Організації та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-03
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
УжНУ «Говерла»
Анотація
Актуальність проблеми. В сучасній школі більшою мірою відображені широкі можливості для особистого вибору людини, реалізації її професійних та інших потреб, але популярною і ефективною формою організації життєдіяльності дитини у освітньому процесі є гурткова робота. Саме її розглядаємо як ефективний шлях формування особистості та її творчого потенціалу у контексті своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей. Мета дослідження. Ознайомлення з організацією та проведенням гурткової роботи з інформатики основної школи та презентація методичних особливостей розробленого гуртка «Основи комп’ютерної анімації». Методи дослідження. Для реалізації поставленої мети було використано теоретичні (аналіз і систематизація наукової літератури за якими визначено поняттєво-категоріальний апарат та проведено для узагальнення різних поглядів) та емпіричні (вивчення й узагальнення вітчизняного та закордонного педагогічного досвіду, опитування, бесіди з вчителями й викладачами для перевірки ефективності розробленого гуртка як позаурочного заняття учнів з інформатики). Результати дослідження. У статті зазначено переваги гурткової роботи та її особливості організації та проведення. Зазначено, що позаурочна діяльність для учнів є важливою сферою, у якій є досить широкими можливості для вияву самоактивності, а також для особистісного самовизначення та самореалізації. Розглядаючи гурткову роботу з інформатики, роботі за комп’ютером можна легко надати цікавого ігрового характеру, тому такі гурткові заняття особливо приваблюють учнів. Нами виділено основні напрями гурткової роботи з інформатики серед яких напрям вивчення комп’ютерної графіки та анімації. Запропоновано розробку організації та проведення гуртка «Основи комп’ютерної анімації» у якій розглядаються теоретичні основи анімації та практичні вміння розробляти динамічні зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з анімацією.
Topicality of the problem. In today's school, the opportunities for personal choice of a person, realization of his professional and other needs are reflected to a greater extent, but a popular and effective form of organization of life of the child in the educational process is the work of the mug. We view it as an effective way of forming a personality and its creative potential in the context of timely identification of the interests, abilities and inclinations of children. The purpose. Familiarization with the organization and conducting of group work on informatics of the basic school and presentation of methodical features of the developed circle "Fundamentals of computer animation". Methods of research. The theoretical (analysis and systematization of scientific literature on which the conceptual-categorical apparatus was defined and generalizations of different views) was used and empirical (study and generalization of domestic and foreign pedagogical experience, interviews, discussions with teachers and teachers for checking the effectiveness of the developed circle as an after-school lesson in computer science). Results of the research. The article outlines the benefits of group work and its peculiarities of organization and conduct. It is noted that extra-curricular activity for students is an important area, which has rather wide opportunities for self-expression, as well as for personal self-determination and self-realization. Considering the group work on computer science, computer work can easily provide an interesting game character, therefore, such classroom classes are especially attracting students. We highlight the main areas of group work on computer science, among which are the study of computer graphics and animation. The author proposes the development of the organization and holding of the circle "Fundamentals of computer animation" which examines the theoretical foundations of animation and practical skills to develop dynamic images with the help of specialized software for work with animation.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, позаурочна діяльність, навчання інформатики, організація гурткової роботи, group work, extra-curricular activity, computer science training, organization of group work
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Організації та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі [Текст] / А. О. Юрченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота» : зб. наук. пр. / [редкол.: І. В. Козубовська (гол.ред.), О. П. Бартош, І. М. Козловська та ін.]. – Ужгород : Видво УжНУ «Говерла», 2019. – Випуск 1 (44). – С. 214–218.
Зібрання