Навчання програмувати в старшій школі крізь призму чинних навчальних програм

Анотація
Формулювання проблеми. Усвідомлення потреби якісної підготовки учнів з програмування для України відбувається не лише на державному рівні, а й на рівні обласних, районних, міських адміністрацій, які започатковують олімпіади з програмування, усілякі конкурси та школи програмування. Зазначене актуалізує проблему навчання учнів програмувати. Програми навчання інформатики у школі кожного року оновлюються, а їх аналіз дає підстави говорити про неоднозначність бачення стратегії вивчення програмування у закладах загальної середньої освіти, зокрема, вивчення мов програмування не завжди передбачено у старшій школі. Матеріали і методи: термінологічний аналіз для уточнення сутності і структури ключових термінів; узагальнення і систематизація наукових і методичних джерел для визначення стану розробленості проблеми. Результати. Вивчення мов програмування відбувається у 10 класі як за рівнем стандарту, так і профільним рівнем, про що свідчать відповідні навчальні програми з інформатики для учнів старших класів. Вивчення програмування на рівні стандарту передбачається у розділі «Креативне програмування» і відноситься до вибіркового модуля, тобто не всі учні (школи, класи) обирають даний модуль для вивчення, а тому в окремих школах вивчення мови програмування може не передбачатися. На рівні стандарту програмування вивчається у вибірковому модулі «Креативне програмування». На профільному рівні вивчення програмування пов’язане з розділами: «Мова програмування та структури даних», «Алгоритми», «Парадигми та технології програмування». У стандарті не зазначено конкретної мови програмування для вивчення. Висновки. Вибір тієї чи іншої мови залишається за вчителем, і вже він розробляє конспекти уроків та інструкції до лабораторних робіт відповідно до обраної мови та змісту навчального матеріалу, який зазначено у навчальних програмах і передбачає вивчення алфавіту, основних алгоритмічних конструкцій, методів сортування і пошуку. У більшості сучасних підручників з інформатики програмування зводиться в основному до навчання складати алгоритми і не передбачає розуміння парадигм програмування, що вимагає часу.
Formulation of the problem. Awareness of the need for quality training of students in programming for Ukraine is happening not only at the state level, but also at the level of regional, district, city administrations, which launch programming competitions, various competitions and schools of programming. This actualizes the problem of teaching students to program. Materials and Methods: terminological analysis to clarify the nature and structure of key terms; generalization and systematization of scientific and methodological sources to determine the state of development of the problem. Results. At the level of standard programming is studied in the optional module "Creative Programming". At the profile level, the study of programming is related to the sections: "Programming Language and Data Structures", "Algorithms", "Paradigms and Programming Technologies". The standard does not specify a specific programming language to study. In most modern textbooks, computer programming is basically about learning to make algorithms and not understanding the time-consuming programming paradigms. Conclusions. Programming is taught in Grade 10, both by standard level and by profile level, as evidenced by relevant computer science curricula for senior students. But standard-level programming is provided in the Creative Programming section and refers to the optional module, that is, not all students (schools, classes) choose this module to study, and therefore, in some schools, programming may not be required. The choice of a particular language is up to the teacher, and he already develops synopsis of lessons and instructions for laboratory work according to the chosen language and content of the educational material, which is specified in the curricula and involves the study of the alphabet, basic algorithmic constructions, sorting and search methods.
Опис
Ключові слова
програмування, мова програмування, навчання програмувати, старша школа, інформатика, programming, programming language, learning to program, high school, computer science
Бібліографічний опис
Навчання програмувати в старшій школі крізь призму чинних навчальних програм [Текст] / А. О. Юрченко, О. В. Семеніхіна, Ю. В. Хворостіна, О. М. Удовиченко, С. І. Петренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2019. – Випуск 2 (20), ч. 2. – С. 48–55.
Зібрання