Yaroslav Olehovych; Ostroha Mariia Mykhailivna; Юрченко Артем Олександрович; Удовиченко Ольга Миколаївна; Розуменко Анатолій; Чкана Ярослав Олегович; Острога Марія Михайлівна
  Recently, the IT-industry has become increasingly popular in Ukraine. Young people are aware of the prospects of their own realisation as programmers, system administrators, web designers, etc. At the same time, the prestige of teachers’ work decreases. Pedagogical universities face the problem of small recruitment for pedagogical specialties, where the specialty of a computer science teacher is not an exception. The article describes the experience of the regional computer graphics competition “Colour Your Life” as one of the solutions to the problem of professional orientation of young people in the computer science teaching profession in Sumy region of Ukraine. The authors studied the following problems: 1) confirmation of the competition status as a regional level competition by determining the geography of the participants; 2) determining the most popular graphic editors among youth; 3) determining the preferences of the competition participants for the future profession choice; 4) confirmation of the relationship between the number of participants and the number of applications for the specialty “014 Secondary Education. Computer science” (results are illustrated with infographics). Based on correlation analysis, a direct relationship between the total number of participants and the number of applicants to Makarenko Sumy State Pedagogical University was confirmed.
 • Документ
  Особливості туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях: комплексний підхід
  (НАДПСУ, 2019-06) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти організації та проведення туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях. Обґрунтовано поняття дитячої організації, під яким розуміється одна зі структур у різноманітті молодіжних рухів, форма організації дитячої самодіяльності, соціальної активності, самореалізації; особливе педагогічно-організоване середовище життєдіяльності дитини; педагогічно перетворений соціум. Визначити організаційні та виховні особливості краєзнавчо-туристичної роботи дитячих організацій у комплексному підході. Описано особливості комплексного підхіду щодо туристсько-краєзнавчої роботи дитячих організацій, що визначається як процес одночасного вирішення великої кількості виховних завдань, змістовно поєднаних у спільну виховну форму. Описано форми туристсько-краєзнавчої роботи у дитячих організаціях: таборування, піший похід, мандрівка на човнах, наукові експедиції, дослідження. Краєзнавчо-туристична робота дитячих організацій відзначається як найбільш вдалий комплексний напрямок, який вирішує велику кількість завдань естетичного, екологічного, патріотичного та фізичного розвитку особистості. Незалежно від характеристик та класифікацій дитячих організацій їх місце зустрічі найбільш ефективно відбувається під час спільних таборувань, експедицій, досліджень. Розглянуто досвід чотирьох дитячих організації дитячого соціально-педагогічного Центру «Сигнал» як громадської організації Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, що склали розгалужену систему, яка з часом сформувалась у традиційну систему краєзнавчо-туристичної роботи громадського ліцею «Сузір’я», скаутського об’єднання ЕСкО, юних футболістів аматорів Сумщини та юних рятівників «Соколята».
 • Документ
  Формування інформаційно-комунікативної компетентності при вивченні дисциплін фізичного змісту на прикладі використання лекцій-демонстрацій
  (УжНУ «Говерла», 2018-11) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті розглядаються приклади використання лекцій-демонстрацій для формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики при вивченні дисциплін суто фізичного змісту з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Актуальність статті зумовлена інноваціями в системі вищої освіти, а саме тим, що одним із процесів, які характеризують сучасне суспільство, є його інформатизація, а однією з умов успішної реалізації завдань інформатизації освіти є розв’язання проблеми формування компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для впровадження у професійну діяльність. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування використання лекцій-демонстрацій під час навчання фізики при формуванні інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики. У статті наведені фрагменти лекцій-демонстрацій з відповідним поясненням до них, що підтримуються розробленими електронними мультимедійними презентаціями. Саме лекція-демонстрація є актуальною і сучасною формою для теоретичного підґрунтя формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики.
 • Документ
  Формування інформаційно-комунікативних компетентностей майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій
  (2018) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статт ірозкрито теоретичні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернет-технологій, обґрунтовано модель формування інформаційно-комунікативної компетентності як складової професійної освіти.Уточненопоняття «формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики засобами електронних інтернет-технологій» як цілеспрямований процес впливу на суб’єктів навчання, майбутніх учителів фізики, який передбачає формування в нихздатності вирішувати типові професійні завдання на основі використання електронних інтернет-технологій.Розкрито структуру інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики через сукупність взаємопов’язаних компонентів: знаннєвого, процесуального та особистісного.Описано модель формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернет-технологій, яка містить чотири взаємопов’язані блоки(мотиваційно-цільовий, організаційно-педагогічний, контрольно-оцінювальний та результативний). Надано статистичні дані, що підтверджують ефективність моделі формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики засобами електронних інтернет-технологій на рівні значущості 0,05.
