Про шляхи формування навичок аналізу у фахівців сфери освіти

Анотація
Статтю присвячено опису ефективних шляхів формування навичок аналізу у фахівців сфери освіти. Відзначено, що важливу роль у процесі розвитку професійної компетентності відіграє рівень сформованості у майбутнього фахівця аналітичних умінь і навичок. Встановлено, що у майбутніх фахівців освіти за результатами професійної підготовки недостатньо сформовані навички аналізу педагогічної діяльності, аналізу педагогічних ситуацій, аналізу результатів проведеного педагогічного експерименту тощо. Висвітлено тлумачення навичок аналізу та їх структурний склад. Наведено приклади використання інформаційних технологій для формування навичок аналізу з використанням інфографіки та спеціальних завдань. Представлено головні переваги інфографіки, серед яких стислість, креативність, візуалізація, прозорість, точність, простота, самостійний зміст, властивості аналітичності, схематичність, практичність. Наведено приклад завдань, що сприяє формуванню аналітичного мислення, яке пов’язане зі створенням інфографіки. Представлено технологію спеціальних завдань, які мають спонукати до роздумів, спостережень, пошуку, висуненню ідей, висловлення своєї точки зору, до творчості в її різних проявах. Показано, що такі завдання стимулюють освітній процес та підвищують загальну активність і мотивацію студентів. Наведено завдання різного типу складності: перший тип – самостійне виконання серії завдань за типовим прикладом, що вже розв’язувався; другий тип – використання операцій аналізу і синтезу (у завданнях передбачено відомі ситуації, алгоритми реалізації і способи вирішення проблеми); третій тип завдань – самостійний пошук способу розв’язання (завдання припускають застосування знань у традиційних ситуаціях, але алгоритм їх розв’язання невідомий); четвертий тип – самостійне дослідження (передбачає використання знань різного рівня узагальненості, що вказують напрямок діяльності, але не позначають конкретно способи її реалізації).
The article is devoted to the description of effective ways of forming skills of analysis in the field of education. It is noted that an important role in the development of professional competence is played by the level of formation of a future specialist in analytical skills and skills. It is established that the future specialists of education according to the results of vocational training are not sufficiently formed skills of analysis of pedagogical activity, analysis of pedagogical situations, analysis of the results of the conducted pedagogical experiment, etc. The interpretation of analysis skills and their structural composition is illustrated. Examples are given of the use of information technology for the development of analysis skills using infographic and special tasks. The main advantages of infographics are presented, among which are conciseness, creativity, visualization, transparency, accuracy, simplicity, independent content, analytical properties, schematics, practicality. An example of tasks is given that contributes to the formation of analytical thinking, which is associated with the creation of infographics. The technology of special tasks, which must induce reflection, observation, search, putting forward ideas, expressing one's point of view, and creativity in its various manifestations, is presented. It is shown that such tasks stimulate the educational process and increase the general activity and motivation of students. The task of different types of complexity is given: the first type is an independent execution of a series of tasks based on a typical example that has already been solved; The second type is the use of analysis and synthesis operations (tasks include known situations, implementation algorithms and solutions to problems); The third type of tasks is an independent search for a solution (tasks involve the application of knowledge in traditional situations, but the algorithm for their solution is unknown); The fourth type is an independent study (it involves the use of knowledge of various levels of generalization, indicating the direction of activity, but does not indicate concrete ways of its implementation).
Опис
Ключові слова
навички аналізу, analysis skills, інфографіка, infographics, спеціальні завдання, special assignments, фахівці сфери освіти, specialists in the field of education, професійна освіта, vocational education
Бібліографічний опис
Вакал, Ю. С. Про шляхи формування навичок аналізу у фахівців сфери освіти [Текст] / Ю. С. Вакал, В. М. Стома // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – Вип. № 64, том 1. – С. 89–92.
Зібрання