 • Документ
  Організації та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі
  (УжНУ «Говерла», 2019-03) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  Актуальність проблеми. В сучасній школі більшою мірою відображені широкі можливості для особистого вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб, але популярною і ефективною формою організації життєдіяльності дитини у освітньому процесі є гурткова робота. Саме її розглядаємо як ефективний шлях формування особистості та її творчого потенціалу у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей. Мета дослідження. Ознайомлення з організацією та проведенням гурткової роботи з інформатики основної школи та презентація методичних особливостей розробленого гуртка «Основи комп’ютерної анімації». Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети було використано теоретичні (аналіз і систематизація наукової літератури за якими визначено поняттєво-категоріальний апарат та проведено для узагальнення різних поглядів) та емпіричні (вивчення й узагальнення вітчизняного та закордонного педагогічного досвіду, опитування, бесіди з вчителями й викладачами для перевірки ефективності розробленого гуртка як позаурочного заняття учнів з інформатики). Результати дослідження. У статті зазначено переваги гурткової роботи та її особливості організації та проведення. Зазначено, що позаурочна діяльність для учнів є важливою сферою, у якій є досить широкими можливості для вияву самоактивності, а також для особистісного самовизначення та самореалізації. Розглядаючи гурткову роботу з інформатики, роботі за комп’ютером можна легко надати цікавого ігрового характеру, тому такі гурткові заняття особливо приваблюють учнів. Нами виділено основні напрями гурткової роботи з інформатики серед яких напрям вивчення комп’ютерної графіки та анімації. Запропоновано розробку організації та проведення гуртка «Основи комп’ютерної анімації» у якій розглядаються теоретичні основи анімації та практичні вміння розробляти динамічні зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з анімацією.
 • Документ
  Особливості когнітивно-візуального підходу при візуалізації навчального матеріалу з математики
  (2019-06) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті розглядається проблема візуального подання навчального матеріалу на уроках математики. Визначено поняття „візуалізація” та „когнітивно-візуальний підхід”. Обґрунтовано, що візуалізація навчальної інформації може бути досягнута різними методичними прийомами, і відповідно до цього виділені різноманітні схемо-знакові моделі представлення знань, а саме: логічна структура навчальної інформації у формі графа, продуктивна модель, логічна модель, когнітивно-графічні елементи, фреймова модель, конспект-схема, опорний конспект та карта пам’яті. У статті зазначено, що уміле використання візуалізації у процесі навчання сприяє розвитку самостійності, активності, творчої пізнавальної діяльності учнів, що значною мірою забезпечує підготовку їх до самостійної практичної роботи.
 • Документ
  Використання засобів комп’ютерної візуалізації як шлях модернізації професійної освіти України
  (Baltija Publishing, 2018-02) Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Безуглий Дмитро Сергійович; Bezuhlyi Dmytro Serhiiovych; Білошапка Наталія Миколаївна; Biloshapka Nataliia Mykolaivna; Стома Валентина Миколаївна; Stoma Valentyna Mykolaivna
  В роботі мова йде про використання засобів комп’ютерної візуалізації як шлях модернізації професійної освіти україни.
 • Документ
  Модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності
  (2018) Безуглий Дмитро Сергійович; Bezuhlyi Dmytro Serhiiovych
  У статті описана модель підготовки майбутніх учителів інформатики до використання засобів комп’ютерної візуалізації в професійній діяльності. У моделі відображена мета педагогічної діяльності, структурні компоненти готовності, етапи, відповідні блоки (цільовий, методологічний, організаційний, аналітичний та результативний). Модель підготовки включає діагностику результатів, що базується на критеріях і показниках готовності: особистісний критерій характеризується показником «Мотивація професійної діяльності», когнітивний критерій – показниками «Знання теоретичних основ візуалізації» та «Знання ЗКВ», процесуальний критерій – показниками «Моделювання образів» та «Відтворення образів ЗКВ», рефлексивний критерій – показником «Здатність до рефлексії». Дані показники визначають три рівні готовності майбутніх учителів інформатики до використання ЗКВ у професійній діяльності – низький, середній та високий.
 • Документ
  Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці бакалаврів, майбутніх вчителів інформатики (на прикладі вивчення схемографіки пристроїв ЕОМ засобами електронного підручника)
  (2017) Шамоня Володимир Григорович; Shamonia Volodymyr Hryhorovych; Удовиченко Ольга Миколаївна; Udovychenko Olha Mykolaivna
  У статті розглянуто питання використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів. На прикладі вивчення схемографіки пристроїв ЕОМ майбутніми вчителями інформатики висвітлено аспекти використання авторського електронного підручника. Акцентується увага на необхідності когнітивної візуалізації навчального матеріалу. Зокрема, описано візуальну підтримку теми «Схемографіка пристроїв ЕОМ» на основі логічних, принципіальних схем, блок-схем, таблиць, графіків, які подано в зазначеному електронному підручнику. Наведено опис технології використання такого підручника, приклади інтерактивних тестів.
 • Документ
  Studying the Software as a Necessary Training Component of a Modern Teachers Preparation (on Example of Study of Dynamic Mathematics Program)
  (2018) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych; Семеніхіна Олена Володимирівна; Semenikhina Olena Volodymyrivna; Шамоня Володимир Григорович; Shamonia Volodymyr Hryhorovych; Удовиченко Ольга Миколаївна; Udovychenko Olha Mykolaivna
  The article discusses the relevance of the study of subject-oriented software (mathematics, physics) by future teachers. The focus is on the requirement not only to know about specialized interactive software, but also to be able to organize an effective learning process with their use. The arguments for the organization of special courses for study of the dynamic mathematics software are the need to demonstrate the abilities of using modern mathematics software, knowledge of operating with various dynamic mathematics software for subsequent rational choice of the optimal tool, expanding of the circle of automatically solved problems, simplifying of mathematical objects modeling. This article briefly describes the program of special course "The Use of Computers in Mathematical Education": the aim of the course is clarified; basic knowledge and skills, which should be formed in the students upon completion of the study, are selected; the topics of the lectures and content of the laboratory practical work are disclosed. The authors describe their own experience of teaching of a course at the Sumy Makarenko State Pedagogical University, which is included in the curricula as variable course of math teacher preparation; in particular, the successive changes of the content of the course, due to constant and rapid development of IT, during all period of learning are described.
 • Документ
  Формування інформаційно-комунікативної компетентності при вивченні дисциплін фізичного змісту на прикладі використання лекцій-демонстрацій
  (УжНУ «Говерла», 2018-11) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті розглядаються приклади використання лекцій-демонстрацій для формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики при вивченні дисциплін суто фізичного змісту з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Актуальність статті зумовлена інноваціями в системі вищої освіти, а саме тим, що одним із процесів, які характеризують сучасне суспільство, є його інформатизація, а однією з умов успішної реалізації завдань інформатизації освіти є розв’язання проблеми формування компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для впровадження у професійну діяльність. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування використання лекцій-демонстрацій під час навчання фізики при формуванні інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів фізики. У статті наведені фрагменти лекцій-демонстрацій з відповідним поясненням до них, що підтримуються розробленими електронними мультимедійними презентаціями. Саме лекція-демонстрація є актуальною і сучасною формою для теоретичного підґрунтя формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів фізики.
 • Документ
  Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу
  (2018) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych; Безуглий Дмитро Сергійович; Bezuhlyi Dmytro Serhiiovych; Удовиченко Ольга Миколаївна; Udovychenko Olha Mykolaivna
  У статті розглянуто програмні засоби для створення візуальних об’єктів, які покликані підтримати високий рівень якості навчального процесу. Наведено означення терміну «засоби комп’ютерної візуалізації». Надано коротку характеристику інструментарію та узагальнення відомостей щодо придбання спеціалізованого програмного забезпечення (AnyChart, Easel.ly, Infogram, Prezi, GeoGebra, PowToon, XMind) для підтримки і створення об’єктів когнітивної інфографіки і які доцільно використовувати в навчальному процесі.
 • Документ
  Характеристика системи Adobe Flash як засобу проектування мультимедійних додатків
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-12) Юрченко Артем Олександрович; Yurchenko Artem Oleksandrovych
  У статті розглянута загальна характеристика інтерактивних технологій Flash. Показано можливості розробки мультимедійних додатків з використанням програми Adobe Flash.